Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2017. (II.1.) önkormányzati rendelete

szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 02. 02- 2017. 02. 02

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2017. (II. 1.) önkormányzati rendelete

szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól,

azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló

16/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdése, 26.§,

32.§ (1) bekezdés b) pontja, 32.§ (3) bekezdése, 45.§, 48.§ (4) bekezdése, 92.§ (1) bekezdése,

115.§ (3) bekezdése, 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§        Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 16/2016. (XI. 25.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (3) Az eseti jelleggel nyújtott települési és rendkívüli települési támogatás összege – az elemi kár esetén nyújtandó rendkívüli települési támogatás, valamint a lakhatósági kiadásokhoz kapcsolódó hátralékot felhalmozó személyek részére nyújtandó települési támogatás kivételével – alkalmanként legfeljebb 50.000 forint.”


2.§        Az Ör. 3.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (4) A meghatározott időszakra havi rendszerességgel nyújtott települési és rendkívüli települési támogatás havi összege 8.000 Ft.”


3.§        Az Ör. 3.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„3.§ (5) A rendszeres és eseti jelleggel adott települési és rendkívüli települési támogatások éves összege háztartásonként nem haladhatja meg a 100.000 Ft összeget azzal, hogy ezen éves mértéket meghaladóan települési és rendkívüli települési támogatási kérelmet benyújtani nem lehet.”


4.§        Az Ör. 10.§ (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„10.§ (5) Az újszülött érkezéséhez nyújtott támogatás összege gyermekenként 15.000 Ft.”


5.§        Az Ör. 11.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„11.§ (1)  Rendkívüli települési támogatásban részesítheti azt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyt, családot, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem - az elemi kár esetén nyújtandó rendkívüli települési támogatás kivételével - nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át.”


6.§        Az Ör. 12.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„12.§ (1) Rendkívüli települési támogatásban kell részesíteni az elhunyt sorkifaludi állandó lakóhellyel rendelkező hozzátartozóját vagy a temetésről gondoskodó más személyt, aki az elhunyt személy temetéséről gondoskodott, de arra nem volt köteles, illetve tartásra köteles hozzátartozót, ha a temetési költségek viselése a saját, illetve a családja létfenntartását veszélyezteti, ha a háztartás egy főre jutó havi nettó jövedelme nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300%-át.”
7.§        Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

Erős Zoltán

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2017. február 1. napján kihirdetésre került.

Dr. Varga Krisztina

jegyző