Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

Gyanógeregye község településképének védelméről szóló 15/2018. (XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 04. 05- 2024. 04. 05

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelete

Gyanógeregye község településképének védelméről szóló 15/2018. (XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.04.05.

Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 12. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, a településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. törvény 2. § (2) bekezdésében, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (2)-(3) bekezdésében szabályozott feladatkörében eljárva, a jogszabályban meghatározott véleményezési eljárás lefolytatását követően a következőket rendeli el:

1. § A Gyanógeregye község településképének védelméről szóló 15/2018. (XII.11.) önkormányzati rendelet 1. § 4. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(E rendelet alkalmazásában használt fogalmak:)

„4. Információs, vagy más célú berendezés: minden olyan berendezés (hirdető-berendezés, kétoldali hirdetőtábla, totemoszlop, útbaigazító tábla), amely részben reklámnak nem minősülő információs cél- vagy egyéb cél megvalósításával közérdeket is szolgál.”

2. § (1) A Gyanógeregye község településképének védelméről szóló 15/2018. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A helyi védelem alá helyezést vagy annak megszüntetését bárki írásban kezdeményezheti Gyanógeregye Község Önkormányzatánál.”

(2) A Gyanógeregye község településképének védelméről szóló 15/2018. (XII.11.) önkormányzati rendelet 2. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) A kezdeményezésben érintett építményekről, vélt örökségről - amennyiben nem áll rendelkezésre - értékvizsgálati dokumentációt kell készíttetni.”

3. § A Gyanógeregye község településképének védelméről szóló 15/2018. (XII.11.) önkormányzati rendelet 16. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A település belterületén az épületre elhelyezett reklám és reklámhordozó legfeljebb 1 m² felületű lehet.”

4. § A Gyanógeregye község településképének védelméről szóló 15/2018. (XII.11.) önkormányzati rendelet 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az információs kiegészítő elemek méretének, kialakításának, anyaghasználatának az épület, építmény karakteréhez, tagozataihoz, színezéséhez, arányrendszeréhez igazodónak kell lennie.”

5. § A Gyanógeregye község településképének védelméről szóló 15/2018. (XII.11.) önkormányzati rendelet 20. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„20. § E rendeletben foglalt településkép-védelmi követelmények teljesülése érdekében az önkormányzati főépítész, foglalkoztatása hiányában a polgármester az ügyfél írásbeli kérelmére a településkép-védelmi követelményekről tájékoztatást ad. A tájékoztatás szakmai konzultáció keretében történik.”

6. § A Gyanógeregye község településképének védelméről szóló 15/2018. (XII.11.) önkormányzati rendelet 22. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Településképi bejelentési eljárást folytat le az átruházott hatáskörben eljáró polgármester az építési tevékenység megkezdése előtt a rendelet 4. mellékletében meghatározott esetekben.

(2) Az átruházott hatáskörben eljáró polgármester településképi bejelentéssel kapcsolatos véleményét a főépítész szakmai véleményére is alapozza.”

7. § A Gyanógeregye község településképének védelméről szóló 15/2018. (XII.11.) önkormányzati rendelet 23. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„23. § (1) Településképi bejelentési eljárással érintett építési tevékenység esetén a telepítéssel, építészeti kialakítással kapcsolatos részletes vizsgálati szempont, hogy teljesíti-e az egyes eltérő karakterű településképpel rendelkező községrészek esetében a településképi szempontokkal kapcsolatos tömegalakítási, homlokzatformálási, anyaghasználati követelményeket.

(2) A rendeltetésváltozás során a kialakítás megfelel-e az eredeti épület funkcionális, szerkezeti rendszerének és a gazdaságos megvalósítás követelményeinek.

