Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 20- 2024. 04. 20

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendelete

a szociális ellátásokról szóló 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.04.20.

Sorokpolány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10. § (1) bekezdésében, 26. §-ában, 32. § (1) bekezdésének b) pontjában, 32. § (3) bekezdésében, 45. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szociális ellátásokról szóló 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Bölcsőde, óvoda és iskola kezdéséhez települési támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 700 %-át, ha a gyermek vagy tanuló és a kérelmező szülő – örökbefogadó vagy nevelőszülő – lakóhelye Sorokpolány községben van, valamint ha a kérelem benyújtásának napjáig a tanuló alapfokú oktatás esetén a 16., középfokú és felsőfokú oktatás esetén a 23. életévét még nem töltötte be.”

2. § A szociális ellátásokról szóló 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 9. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Karácsonyi támogatásként legfeljebb 20.000 Ft összegű települési támogatásra jogosult évente egy alkalommal:

a) aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló törvény alapján öregségi nyugdíjban vagy özvegyi nyugdíjban részesül, vagy

b) aki a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól szóló törvény alapján rokkantsági ellátásban részesül, vagy

c) mozgásában korlátozott, vagy

d) fogyatékos, aki a fogyatékos személyek jogairól és az esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül,

és családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 800 %-át.”

3. § A szociális ellátásokról szóló 10/2021. (VI. 14.) önkormányzati rendelet 11. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Az (1) bekezdésben szabályozott rendkívüli települési támogatás iránti kérelmet a haláleset anyakönyvezését követő 6 hónapon belül lehet benyújtani.”

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.