Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 2/2019 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2023. 01. 01

Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2022. (XI. 23.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.01.01.
a temetőről és a temetkezés rendjéről szóló 2/2019 (II.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–11. §-hoz és az 1. melléklethez
1. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18 §-ai alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot és indoklást terjesztem a Képviselő-testületet elé.
A tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: kisebb mértékű negatív hatás a díjak növekedése miatt,
- gazdasági hatása: nincs,
- költségvetési hatása: növekszik a költségvetési bevétel,
b) környezeti és egészségi következmények: környezetre gyakorolt hatás nincs. Egészségügyi következménye nincs.
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincs
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A felettes jogszabályok rendelkezéseinek való megfelelés a törvényességi felhívásban foglaltaknak megfelelően.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: a rendelkezésre áll.
2. Indoklás
- A rendeletalkotás szükségessége, konkrét indoka: temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 40. § (3) bekezédése alapján a (2) bekezdésben meghatározott díjfajtákon belül a köztemetőkre vonatkozó díjak mértékét az önkormányzat rendeletben állapítja meg.
- A rendelet által elérni kívánt cél: A tulajdoni viszonyokban történt változás és a díjtételek emelésének átvezetése.
- A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabálynak megfelelően.
- A rendeletalkotás előkészítésében részt vett szervek és személyek: polgármester, képviselők.
- Az elhangzott fontosabb javaslatok: nincs.
3. Véleményeztetés
A rendeletalkotást kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.