Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (V. 24.) önkormányzati rendeletének indokolása

a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2022. 05. 25
a gyermekvédelmi ellátásokról szóló 8/2021. (VII. 28.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz
1. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18 §-ai alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot és indoklást terjesztem a Képviselő-testületet elé.
A tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: pozitív, növekednek a lakosság számára adható szociális támogatások,
- gazdasági hatása: nincs,
- költségvetési hatása: növekszik a szociális normatíva terhére vállalt kiadás,
b) környezeti és egészségi következmények: környezetre gyakorolt hatás nincs. Egészségügyi következmény: a hátrányos helyzetű családokba születő gyermekek is megfelelő alap ellátással rendelkezhetnek a csomag által.
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: nincs
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
A felettes jogszabályok rendelkezéseinek való megfelelés a törvényességi felhívásban foglaltaknak megfelelően.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: a rendelkezésre áll.
2. Indoklás
- A rendeletalkotás szükségessége, konkrét indoka: gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény alapján a képviselő-testület rendeletben határozza meg a támogatások körét módját.
- A rendelet által elérni kívánt cél: a gyermekvédelmi támogatások körének és mértékének emelése,
- A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabálynak megfelelően.
- A rendeletalkotás előkészítésében részt vett szervek és személyek: igazgatási ügyintéző, polgármester, képviselők.
- Az elhangzott fontosabb javaslatok: nincs.
3. Véleményeztetés
A rendeletalkotást kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.