Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II.22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2014. 05. 01

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

(Módosításokkal egységes szerkezetben)


Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések


1.§        (1)  A rendelet hatálya Sorkifalud Község Önkormányzatára – a továbbiakban: önkormányzat – és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.


(2)        A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye Községek Körjegyzőségének – a továbbiakban: Körjegyzőség – létszámát.


(3)        Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézménynek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatnia, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.


(4)        A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a továbbiakban: képviselő-testület – a költségvetési szerv vezetőjének, a polgármesternek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával végzi, a körjegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzi.


 1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése


2. §       (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetés


 1. költségvetési bevételei előirányzatát 57126 ezer Ft-ban,
 2. költségvetési kiadásai előirányzatát 57126 ezer Ft-ban,
 3. a költségvetési hiányát 0 ezer Ft-ban,
 4. a költségvetési többletét 0 ezer Ft-ban,
 5. a bevételek és kiadások főösszegét 57126 ezer Ft-ban

állapítja meg.[1]


(2)  Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak megosztását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.[2]


(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.[3]


3.§        Az önkormányzat bevételi és kiadási jogcímeinek szakfeladati bontását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.


4.§        A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a rendelet 4. melléklete részletezi.


5.§        Az önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 5/A és 5/B melléklete tartalmazza.


6.§        Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális és rászorultsági jellegű ellátásai 2.481 ezer Ft.


7.§        A költségvetési évben az önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény – a továbbiakban: Stabilitási tv. – 3.§. (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.


8.§        A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

            a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

            b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.


9.§        A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 0 fő.


10.§                  A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban és összesítve a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg.


11.§      A 2013. évre vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 7. melléklete tartalmazza.


12.§      Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje nincs folyamatban, ezt a rendelet 8. melléklete tartalmazza.


13.§    Az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkeretét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.


14.§    Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.


15.§    Az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


16.§    Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 12. melléklete tartalmazza.


17.§   Az önkormányzat 2013. évi működési célú pénzeszközátadását a rendelet 13. melléklete tartalmazza.


 1. A Körjegyzőség költségvetése


18.§      A képviselő-testület a Körjegyzőség 2013. évi költségvetési főösszegét 17.660 ezer Ft-ban állapítja meg.


19.§      A Körjegyzőség bevételi és kiadási főösszegének előirányzatonkénti megbontását a rendelet 14. melléklete tartalmazza.


20.§      A Körjegyzőség kiadási jogcímeinek szakfeladatonkénti megbontását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.


21.§      A képviselő-testület a Körjegyzőség 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

            a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

            b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.


22.§      A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 0 fő.


 1. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


23.§      Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – a továbbiakban: Áht. – 34.§-ában rögzítettek szerint történik.


24. §     (1)        Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(2)        A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(3)        A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


25. §     A képviselő-testület 2013. évre a Körjegyzőségnél foglalkoztatottak részére a cafetéria juttatás keretét bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben határozza meg.


26. §     (1)        Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.


(2)        Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2013. évi támogatás feltétele, hogy a 2012. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.


(3)                    A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.


(4)        A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.


(5)        A támogatás 50.000 Ft összegig egyösszegben, 50.000 Ft felett pedig negyedévenként – figyelemmel az Önkormányzat likviditási helyzetére – kerül átutalásra.


27.§    (1) A 2013. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetésre – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.


(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.


(3)        A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.


(4)        Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


28.§       (1)       A Körjegyzőség pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezeli.


(2)        A Körjegyzőség – figyelemmel a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdésében foglaltakra, valamint az Áht. 41.§ (4) bekezdésében foglaltakra – az önkormányzati gazdálkodási körbe tartozó gazdálkodás esetében saját nevében:

a) a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet,

b) garanciát és kezességet nem vállalhat,

c) értékpapírt törvényben meghatározott kivétellel nem vásárolhat és nem bocsáthat ki.


