Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 17.) önkormányzati rendelete

Pári Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2010. (XI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 18- 2024. 01. 18

Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 17.) önkormányzati rendelete

Pári Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2010. (XI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.01.18.

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 6. § (1) bekezdésében és a 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. mellékletében biztosított véleményezési jogkörben eljáró szervek és a 65. § (2) bekezdésben biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pári Község lakossága véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. § A Pári helyi építési szabályzatáról szóló 10/2010 (XI.5.) önkormányzati rendelet 1. §-a a következő (20) bekezdéssel egészül ki:

„(20) A szabályozási terven ábrázolt utak kialakítása során az érintett övezetre előírt minimális telekméretet nem kell figyelembe venni.

2. § A Pári helyi építési szabályzatáról szóló 10/2010 (XI.5.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet az 1/2024. (I. 17.) önkormányzati rendelethez

1. melléklet