Pári Község Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendeletének indokolása

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2021. 06. 10

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló 2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Részletes indokolás

Az 1–13. §-hoz

HATÁSVIZSGÁLATI LAP

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének

6/2021. (VI. 9.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatás és szociális ellátás helyi feladatairól szóló

2/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18 §-ai alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot és indoklást terjesztem a Képviselő-testületet elé.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: pozitív, az egységes, közérthető szabályozási környezet kialakításával.

- gazdasági hatása: nincs

- költségvetési hatása: nincs

b) környezeti és egészségi következmények: környezetre gyakorolt hatás nincs. Egészségügyi következménye nincs.

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincs

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

A felettes jogszabályok rendelkezéseinek való megfelelés a törvényességi felhívásban foglaltaknak megfelelően.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.

- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.

- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.

- pénzügyi feltétel: a rendelkezésre áll.

2. Indoklás

- A rendeletalkotás szükségessége, konkrét indoka: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény alapján a képviselő-testület rendeletben határozza meg a szociális alapszolgáltatások ellátásának módját.

- A rendelet által elérni kívánt cél: felettes jogszabályok rendelkezéseinek való megfelelés a törvényességi felhívásban foglaltaknak megfelelően.

- A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabálynak megfelelően.

- A rendeletalkotás előkészítésében részt vett szervek és személyek: igazgatási ügyintéző, polgármester, Kormányhivatal.

- Az elhangzott fontosabb javaslatok: nincs.

3. Véleményeztetés

A rendeletalkotást kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.