Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Gyanógeregye Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 29

Gyanógeregye Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelete

Gyanógeregye Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.29.

Gyanógeregye Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 44.697.573 Ft bevétellel;

b) 27.871.026 Ft kiadással;

c) 16.826.547 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező fel-adatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet, 3. melléklet, 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá;

b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 9. melléklet szerint fogadja el;

c) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi;

d) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletben és 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban)

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

18 080 618

20 211 859

20 211 859

100%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 723 318

10 033 318

10 033 318

100%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 087 300

6 923 321

6 923 321

100%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 607 243

2 607 243

100%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

647 977

647 977

100%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

123 540

123 540

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

123 540

123 540

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

1 500 000

1 500 000

100%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

1 500 000

1 500 000

100%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 775 000

5 915 412

5 915 412

100%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 720 000

5 693 506

5 693 506

100%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

220 000

222 500

222 500

100%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

1 500 000

5 471 006

5 471 006

100%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

55 000

221 906

221 906

100%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

720 000

990 933

990 933

100%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

420 000

476 898

476 898

100%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

300 000

50 000

50 000

100%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

11

11

100%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

464 024

464 024

100%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

6 210 000

6 210 000

100%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

6 210 000

6 210 000

100%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

20 575 618

34 951 744

34 951 744

100%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

7 000 000

8 949 148

8 949 148

100%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7 000 000

8 949 148

8 949 148

100%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

796 681

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

796 681

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

7 000 000

8 949 148

9 745 829

109%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

27 575 618

43 900 892

44 697 573

102%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

25 797 050

26 987 436

26 787 759

99%

1.1.

Személyi juttatások

12 271 400

12 886 613

12 761 070

99%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 706 000

1 671 209

1 671 209

100%

1.3.

Dologi kiadások

8 811 000

10 055 960

9 981 826

99%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

945 000

860 000

860 000

100%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 063 650

1 513 654

1 513 654

100%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

127 000

360 042

360 042

100%

2.1.

Beruházások

127 000

360 042

360 042

100%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

928 343

15 830 189

0

0%

3.1.

Általános tartalék

928 343

15 830 189

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

26 852 393

43 177 667

27 147 801

63%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

723 225

723 225

723 225

100%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

723 225

723 225

723 225

100%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

723 225

723 225

723 225

100%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

27 575 618

43 900 892

27 871 026

63%

2. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Zárszámadás kötelező feladatainak mérlege (adatok forintban)

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

18 080 618

20 211 859

20 211 859

100%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 723 318

10 033 318

10 033 318

100%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 087 300

6 923 321

6 923 321

100%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 607 243

2 607 243

100%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

647 977

647 977

100%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

123 540

123 540

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

123 540

123 540

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

1 500 000

1 500 000

100%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

1 500 000

1 500 000

100%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 775 000

5 915 412

5 915 412

100%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 720 000

5 693 506

5 693 506

100%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

220 000

222 500

222 500

100%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

1 500 000

5 471 006

5 471 006

100%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

55 000

221 906

221 906

100%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

720 000

990 933

990 933

100%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

420 000

476 898

476 898

100%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

300 000

50 000

50 000

100%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

11

11

100%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

464 024

464 024

100%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

6 210 000

6 210 000

100%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

6 210 000

6 210 000

100%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

20 575 618

34 951 744

34 951 744

100%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

7 000 000

8 949 148

8 949 148

100%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7 000 000

8 949 148

8 949 148

100%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

796 681

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

796 681

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

7 000 000

8 949 148

9 745 829

109%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

27 575 618

43 900 892

44 697 573

102%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

25 797 050

26 987 436

26 787 759

99%

1.1.

Személyi juttatások

12 271 400

12 886 613

12 761 070

99%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 706 000

1 671 209

1 671 209

100%

1.3.

Dologi kiadások

8 811 000

10 055 960

9 981 826

99%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

945 000

860 000

860 000

100%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 063 650

1 513 654

1 513 654

100%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

127 000

360 042

360 042

100%

2.1.

Beruházások

127 000

360 042

360 042

100%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

928 343

15 830 189

0

0%

3.1.

