Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről

Hatályos: 2023. 02. 11

Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (II. 10.) önkormányzati rendeletének indokolása

2023.02.11.
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről
Részletes indokolás
Az 1–23. §-hoz és az 1–4. melléklethez
1. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot végeztem el a szabályozás várható következményeiről, melyről most tájékoztatom a képviselő-testületet.
A tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: nem jelentős,
- gazdasági hatása: nem jelentős,
- költségvetési hatása: jelentős, a rendeletben kerül jóváhagyásra a 2023. évi költségvetés
b) környezeti és egészségi következmények:
- nincsenek,
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások:
- a hivatalnak el kell látnia a költségvetéssel kapcsolatos információ-szolgáltatási feladatokat,
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
- a rendelet megalkotása kötelező,
- a rendelet elmaradásának következménye a jogszabály alkotás elmulasztása miatti törvényességi észrevétel lehet.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.
2. Indoklás
A rendeletalkotás szükségessége, konkrét indoka: az önkormányzat 2023. évi költségvetése meghatározza az önkormányzat gazdálkodásának alapjait, bevételeit és kiadásait.
A rendelet által elérni kívánt cél: jogszabályok szerinti működés biztosítása.
A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabálynak megfelelően.
A rendeletalkotás előkészítésében részt vett szervek és személyek: polgármester, képviselők, jegyző gazdálkodási előadó.
Az elhangzott fontosabb javaslatok: -
3. Véleményeztetés
A rendeletalkotást kötelező véleményeztetési kötelezettség nem terheli. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.