Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2017. (III.24.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről és a közterületek tisztán tartásáról szóló 13/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2017. 03. 25- 2017. 03. 25

Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2017. (III. 24.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről és

a közterületek tisztán tartásáról szóló

13/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet módosításáról
Sorkifalud Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 88. § (4) bekezdésében

kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában,

valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:1.§     Sorkifalud Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről és a közterületek tisztán tartásáról szóló 13/2013. (XII. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2.§-a a következő  (5) bekezdéssel egészül ki:

2.§ (5) A község közigazgatási területén a 2.§ (1) bekezdésében meghatározott helyi közszolgáltatást a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. (9400 Sopron, Harkai domb 0466/31. hrsz.) 2017. január 1. napjától 2017. december 31. napjáig látja el az e rendeletben foglaltak szerint.”


2.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

     (2) Hatályát veszti az Ör. 3.§ (5)-(6) bekezdése.
Erős Zoltán

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2017. március 24. napján kihirdetésre került.
Dr. Varga Krisztina

jegyző