(3) A bejelentési eljárás lefolytatása alapján a kérelem tárgyának fennmaradási érvényessége a határozat kiállításának dátumától számítva:

a) állandó építmény esetén végleges,

b) legfeljebb 180 napig fennálló építmény esetén 180 nap,

c) reklám, reklámhordozó és hirdető-berendezés a bérleti szerződés lejártáig, vagy a rendeltetési egység működésének befejezéséig, befejezésének időpontjáig,

d) útbaigazító hirdetmény esetén 2 év, de legfeljebb a működés befejezésének időpontjáig,

e) kitelepülés esetén a bérleti szerződés lejártáig, vagy a közterület használati engedély lejártáig, vagy a működés befejezéséig,

f) adventi időszakban – amely e rendelet szempontjából november 30-tól január 10-ig tart, az ünnepekkel kapcsolatos ábrázolásmóddal kialakított mobil reklámcélú hirdetőberendezés (különösen: figura, makett, ünnepi szimbólum) kihelyezése, homlokzatnak, kirakatüvegnek az ünnepekkel kapcsolatos ábrázolásmóddal történő díszítése településképi bejelentés és véleményezés nélkül történhet.

(4) A bejelentés tárgyától függően a településképi bejelentési eljárással érintett építési tevékenységgel összefüggő épület, építmény, berendezés, bútor építészeti- műszaki tervének munkarészei:

a) a bejelentés tárgyának helyét, vonatkozó adatait, méreteit, tágabb összefüggő területet és szomszédos épületeket feltüntető helyszínrajz,

b) épület, építmény - kitelepülésnél berendezés, bútor - esetében

ba) alaprajzok,

bb) megértéshez szükséges számú metszet,

bc) minden eltérő megjelenésű homlokzat, vagy nézet,

c) műszaki leírás, leírás a beépítési adatok, méretek, szerkezeti, építészeti megoldások feltüntetésével

d) a bejelentés tárgyától függően

da) színezett modellkép,

db) környezetbe illesztett fotorealisztikus településkép,

dc) helyszínre illesztett látványterv,

e) amennyiben nem az ingatlan tulajdonosa nyújtja be a kérelmet vagy egy társasházi lakásra vonatkozik a kérelem, úgy az ingatlan tulajdonosának vagy a társasház közös képviselőjének hozzájáruló nyilatkozata.”

8. § (1) A Gyanógeregye község településképének védelméről szóló 15/2018. (XII.11.) önkormányzati rendelet 24. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Településképi kötelezési eljárást folytat le átruházott hatáskörben eljárva a polgármester a településképi rendelkezések megsértése esetén.

(2) Az átruházott hatáskörben eljáró polgármester az észleléstől számított 15 napon belül megindítja az eljárást, az ingatlan tulajdonosát értesíti az eljárás megindításáról.

(3) Az átruházott hatáskörben eljáró polgármester végzésben megfelelő határidő megadásával felhívja az eljárás alá vontat a jogsértés megszüntetésére.”

(2) A Gyanógeregye község településképének védelméről szóló 15/2018. (XII.11.) önkormányzati rendelet 24. § (4) bekezdés a)–d) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

[Az (1) bekezdésében foglaltak megszegése esetén a polgármester önkormányzati településkép-védelmi bírságot szab ki, amelynek összege]

„a) településképi bejelentési kötelezettség elmulasztása esetén 100.000 forint,
b) a polgármester tiltása ellenére végzett tevékenység esetén 100.000-200.000 forint,
c) a bejelentési dokumentációban foglaltaktól eltérő tevékenység folytatása esetén az eltérés mértékétől függően legalább 100.000 Ft, jogi személy esetén legfeljebb 500.000 forint, természetes személy esetén legfeljebb 200.000 forint,
d) településképi kötelezésben foglaltak végre nem hajtása esetén 100.000-200.000 forint.”

9. § (1) A Gyanógeregye község településképének védelméről szóló 15/2018. (XII.11.) önkormányzati rendelet az 1. melléklet szerinti 4. melléklettel egészül ki.

(2) A Gyanógeregye község településképének védelméről szóló 15/2018. (XII.11.) önkormányzati rendelet a 2. melléklet szerinti 5. melléklettel egészül ki.

10. § Hatályát veszti a Gyanógeregye község településképének védelméről szóló 15/2018. (XII.11.) önkormányzati rendelet

a) 4. melléklet szerinti csatolmánya,

b) 5. melléklet szerinti csatolmánya.

