Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

Pári Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2010. (XI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 01. 18

Pári Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (I. 17.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.01.18.
Pári Község Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2010. (XI. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról
Részletes indokolás
Az 1–3. §-hoz és az 1. melléklethez
1. Előzetes hatásvizsgálat
A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17-18 §-ai alapján, mint a fenti jogszabály előkészítője az alábbi előzetes hatásvizsgálatot és indoklást terjesztem a Képviselő-testületet elé.
A tervezett jogszabály hatásai:
a) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatás:
- társadalmi hatása: pozitív, mivel a rendelet módosítással hozzájárul az önkormányzat a kerékpárút kivitelezésének megvalósításához,
- gazdasági hatása: nincs,
- költségvetési hatása: nincs,
b) környezeti és egészségi következmények: nincs,
c) adminisztratív terheket befolyásoló hatások: a rendeletben foglaltak kisebb adminisztrációs teherrel járnak.
A jogszabály megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei:
Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62 § (6) bekezdés 6. pontja alapján felhatalmazást kap a települési önkormányzat arra, hogy rendeletben állapítsa meg a helyi építési szabályzatát.
A jogszabály alkalmazásához szükséges feltételek:
- a személyi feltétel: rendelkezésre áll.
- szervezeti feltétel: rendelkezésre áll.
- tárgyi feltétel: rendelkezésre áll.
- pénzügyi feltétel: rendelkezésre áll.
2. Indoklás
- A rendeletalkotás szükségessége, konkrét indoka: (Keszőhidegkút -) Tamási – Pári – Dombóvár egykori vasút nyomvonalán a kerékpárút megvalósításához a településrendezési eszközök módosítására van szükség.
- A rendelet által elérni kívánt cél: a helyi építés rendjének szabályozása.
- A tervezett szabályozási megoldások indokai: jogszabálynak megfelelően.
- A rendeletalkotás előkészítésében részt vett szervek és személyek: a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet 11. mellékletében foglalt szervek, helyi lakosság, főépítész, polgármester, jegyző, településtervező.
- Az elhangzott fontosabb javaslatok: -
3. Véleményeztetés
A rendeletalkotást kötelező véleményeztetési kötelezettség terheli a 419/2021. (VII. 15.) Korm. rendeletnek megfelelően. A rendeletnek nincs európai uniós joggal kapcsolatos összehangolási és egyeztetési vonatkozása.