Általános tartalék

928 343

15 830 189

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

26 852 393

43 177 667

27 147 801

63%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

723 225

723 225

723 225

100%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

723 225

723 225

723 225

100%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

723 225

723 225

723 225

100%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

27 575 618

43 900 892

27 871 026

63%

3. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege (adatok forintban)

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

0

0

0

0%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

0%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

0

0

0

0%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

0

0

0%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

0

0

0

0%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

0

0

0%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

0

0

0%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

0

0

0

0%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

0

0

0

0%

4. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege (adatok forintban)

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

0

0

0

0%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

0%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

0

0

0

0%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

0

0

0%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

0

0

0

0%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

0

0

0%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

0

0

0%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

0

0

0

0%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

0

0

0

0%

5. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

18 080 618

20 211 859

20 211 859

100%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 723 318

10 033 318

10 033 318

100%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 087 300

6 923 321

6 923 321

100%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 607 243

2 607 243

100%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

647 977

647 977

100%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

123 540

123 540

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

123 540

123 540

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 775 000

5 915 412

5 915 412

100%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 720 000

5 693 506

5 693 506

100%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

220 000

222 500

222 500

100%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

1 500 000

5 471 006

5 471 006

100%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

55 000

221 906

221 906

100%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

720 000

990 933

990 933

100%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

420 000

476 898

476 898

100%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

300 000

50 000

50 000

100%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

11

11

100%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

464 024

464 024

100%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7)

20 575 618

27 241 744

27 241 744

100%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

7 000 000

8 949 148

8 949 148

100%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7 000 000

8 949 148

8 949 148

100%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

796 681

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

796 681

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

7 000 000

8 949 148

9 745 829

109%

18.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

27 575 618

36 190 892

36 987 573

102%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

25 797 050

26 987 436

26 787 759

99%

1.1.

Személyi juttatások

12 271 400

12 886 613

12 761 070

99%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 706 000

1 671 209

1 671 209

100%

1.3.

Dologi kiadások

8 811 000

10 055 960

9 981 826

99%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

945 000

860 000

860 000

100%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 063 650

1 513 654

1 513 654

100%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

928 343

15 830 189

0

0%

3.1.

Általános tartalék

928 343

15 830 189

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)

26 725 393

42 817 625

26 787 759

63%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

723 225

723 225

723 225

100%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

723 225

723 225

723 225

100%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

723 225

723 225

723 225

100%

12.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

27 448 618

43 540 850

27 510 984

63%

6. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Bevételek

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

1 500 000

1 500 000

100%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

1 500 000

1 500 000

100%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

6 210 000

6 210 000

100%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

6 210 000

6 210 000

100%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8)

0

7 710 000

7 710 000

100%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

18.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

7 710 000

7 710 000

100%

Kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

127 000

360 042

360 042

100%

2.1.

Beruházások

127 000

360 042

360 042

100%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3)

127 000

360 042

360 042

100%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

12.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

127 000

360 042

360 042

100%

7. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként (adatok forintban)

S.

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Fűnyíró

127 000

284 990

284 990

100%

Rendezvénysátor

0

75 052

75 052

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

127 000

360 042

360 042

100%

BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9+17)

127 000

360 042

360 042

100%

8. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként (adatok forintban)

S.

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

0

0

0%

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

0

0

0

0%

9. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatok forintban)

S.

Megnevezés

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Százalék

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Összes bevétel és kiadás

2023. előtti

2023. évi

2023. utáni

2023. előtti

2023. évi

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

EU-s projekt neve, azonosítója:

1.1.

Saját erő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.2.

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.3.

EU-s forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.4.

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.5.

Hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.6.

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.

FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.1.

Személyi jellegű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.2.

Beruházások, beszerzések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.3.

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.4.

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

EU-s projekt neve, azonosítója:

1.1.

Saját erő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.2.

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.3.

EU-s forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.4.

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.5.

Hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.6.

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.

FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.1.

Személyi jellegű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.2.

Beruházások, beszerzések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.3.

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.4.

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése

S.

Támogatott neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

3.1.

0%

3.2.

0%

3.3.

0%

3.4.

0%

3.

ÖSSZESEN:

0

0

0

0%

10. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának alakulása (adatok forintban)

S.

