Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

Sorokpolány község településképének védelméről szóló 13/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 20

Sorokpolány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 19.) önkormányzati rendeletének indokolása

2024.04.20.
Sorokpolány község településképének védelméről szóló 13/2018. (XI.27.) önkormányzati rendelet módosításáról
Általános indokolás
A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdése h) pontjának 2023.12.22-én kihirdetett és 2024.01.01. napjával hatályba lépő módosítása a reklámhordozók számának önkormányzati jogalkotó általi szabályozási lehetőségét megszüntette. Az önkormányzati rendelet reklámozást számában korlátozó szabályát – a magasabb szintű jogszabályi változás átvezetésére tekintettel – hatályon kívül kell helyezni, helyébe a reklám és reklámhordozó legnagyobb felületének szabályait állapítja meg az önkormányzati jogalkotó.
Részletes indokolás
Az 1. §-hoz
A 2. § (2) bekezdésben a zárójelben lévő rész törlendő, mivel kizárja a jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet. Az „Önkormányzat polgármesterénél” rész helyett az „Önkormányzatánál” szöveg alkalmazandó.
A 2. § (4) bekezdésben az „értékvédelmi” szó helyett az „értékvizsgálati” szóhasználat szükséges tekintettel a 419/2021. (VII.15.) Korm. rendelet 32. §-ára.
A 2. §-hoz
A reklámhordozók számának önkormányzati szabályozását a 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdése h) pontja következtében hatályon kívül kell helyezni.
A módosítandó szabályozás az épületekre kihelyezhető reklám vagy reklámhordozó méretére vonatkozó előírást is tartalmaz, ezért azokat a módosítás – a szükséges nyelvtani átszerkesztés után – tartalmilag változatlanul hagyja.
A 3. §-hoz
A 17. § (1) bekezdéséből a zárójeles rész törlendő, mivel a fogalom az 1. §-ban meghatározásra került.
A 4. §-hoz
A településképi követelményekről szakmailag megalapozott tájékoztatást elsődlegesen az önkormányzati főépítésztől lehet kapni az építéskor figyelembe veendő egyéb szempontok sokfélesége miatt. A polgármester abban az esetben válik a szakmai információ elsődleges forrásává, ha az önkormányzat főépítészt nem alkalmaz.
Az 5. §-hoz
Mivel a Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 4/2022. (III.03.) önkormányzati rendelete 5. mellékletének 1.8. - 1.9. pontjaiban az önkormányzati hatáskörök polgármesterre történő átruházása megtörtént, a 22. § (1)-(2) bekezdésekben a „polgármester” szót az „átruházott hatáskörben eljáró” szövegrésszel ki kell bővíteni.
A 6. §-hoz
A 23. § (2) bekezdés 2. mondatának új (3) bekezdésnek kell lennie, mivel az 1. mondattal nem tartozik össze, valamint az első mondat végén pont alkalmazandó.
Az új (3) bekezdés c) pontjában a rendelet fogalomhasználata miatt a „reklámcélú hirdetmény” kifejezés helyett a „reklám, reklámhordozó” kifejezésnek kell szerepelnie.
Az f) pontban a „reklámcélú hirdetőberendezés” helyett „hirdető-berendezés” alkalmazandó, különben a rendelkezés ellentétes a 2016. évi LXXIV. törvény 8. § (2) bekezdésének c) pontjával.
A 7. §-hoz
Az önkormányzati rendelet 24. §-nak újra szabályozása szükséges, mivel nem felel meg a 2016. évi LXXIV. törvény 11. §-ban foglaltaknak (pl. a kötelezést kötelező lefolytatni és esetköreit az önkormányzat nem szűkítheti).
A 8. §-hoz
A 4. mellékletben a településképi bejelentési eljárások szabályait állapítja meg.
Az 5. melléklet 3. pontjában a bejelentés tárgyának „reklámhordozó elhelyezésének” fogalmát ki kell egészíteni a „reklám” kifejezéssel.
A 10. §-hoz
A rendelkezés jogszabályszerkesztési hibát orvosol.
A 11. §-hoz
Hatályba léptető rendelkezést tartalmaz.
Az 1. melléklethez
A településképi bejelentési eljárás esetei újabb ponttal egészülnek ki.
A 2. melléklethez
A „Bejelentési kérelem” űrlap pontosított szövegét tartalmazza.