Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendeletének indokolása

a közművelődésről

Hatályos: 2021. 09. 27

a közművelődésről

Részletes indokolás

Az 1–6. §-hoz

Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés

Pári Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2021. (IX. 20.) önkormányzati rendelete

a közművelődésről

1. Előzetes hatásvizsgálat

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18 §-ai alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot és indoklást terjesztem a Képviselő-testületet elé.

A tervezett jogszabály hatásai:

a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:

- társadalmi hatása: pozitív, a közművelődési szolgáltatásokhoz való széleskörű hozzájutás biztosítása,

- gazdasági hatása: nincs,

- költségvetési hatása: nincs,

b) környezeti és egészségi következmények: nincs,

c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincs.

A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:

Jogszabályváltozás indokolta a rendeletalkotást.

A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:

- a személyi feltétel: rendelkezésre áll,

- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.

- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.

- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.

2. Indoklás

- A rendeletalkotás szükségessége, konkrét indoka: Az Önkormányzat a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény alapján a közművelődéshez való jog gyakorlása közérdek, a közművelődési tevékenységek támogatása közcél. A közművelődés feltételeinek biztosítása alapvetően az állam és a helyi önkormányzatok feladata.

- A rendelet által elérni kívánt cél: a helyi közművelődési tevékenység támogatása.

- A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabálynak megfelelően.

- A rendeletalkotás előkészítésében részt vett szervek és személyek: képviselő-testület.

- Az elhangzott fontosabb javaslatok: nincs.

3. Véleményeztetés

A rendeletalkotást kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.