Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 30- 2025. 05. 30

Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetésének zárszámadásáról

2024.05.30.

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjaiban és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya Pári Község Önkormányzatára terjed ki.

2. § A képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 492.234.540 Ft-tal jóváhagyja.

3. § A képviselő-testület az önkormányzat a 2023. évi költségvetésének zárszámadását részletesen az alábbiak szerint fogadja el:

a) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait működési bevételek és működési kiadások szerinti bontásban az 1. melléklet tartalmazza.

b) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait felhalmozási bevételek és felhalmozási kiadások szerinti bontásban a 2. melléklet tartalmazza.

c) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait kiemelt előirányzatok szerinti bontásban a 3. melléklet tartalmazza.

d) Az önkormányzat összesített költségvetési bevételeit és kiadásait kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 4. melléklet tartalmazza.

e) Az önkormányzat beruházási kiadásait feladatonként az 5. melléklet tartalmazza.

f) Az önkormányzat felújítási kiadásait feladatonként a 6. melléklet tartalmazza.

g) Az önkormányzat vagyonmérlegét a 7. melléklet tartalmazza.

h) Az önkormányzat pénzeszközei változásának levezetését a 8. melléklet tartalmazza.

i) Az önkormányzat 2023. évi költségvetési maradványát a 9. melléklet tartalmazza.

j) Az önkormányzat 2023. évi eredménykimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

k) Az önkormányzat 2023. évi Európai Uniós pályázatainak adatait a 11. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Önkormányzatnak adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségei és ezekből származó tárgyévi fizetési kötelezettsége nincs, nincsenek továbbá 2023. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljai sem.

(2) Az Önkormányzat hitelt, kölcsönt a 2023. évben nem nyújtott, ilyen jogcím után bevétele sem keletkezett.

(3) Az önkormányzatnak nem volt többéves kihatással járó döntése 2023. évben.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2025. május 31-én hatályát veszti.