29.§      A képviselő-testület a Bokréta Óvoda költségvetési támogatását 1/12 részben utalja át a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása számlájára.


30.§      A képviselő-testület a Védőnői Szolgálat ellátmányát 2013. évben 50.000 Ft összegben állapítja meg.


 1. Záró rendelkezések


31.§      Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


           Erős Zoltán

polgármester

Dr. Varga Krisztina

körjegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2013. február 22. napján.
Dr. Varga Krisztina

 körjegyző
Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2013. (II. 22.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2013. évi költségvetéséről

(Módosításokkal egységes szerkezetben)


Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el: 1. Általános rendelkezések


1.§        (1)  A rendelet hatálya Sorkifalud Község Önkormányzatára – a továbbiakban: önkormányzat – és az önkormányzat által irányított költségvetési szervre terjed ki.


(2)        A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja Sorkifalud, Nemeskolta és Gyanógeregye Községek Körjegyzőségének – a továbbiakban: Körjegyzőség – létszámát.


(3)        Az önkormányzat felügyelete alá tartozó intézménynek ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatnia, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.


(4)        A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete – a továbbiakban: képviselő-testület – a költségvetési szerv vezetőjének, a polgármesternek általános és eseti jellegű gazdasági beszámoltatásával végzi, a körjegyző a gazdálkodás szabályszerűségét az éves belső ellenőrzési tervben megfogalmazottak alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzi.


 1. Az önkormányzat 2013. évi költségvetése


2. §       (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évi költségvetés


 1. költségvetési bevételei előirányzatát 61.745 ezer Ft-ban,
 2. költségvetési kiadásai előirányzatát 61.745  ezer Ft-ban,
 3. a költségvetési hiányát 0 ezer Ft-ban,
 4. a költségvetési többletét 0 ezer Ft-ban,
 5. a bevételek és kiadások főösszegét 61.745  ezer Ft-ban

állapítja meg.[4]


(2)  Az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak megosztását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.[5]


(3) Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási célú műveletek bevételeit és kiadásait a rendelet 2. melléklete alapján határozza meg a képviselő-testület.[6]


3.§        Az önkormányzat bevételi és kiadási jogcímeinek szakfeladati bontását a rendelet 3. melléklete tartalmazza.


4.§        A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a rendelet 4. melléklete részletezi.


5.§        Az önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 5/A és 5/B melléklete tartalmazza.


6.§        Az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatásai, szociális és rászorultsági jellegű ellátásai 2.481 ezer Ft.


7.§        A költségvetési évben az önkormányzatnak nincsen olyan fejlesztési célja, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény – a továbbiakban: Stabilitási tv. – 3.§. (1) bekezdésében meghatározott adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik vagy válhat szükségessé.


8.§        A képviselő-testület az önkormányzat 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

            a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 2 fő,

            b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 2 fő.


9.§        A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 0 fő.


10.§                  A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket célok szerint, évenkénti bontásban és összesítve a rendelet 6. melléklete szerint állapítja meg azzal, hogy a későbbi évek előirányzatát véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor határozza meg.


11.§      A 2013. évre vonatkozó előirányzat-felhasználási ütemtervet a rendelet 7. melléklete tartalmazza.


12.§      Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje nincs folyamatban, ezt a rendelet 8. melléklete tartalmazza.


13.§    Az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkeretét a rendelet 9. melléklete tartalmazza.


14.§    Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 10. melléklete tartalmazza.


15.§    Az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 11. melléklete tartalmazza.


16.§    Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 12. melléklete tartalmazza.


17.§   Az önkormányzat 2013. évi működési célú pénzeszközátadását a rendelet 13. melléklete tartalmazza.


 1. A Körjegyzőség költségvetése


18.§      A képviselő-testület a Körjegyzőség 2013. évi költségvetési főösszegét 17.660 ezer Ft-ban állapítja meg.


19.§      A Körjegyzőség bevételi és kiadási főösszegének előirányzatonkénti megbontását a rendelet 14. melléklete tartalmazza.