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 3/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

1. Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni, ha az építési tevékenységgel érintett ingatlan a településképi szempontból meghatározó területek karaktertérképén, vagy a szabályozási terven jelölt

1.1. helyi védettségű telken és közvetlen szomszédságában,

1.2. nemzeti ökológia hálózat és országos jelentőségű védett természeti, és NATURA 2000 előírással érintett területen,

1.3. önkormányzati tulajdonú területen helyezkedik el.

2. Településképi bejelentési eljárással érintett építési tevékenységek az 1. pontban felsorolt területeken:

2.1. helyi védelem alatt áll,

2.2. épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 33/A. §-a szerinti egyszerű bejelentéshez kötött építési tevékenységnek nem minősülő építési tevékenységek esetén,

2.3. tájképvédelmi övezetben található;

2.4. az építési tevékenységgel érintett épület vagy építmény közterületen helyezkedik el,

2.5. egyedi helyi védelem alatt álló ingatlanon tervezett, a védett érték megjelenését érintő építési tevékenység esetén,

2.6. helyi védelem alatt álló épület közvetlen szomszédságában lévő első építési telek esetén,

2.7. közterületre tervezett, a településkép megjelenését befolyásoló, 30 napnál huzamosabb időre szánt idényjellegű, valamint tartós jellegű építményekre irányuló építési tevékenység esetén. 3. Az önkormányzat településképi bejelentési eljárást folytat le az építmények rendeltetésének vagy a rendeltetési egységek számának megváltozása esetén, továbbá a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében.

3. Az önkormányzat településképi bejelentési eljárást folytat le az építmények rendeltetésének vagy a rendeltetési egységek számának megváltozása esetén, továbbá a reklámok és reklámhordozók elhelyezése tekintetében.”

2. melléklet a 3/2024. (IV. 4.) önkormányzati rendelethez

5. mellékletBEJELENTÉSI KÉRELEM
településképi bejelentési eljárás lefolytatásához

Beérkezés dátuma:

Iktatószám:

Átvevő neve:

Kérelmező tölti ki

1. Bejelentő (építtető) adatai:

Tervező adatai:

Név:

Név:

Lakcím vagy székhely:

Tervezői jogosultság száma:

Levelezési cím (amennyiben az előzőtől eltér):

Levelezési cím:

e-mail:

mobil:

2. Bejelentés tárgya:

reklám, reklámhordozó elhelyezése

építési tevékenység

rendeltetés változás

A tervezett tevékenység rövid leírása:

Korábbi településkép védelmi szakmai konzultáció időpontja:

3. Az érintett ingatlan címe: Hrsz.:

4. Tevékenység megvalósításának tervezett időtartama:
……………… év …………………………… hó ……… nap - ……………… év …………………………… hó ……… nap

5. Mellékelt dokumentáció tartalma:

2 példány szükséges

műszaki leírás:

helyszínrajz:

alaprajz(ok):

homlokzat(ok):

helyszínre illesztett látványterv:

tulajdonosi hozzájárulás / társasházi hozzájárulás:

egyéb (pl. kertészeti munkarészek, stb.): ………………………………

Alulírott 1. pont szerinti építtető a 3. pontban megjelölt ingatlanon a 2. pont szerinti tevékenység megvalósítására vonatkozóan a 4. pontban megjelölt időtartamra kérelmezem a településképi bejelentési eljárás lefolytatását.

Kelt: ……………… év …………………………… hó ……… nap


…………………………………………………………
Építtető aláírása

A TEVÉKENYSÉG IGAZOLÁSA

Jogszerű hallgatás

Tudomásul vesz

feltétel nélkül

Kikötéssel tudomásul vesz

feltétel a kiadott településképi határozatban

Megtilt és figyelmeztet

indokolása a kiadott településképi tiltó határozatban


Gyanógeregye, ……………… év …………………………… hó ……… nap


…………………………………………………………
polgármester