Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2021 (II.10.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Hatályos: 2021. 02. 11

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről

Részletes indokolás

Az 1–7. §-hoz

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének

az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet-tervezethez

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: nem jelentős,

- gazdasági hatása: nem jelentős,

- költségvetési hatása: jelentős, a rendeletben kerül jóváhagyásra a 2021. évi költségvetés

b) környezeti és egészségi következmények:

- nincsenek,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:

- a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információ-szolgáltatási feladatokat,

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

- a rendelet megalkotása kötelező,

- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.

- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.

- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.

- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indoklás

- A rendeletalkotás szükségessége, konkrét indoka: az önkormányzat 2021. évi költségvetése meghatározza az önkormányzat gazdálkodásának alapjait, bevételeit és kiadásait.

- A rendelet által elérni kívánt cél: jogszabályok szerinti működés biztosítása.

- A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabálynak megfelelően.

- A rendeletalkotás előkészítésében részt vett szervek és személyek: polgármester, képviselők, jegyző gazdálkodási előadó.

- Az elhangzott fontosabb javaslatok: -

3. Véleményeztetés

undefinedA rendeletalkotást kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.