Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete

Gyanógeregye község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2007. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2024. 05. 15- 2024. 05. 15

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelete

Gyanógeregye község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2007. (XII. 27.) önkormányzati rendelet módosításáról

2024.05.15.

Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában, valamint az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva – az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró szervek véleményének kikérésével - a következőket rendeli el:

1. § A Gyanógeregye község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2007. (XII.27.) önkormányzati rendelet 6. §-a a következő (5) bekezdéssel egészül ki:

„(5) Minden lakás és üdülő önálló rendeltetési egység után egy személygépkocsi elhelyezését kell biztosítani saját telken belül.”

2. § (1) A Gyanógeregye község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2007. (XII.27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A Gyanógeregye község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2007. (XII.27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Gyanógeregye község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2007. (XII.27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 3. melléklet lép.

3. § Hatályát veszti a Gyanógeregye község Szabályozási Tervének jóváhagyásáról, valamint Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2007. (XII.27.) önkormányzati rendelet

d) 9. és 9/A. §-a,

g) 1. függeléke.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

2. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

4. melléklet

3. melléklet a 4/2024. (V. 14.) önkormányzati rendelethez

5. melléklet
A falusias lakóterületre vonatkozó építési övezeti előírások

A

B

C

D

E

F

G

H

1

területfel-használás

beépítési mód

Maximális építmény-magasság

(m)

kialakítható minimális telekterület-méret
(m2)

telkek minimális
szélessége

(m)

maximális beépítettség

(%)

min. zöld


%

szintterület sűrűség
telekre

2

Lf

O

4,5

1100

kialakult
(új 16 m)

30

40

0,5

3

Lf

O

4,5

1200

kialakult
(új 16 m)

30

40

0,5

4

Lf

O

4,5

1000

új 14 m

30

40

0,5