20.§      A Körjegyzőség kiadási jogcímeinek szakfeladatonkénti megbontását a rendelet 15. melléklete tartalmazza.


21.§      A képviselő-testület a Körjegyzőség 2013. évre összesített – közfoglalkoztatottak nélküli – létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

            a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 3 fő,

            b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 3 fő.


22.§      A közfoglalkoztatottak éves létszám előirányzata 0 fő.


 1. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


23.§      Az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény – a továbbiakban: Áht. – 34.§-ában rögzítettek szerint történik.


24. §     (1)        Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(2)        A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.


(3)        A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


25. §     A képviselő-testület 2013. évre a Körjegyzőségnél foglalkoztatottak részére a cafetéria juttatás keretét bruttó 200.000 Ft/év/fő összegben határozza meg.


26. §     (1)        Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.


(2)        Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2013. évi támogatás feltétele, hogy a 2012. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.


(3)                    A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.


(4)        A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.


(5)        A támogatás 50.000 Ft összegig egyösszegben, 50.000 Ft felett pedig negyedévenként – figyelemmel az Önkormányzat likviditási helyzetére – kerül átutalásra.


27.§    (1) A 2013. évi költségvetés terhére kötelezettségvállalás tárgyévi kifizetésre – a saját bevételek teljesülési ütemére figyelemmel – előirányzaton belül vállalható. Tárgyéven túli kötelezettség csak olyan mértékben vállalható, amely a kötelezettségvállalás időpontjában ismert feltételek mellett az esedékesség időpontjában a rendeltetésszerű működés, az önkormányzat kötelező feladatainak maradéktalan ellátása, a feladatellátás veszélyeztetése nélkül finanszírozható.


(2) A költségvetési bevételek a bevételi előirányzatokon felül is teljesíthetők.


(3)        A bevételi előirányzatok kizárólag azok túlteljesítése esetén növelhetők, és a költségvetési bevételek tervezettől történő elmaradása esetén azokat csökkenteni kell.


(4)        Ha az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


28.§       (1)       A Körjegyzőség pénzeszközeit az önkormányzat által meghatározott belföldi banknál nyitott bankszámlán kezeli.


(2)        A Körjegyzőség – figyelemmel a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdésében foglaltakra, valamint az Áht. 41.§ (4) bekezdésében foglaltakra – az önkormányzati gazdálkodási körbe tartozó gazdálkodás esetében saját nevében:

a) a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletet érvényesen nem köthet,

b) garanciát és kezességet nem vállalhat,

c) értékpapírt törvényben meghatározott kivétellel nem vásárolhat és nem bocsáthat ki.


29.§      A képviselő-testület a Bokréta Óvoda költségvetési támogatását 1/12 részben utalja át a Szombathelyi Kistérség Többcélú Társulása számlájára.


30.§      A képviselő-testület a Védőnői Szolgálat ellátmányát 2013. évben 50.000 Ft összegben állapítja meg.


 1. Záró rendelkezések


31.§      Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


           Erős Zoltán

polgármester

Dr. Varga Krisztina

körjegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2013. február 22. napján.
Dr. Varga Krisztina

 körjegyző
[1]

Módosította a 2/2014. (I. 31.) ör. 1.§-a Hatályos 2014. 02. 01.

[2]

Módosította a 2/2014. (I. 31.) ör. 1.§-a Hatályos 2014. 02. 01.

[3]

Módosította a 2/2014. (I. 31.) ör. 1.§-a Hatályos 2014. 02. 01.

[4]

Módosította a 8/2014. (IV. 30.) ör. 1.§-a Hatályos 2014. 05. 01.

[5]

Módosította a 8/2014. (IV. 30.) ör. 1.§-a Hatályos 2014. 05. 01.

[6]

Módosította a 8/2014. (IV. 30.) ör. 1.§-a Hatályos 2014. 05. 01.

Mellékletek