Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2018. (XI.15.) önkormányzati rendelete

a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról

Hatályos: 2019. 01. 01- 2019. 01. 23

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2018. (XI.15.) önkormányzati rendelete

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2018. (XI. 15.) önkormányzati rendelete a 2019. évi átmeneti gazdálkodásról

2019.01.01.

Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert és a költségvetési szervek vezetőit, hogy a hatályos jogszabályi keretek között az önkormányzat és a költségvetési szerv bevételeit folytatólagosan beszedje és kiadásait az előző évi kiadási előirányzatokon belül a szervezeti és feladatváltozások, valamint a szállítói állomány figyelembevételével folytatólagosan teljesítse e rendelet rendelkezései szerint.

2. § A kiadások fedezetére adott felhatalmazás csak a működéshez elengedhetetlenül szükséges kiadások teljesítését jelenti.

3. § (1) Az önkormányzat a 2019. évi költségvetési rendelet jóváhagyásáig a 2019. évi felhalmozási jellegű kiadásokra, új feladatra – a folyamatban lévő beruházásokon kívül – kötelezettséget nem vállalhat.

(2) Az önkormányzat számára a nem kötelező (önként vállalt) feladatok közül kizárólag a 2018. évi írásos kötelezettségvállalások finanszírozhatóak a 2018. évi előirányzat-maradvány terhére.

(3) Az önkormányzat kötelező feladatait megállapodás vagy jogszabály alapján ellátó szervezetek részére pénzeszközátadás a 2018. évi eredeti előirányzat alapján időarányosan teljesíthető. Az időarányos havi támogatás az előző évi előirányzat 1/12-ed része.

(4) Az átmeneti gazdálkodás időszakában beszedett bevételeket és teljesített kiadásokat – figyelembe véve az államháztartási számvitel 2019. évi előírásait – Gyanógeregye Község Önkormányzata 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletbe be kell illeszteni.

4. § (1) A közigazgatási és önkormányzati hatósági feladat- és hatáskörök gyakorlásából adódó kiadásokat a szükséges mértékig finanszírozni kell.

(2) A személyi juttatások, valamint a munkaadót terhelő járulékok a 2018. évi eredeti előirányzat időarányos szintjéig teljesíthetők, figyelembe véve a jogszabályi kötelezettségen alapuló módosításokat.

(3) Az ellátottak pénzbeli juttatásai a 2018. évi előirányzatok időarányos szintjéig, illetve a jogszabályon alapuló kötelezettségek mértékéig teljesíthetők.

5. § (1) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szerv – ideértve a Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatalt is – folyamatos működéséhez szükséges önkormányzati támogatás alapját – időarányosan – a 2018. évi költségvetési rendeletben megállapított támogatás fő összege képezi.

(2) Az önkormányzat által költségvetési szervei részére folyósított költségvetési támogatás csak az alapító okiratban meghatározott alapfeladataik ellátásához szükséges működési kiadások finanszírozásához használható fel.

(3) A polgármester a képviselő-testület utólagos jóváhagyásával az (1) bekezdésben rögzített támogatás havi összegétől a költségvetési szerv működőképességét veszélyeztető esetekben eltérhet.

6. § Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba, és Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésének napján hatályát veszti.