Költségvetési szerv neve

Maradvány

Jóváhagyott maradvány

Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány

Szabad maradvány

A

B

C

D

E

F

Gyanógeregye Községi Önkormányzat

16 826 547

16 826 547

0

16 826 547

MARADVÁNY ÖSSZESEN:

16 826 547

16 826 547

0

16 826 547

11. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Összes bevétel és kiadás (adatok forintban)

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

18 080 618

20 211 859

20 211 859

100%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 723 318

10 033 318

10 033 318

100%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 087 300

6 923 321

6 923 321

100%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 607 243

2 607 243

100%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

647 977

647 977

100%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

123 540

123 540

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

123 540

123 540

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

1 500 000

1 500 000

100%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

1 500 000

1 500 000

100%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 775 000

5 915 412

5 915 412

100%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 720 000

5 693 506

5 693 506

100%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

220 000

222 500

222 500

100%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

1 500 000

5 471 006

5 471 006

100%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

55 000

221 906

221 906

100%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

720 000

990 933

990 933

100%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

420 000

476 898

476 898

100%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

300 000

50 000

50 000

100%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

11

11

100%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

464 024

464 024

100%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

6 210 000

6 210 000

100%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

6 210 000

6 210 000

100%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

20 575 618

34 951 744

34 951 744

100%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

7 000 000

8 949 148

8 949 148

100%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7 000 000

8 949 148

8 949 148

100%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

796 681

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

796 681

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

7 000 000

8 949 148

9 745 829

109%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

27 575 618

43 900 892

44 697 573

102%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

25 797 050

26 987 436

26 787 759

99%

1.1.

Személyi juttatások

12 271 400

12 886 613

12 761 070

99%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 706 000

1 671 209

1 671 209

100%

1.3.

Dologi kiadások

8 811 000

10 055 960

9 981 826

99%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

945 000

860 000

860 000

100%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 063 650

1 513 654

1 513 654

100%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

127 000

360 042

360 042

100%

2.1.

Beruházások

127 000

360 042

360 042

100%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

928 343

15 830 189

0

0%

3.1.

Általános tartalék

928 343

15 830 189

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

26 852 393

43 177 667

27 147 801

63%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

723 225

723 225

723 225

100%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

723 225

723 225

723 225

100%

7.3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

723 225

723 225

723 225

100%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

27 575 618

43 900 892

27 871 026

63%

12. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

18 080 618

20 211 859

20 211 859

100%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

9 723 318

10 033 318

10 033 318

100%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

6 087 300

6 923 321

6 923 321

100%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 607 243

2 607 243

100%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

647 977

647 977

100%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

123 540

123 540

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

123 540

123 540

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

1 500 000

1 500 000

100%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

1 500 000

1 500 000

100%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

1 775 000

5 915 412

5 915 412

100%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

1 720 000

5 693 506

5 693 506

100%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

220 000

222 500

222 500

100%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

1 500 000

5 471 006

5 471 006

100%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

55 000

221 906

221 906

100%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

720 000

990 933

990 933

100%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

420 000

476 898

476 898

100%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

300 000

50 000

50 000

100%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

11

11

100%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

464 024

464 024

100%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

6 210 000

6 210 000

100%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

6 210 000

6 210 000

100%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

20 575 618

34 951 744

34 951 744

100%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

7 000 000

8 949 148

8 949 148

100%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

7 000 000

8 949 148

8 949 148

100%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

796 681

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

796 681

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

7 000 000

8 949 148

9 745 829

109%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

27 575 618

43 900 892

44 697 573

102%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

25 797 050

26 987 436

26 787 759

99%

1.1.

Személyi juttatások

12 271 400

12 886 613

12 761 070

99%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 706 000

1 671 209

1 671 209

100%

1.3.

Dologi kiadások

8 811 000

10 055 960

9 981 826

99%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

945 000

860 000

860 000

100%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

2 063 650

1 513 654

1 513 654

100%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

127 000

360 042

360 042

100%

2.1.

Beruházások

127 000

360 042

360 042

100%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0%

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

928 343

15 830 189

0

0%

3.1.

Általános tartalék

928 343

15 830 189

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

26 852 393

43 177 667

27 147 801

63%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

723 225

723 225

723 225

100%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

723 225

723 225

723 225

100%

7.3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

723 225

723 225

723 225

100%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

27 575 618

43 900 892

27 871 026

63%

13. melléklet a 6/2024. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

0

0

0

0%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

0%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

0

0

0

0%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

0

0

0%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

0

0

0

0%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

0

0

0%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

0

0

0%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0