Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2022. (V. 18.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Hatályos: 2022. 05. 19
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról
Részletes indokolás
Az 1–5. §-hoz és az 1–13. melléklethez
Előzetes hatásvizsgálat, indoklás, véleményeztetés
Pári Község Önkormányzat képviselő-testületének
az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló
önkormányzati rendelet-tervezethez
1. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.
A tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: nem jelentős,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős, a rendeletben kerül jóváhagyásra a 2021. évi költségvetés végrehajtása
b) környezeti és egészségi következmények:
- nincsenek,
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
- a hivatalnak el kell látnia a költségvetés végrehajtásával kapcsolatos információ szolgáltatási feladatokat,
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll. A pénzügyi területen kollégák a feladatot el tudják látni.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.
2. Indoklás
Az önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának céljai a következők:
- az önkormányzat számára előírt rendelet alkotási kötelezettségnek való megfelelés,
- meghatározásra kerüljön az önkormányzat 2021. évi költségvetésének végrehajtása.
A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.
3. Véleményeztetés
A rendelet-tervezetet kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli.