Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Nemeskolta Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

Hatályos: 2024. 05. 31

Nemeskolta Község Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

Nemeskolta Község Önkormányzata 2023. évi zárszámadásáról

2024.05.31.

Nemeskolta Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Az Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 61.882.694 Ft bevétellel;

b) 41.636.895 Ft kiadással;

c) 20.245.799 Ft maradvánnyal

hagyja jóvá.

(2) Az Önkormányzat mérlegszerűen bemutatott kiadásait, bevételeit önkormányzati szinten az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A bevételek és kiadások előirányzat-csoportok, kiemelt előirányzatok és azon belül kötelező fel-adatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet., 3. melléklet, 4. melléklet szerint fogadja el.

(4) A működési bevételek és kiadások, valamint a tőkejellegű bevételek és kiadások mérlegét az 5. melléklet és a 6. melléklet szerint fogadja el.

2. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2023. évi zárszámadását részletesen a következők szerint fogadja el:

a) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásait a 7. melléklet és a 8. melléklet szerint hagyja jóvá;

b) Az EU-s támogatással megvalósuló programok és projektek, valamint az önkormányzaton kívül megvalósult projektekhez való hozzájárulás pénzügyi elszámolását a 9. melléklet szerint fogadja el;

c) A Képviselő-testület a költségvetési szervek maradványát és annak felhasználását a 10. mellékletnek megfelelően hagyja jóvá, illetve engedélyezi;

d) Az Önkormányzat bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítését a 11. mellékletben, 12. mellékletben, 13. mellékletben és 14. mellékletben foglaltaknak megfelelően hagyja jóvá.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zárszámadás pénzügyi mérlege (adatok forintban)

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

26 489 398

28 848 898

28 848 898

100%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 470 098

16 360 098

16 360 098

100%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 749 300

8 597 749

8 597 749

100%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

148 200

148 200

100%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 607 081

2 607 081

100%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

1 135 770

1 135 770

100%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 258 000

1 677 312

1 677 312

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

1 258 000

1 677 312

1 677 312

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

5 207 642

5 207 642

100%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

5 207 642

5 207 642

100%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

3 955 000

5 915 262

5 915 262

100%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

3 850 000

5 609 902

5 609 902

100%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

350 000

666 500

666 500

100%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

3 500 000

4 943 402

4 943 402

100%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

105 000

305 360

305 360

100%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

830 000

1 191 392

1 191 392

100%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

500 000

104 208

104 208

100%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

300 000

824 487

824 487

100%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

19

19

100%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

30 000

262 678

262 678

100%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

2 000 000

2 000 000

100%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

2 000 000

2 000 000

100%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

32 532 398

44 840 506

44 840 506

100%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

13 500 000

15 853 038

15 853 038

100%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

13 500 000

15 853 038

15 853 038

100%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

1 189 150

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

1 189 150

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

13 500 000

15 853 038

17 042 188

108%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

46 032 398

60 693 544

61 882 694

102%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

41 775 963

35 733 486

34 116 608

95%

1.1.

Személyi juttatások

13 049 000

13 585 332

13 585 332

100%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 654 000

1 734 085

1 734 085

100%

1.3.

Dologi kiadások

21 189 000

16 266 680

14 649 802

90%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

900 000

784 000

784 000

100%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 983 963

3 363 389

3 363 389

100%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 905 000

6 460 711

6 460 711

100%

2.1.

Beruházások

0

4 557 180

4 557 180

100%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

1 905 000

1 903 531

1 903 531

100%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 291 859

17 439 771

0

0%

3.1.

Általános tartalék

1 291 859

17 439 771

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

44 972 822

59 633 968

40 577 319

68%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

1 059 576

1 059 576

1 059 576

100%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

1 059 576

1 059 576

1 059 576

100%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

1 059 576

1 059 576

1 059 576

100%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

46 032 398

60 693 544

41 636 895

69%

2. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zárszámadás kötelező feladatainak mérlege (adatok forintban)

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

26 489 398

28 848 898

28 848 898

100%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 470 098

16 360 098

16 360 098

100%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 749 300

8 597 749

8 597 749

100%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

148 200

148 200

100%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 607 081

2 607 081

100%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

1 135 770

1 135 770

100%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 258 000

1 677 312

1 677 312

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

1 258 000

1 677 312

1 677 312

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

5 207 642

5 207 642

100%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

5 207 642

5 207 642

100%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

3 955 000

5 915 262

5 915 262

100%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

3 850 000

5 609 902

5 609 902

100%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

350 000

666 500

666 500

100%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

3 500 000

4 943 402

4 943 402

100%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

105 000

305 360

305 360

100%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

830 000

1 191 392

1 191 392

100%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

500 000

104 208

104 208

100%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

300 000

824 487

824 487

100%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

19

19

100%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

30 000

262 678

262 678

100%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

2 000 000

2 000 000

100%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

2 000 000

2 000 000

100%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

32 532 398

44 840 506

44 840 506

100%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

13 500 000

15 853 038

15 853 038

100%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

13 500 000

15 853 038

15 853 038

100%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

1 189 150

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

1 189 150

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

13 500 000

15 853 038

17 042 188

108%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

46 032 398

60 693 544

61 882 694

102%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

41 775 963

35 733 486

34 116 608

95%

1.1.

Személyi juttatások

13 049 000

13 585 332

13 585 332

100%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 654 000

1 734 085

1 734 085

100%

1.3.

Dologi kiadások

21 189 000

16 266 680

14 649 802

90%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

900 000

784 000

784 000

100%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 983 963

3 363 389

3 363 389

100%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 905 000

6 460 711

6 460 711

100%

2.1.

Beruházások

0

4 557 180

4 557 180

100%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

1 905 000

1 903 531

1 903 531

100%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 291 859

17 439 771

0

0%

3.1.

Általános tartalék

1 291 859

17 439 771

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

44 972 822

59 633 968

40 577 319

68%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

1 059 576

1 059 576

1 059 576

100%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

1 059 576

1 059 576

1 059 576

100%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

1 059 576

1 059 576

1 059 576

100%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

46 032 398

60 693 544

41 636 895

69%

3. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zárszámadás önként vállalt feladatainak mérlege (adatok forintban)

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

0

0

0

0%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

0%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

0

0

0

0%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

0

0

0%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

0

0

0

0%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

0

0

0%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

0

0

0%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

0

0

0

0%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

0

0

0

0%

4. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Zárszámadás államigazgatási feladatainak mérlege (adatok forintban)

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

0

0

0

0%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

0%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

0

0

0

0%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

0

0

0%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

0

0

0

0%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

0

0

0%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

0

0

0%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

0

0

0%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

0

0

0

0%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

0

0

0

0%

5. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

26 489 398

28 848 898

28 848 898

100%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 470 098

16 360 098

16 360 098

100%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 749 300

8 597 749

8 597 749

100%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

148 200

148 200

100%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 607 081

2 607 081

100%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

1 135 770

1 135 770

100%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 258 000

1 677 312

1 677 312

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

1 258 000

1 677 312

1 677 312

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

3 955 000

5 915 262

5 915 262

100%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

3 850 000

5 609 902

5 609 902

100%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

350 000

666 500

666 500

100%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

3 500 000

4 943 402

4 943 402

100%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

105 000

305 360

305 360

100%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

830 000

1 191 392

1 191 392

100%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

500 000

104 208

104 208

100%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

300 000

824 487

824 487

100%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

19

19

100%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

30 000

262 678

262 678

100%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

2 000 000

2 000 000

100%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

2 000 000

2 000 000

100%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+2+4+5+7)

32 532 398

39 632 864

39 632 864

100%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

13 500 000

15 853 038

15 853 038

100%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

13 500 000

15 853 038

15 853 038

100%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

1 189 150

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

1 189 150

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

13 500 000

15 853 038

17 042 188

108%

18.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

46 032 398

55 485 902

56 675 052

102%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

41 775 963

35 733 486

34 116 608

95%

1.1.

Személyi juttatások

13 049 000

13 585 332

13 585 332

100%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 654 000

1 734 085

1 734 085

100%

1.3.

Dologi kiadások

21 189 000

16 266 680

14 649 802

90%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

900 000

784 000

784 000

100%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 983 963

3 363 389

3 363 389

100%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 291 859

17 439 771

0

0%

3.1.

Általános tartalék

1 291 859

17 439 771

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+3)

43 067 822

53 173 257

34 116 608

64%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

1 059 576

1 059 576

1 059 576

100%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

1 059 576

1 059 576

1 059 576

100%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

1 059 576

1 059 576

1 059 576

100%

12.

MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

44 127 398

54 232 833

35 176 184

65%

6. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felhalmozási célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten (adatok forintban)

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Bevételek

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

5 207 642

5 207 642

100%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

5 207 642

5 207 642

100%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+8.2.+8.3.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (3+6+8)

0

5 207 642

5 207 642

100%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

18.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

5 207 642

5 207 642

100%

Kiadások

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 905 000

6 460 711

6 460 711

100%

2.1.

Beruházások

0

4 557 180

4 557 180

100%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

1 905 000

1 903 531

1 903 531

100%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

0

0

0

0%

3.1.

Általános tartalék

0

0

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (2+3)

1 905 000

6 460 711

6 460 711

100%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

0

0

0

0%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

0

0

0

0%

12.

FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

1 905 000

6 460 711

6 460 711

100%

7. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Beruházási (felhalmozási) kiadások teljesítése beruházásonként (adatok forintban)

S.

Beruházás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Procomas BS62 részűkasza

0

4 356 100

4 356 100

100%

Fűkasza

0

71 590

71 590

100%

Rendezvénysátor

0

129 490

129 490

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0

4 557 180

4 557 180

100%

BERUHÁZÁSI (FELHALMOZÁSI) KIADÁSOK ÖSSZESEN: (9+17)

0

4 557 180

4 557 180

100%

8. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Felújítási kiadások teljesítése felújításonként (adatok forintban)

S.

Felújítás megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Szabadság utca hiányzó járdaszakaszhoz anyagok vásárlása

1 905 000

1 903 531

1 903 531

100%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

1 905 000

1 903 531

1 903 531

100%

FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:

1 905 000

1 903 531

1 903 531

100%

9. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai, hozzájárulások (adatok forintban)

S.

Megnevezés

Támogatási szerződés szerinti bevételek, kiadások

Teljesítés

Százalék

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Összes bevétel és kiadás

2023. előtti

2023. évi

2023. utáni

2023. előtti

2023. évi

Összesen

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

K

L

M

N

EU-s projekt neve, azonosítója:

1.1.

Saját erő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.2.

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.3.

EU-s forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.4.

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.5.

Hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.6.

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.

FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.1.

Személyi jellegű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.2.

Beruházások, beszerzések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.3.

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.4.

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

EU-s projekt neve, azonosítója:

1.1.

Saját erő

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.2.

- saját erőből központi támogatás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.3.

EU-s forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.4.

Társfinanszírozás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.5.

Hitel

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.6.

Egyéb forrás

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

1.

FORRÁSOK ÖSSZESEN: (1.1.+ … + 1.6.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.1.

Személyi jellegű

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.2.

Beruházások, beszerzések

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.3.

Szolgáltatások igénybe vétele

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.4.

Adminisztratív költségek

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

2.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (2.1.+ … + 2.4.)

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0%

Önkormányzaton kívüli EU-s projekthez történő hozzájárulás 2023. évi előirányzata és teljesítése

S.

Támogatott neve

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

3.1.

0%

3.2.

0%

3.3.

0%

3.4.

0%

3.

ÖSSZESEN:

0

0

0

0%

10. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Költségvetési szervek maradványának alakulása (adatok forintban)

S.

Költségvetési szerv neve

Maradvány

Jóváhagyott maradvány

Kötelezettség-vállalással terhelt maradvány

Szabad maradvány

A

B

C

D

E

F

Nemeskolta Község Önkormányzat

20 245 799

20 245 799

0

20 245 799

MARADVÁNY ÖSSZESEN:

20 245 799

20 245 799

0

20 245 799

11. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Összes bevétel és kiadás (adatok forintban)

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

26 489 398

28 848 898

28 848 898

100%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 470 098

16 360 098

16 360 098

100%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 749 300

8 597 749

8 597 749

100%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

148 200

148 200

100%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 607 081

2 607 081

100%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

1 135 770

1 135 770

100%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 258 000

1 677 312

1 677 312

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

1 258 000

1 677 312

1 677 312

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

5 207 642

5 207 642

100%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

5 207 642

5 207 642

100%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

3 955 000

5 915 262

5 915 262

100%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

3 850 000

5 609 902

5 609 902

100%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

350 000

666 500

666 500

100%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

3 500 000

4 943 402

4 943 402

100%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

105 000

305 360

305 360

100%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

830 000

1 191 392

1 191 392

100%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

500 000

104 208

104 208

100%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

300 000

824 487

824 487

100%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

19

19

100%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

30 000

262 678

262 678

100%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

2 000 000

2 000 000

100%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

2 000 000

2 000 000

100%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

32 532 398

44 840 506

44 840 506

100%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

13 500 000

15 853 038

15 853 038

100%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

13 500 000

15 853 038

15 853 038

100%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

1 189 150

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

1 189 150

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

13 500 000

15 853 038

17 042 188

108%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

46 032 398

60 693 544

61 882 694

102%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

41 775 963

35 733 486

34 116 608

95%

1.1.

Személyi juttatások

13 049 000

13 585 332

13 585 332

100%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 654 000

1 734 085

1 734 085

100%

1.3.

Dologi kiadások

21 189 000

16 266 680

14 649 802

90%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

900 000

784 000

784 000

100%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 983 963

3 363 389

3 363 389

100%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 905 000

6 460 711

6 460 711

100%

2.1.

Beruházások

0

4 557 180

4 557 180

100%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

1 905 000

1 903 531

1 903 531

100%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 291 859

17 439 771

0

0%

3.1.

Általános tartalék

1 291 859

17 439 771

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

44 972 822

59 633 968

40 577 319

68%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

1 059 576

1 059 576

1 059 576

100%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

1 059 576

1 059 576

1 059 576

100%

7.3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

1 059 576

1 059 576

1 059 576

100%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

46 032 398

60 693 544

41 636 895

69%

12. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Kötelező feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

26 489 398

28 848 898

28 848 898

100%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

16 470 098

16 360 098

16 360 098

100%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

7 749 300

8 597 749

8 597 749

100%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

148 200

148 200

100%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

2 270 000

2 607 081

2 607 081

100%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

1 135 770

1 135 770

100%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

1 258 000

1 677 312

1 677 312

100%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

1 258 000

1 677 312

1 677 312

100%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

5 207 642

5 207 642

100%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

5 207 642

5 207 642

100%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

3 955 000

5 915 262

5 915 262

100%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

3 850 000

5 609 902

5 609 902

100%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

350 000

666 500

666 500

100%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

3 500 000

4 943 402

4 943 402

100%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

105 000

305 360

305 360

100%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

830 000

1 191 392

1 191 392

100%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

500 000

104 208

104 208

100%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

300 000

824 487

824 487

100%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

19

19

100%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

30 000

262 678

262 678

100%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

2 000 000

2 000 000

100%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

2 000 000

2 000 000

100%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

32 532 398

44 840 506

44 840 506

100%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

13 500 000

15 853 038

15 853 038

100%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

13 500 000

15 853 038

15 853 038

100%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

1 189 150

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

1 189 150

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

13 500 000

15 853 038

17 042 188

108%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

46 032 398

60 693 544

61 882 694

102%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

41 775 963

35 733 486

34 116 608

95%

1.1.

Személyi juttatások

13 049 000

13 585 332

13 585 332

100%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

1 654 000

1 734 085

1 734 085

100%

1.3.

Dologi kiadások

21 189 000

16 266 680

14 649 802

90%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

900 000

784 000

784 000

100%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

4 983 963

3 363 389

3 363 389

100%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

1 905 000

6 460 711

6 460 711

100%

2.1.

Beruházások

0

4 557 180

4 557 180

100%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0%

2.3.

Felújítások

1 905 000

1 903 531

1 903 531

100%

2.4.

2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás

0%

2.5.

Egyéb felhalmozási kiadások

0

0

0

0%

3.

Tartalékok (3.1.+3.2.)

1 291 859

17 439 771

0

0%

3.1.

Általános tartalék

1 291 859

17 439 771

0

0%

3.2.

Céltartalék

0

0%

4.

KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2+3)

44 972 822

59 633 968

40 577 319

68%

5.

Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (5.1.+…+5.3.)

0

0

0

0%

5.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

5.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak

0

0

0

0%

5.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése

0

0

0

0%

6.

Belföldi értékpapírok kiadásai (6.1. + … + 6.6.)

0

0

0

0%

6.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.2.

Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

6.3.

Kincstárjegyek beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.4.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.5.

Belföldi kötvények beváltása előirányzata

0

0

0

0%

6.6.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

7.

Belföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + … + 7.5.)

1 059 576

1 059 576

1 059 576

100%

7.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata

1 059 576

1 059 576

1 059 576

100%

7.3.

Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata

0

0

0

0%

7.4.

Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata

0

0

0

0%

7.5.

Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

8.

Külföldi finanszírozás kiadásai (8.1. + … + 8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata

0

0

0

0%

8.3.

Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata

0

0

0

0%

8.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.

0

0

0

0%

8.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata

0

0

0

0%

9.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata

0

0

0

0%

10.

Váltókiadások előirányzata

0

0

0

0%

11.

FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (5.+…+10.)

1 059 576

1 059 576

1 059 576

100%

12.

KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4+11)

46 032 398

60 693 544

41 636 895

69%

13. melléklet a 6/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

Önként vállalt feladatok bevételei, kiadása (adatok forintban)

S.

Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése

Eredeti előirányzat

Módosított előirányzat

Teljesítés

Százalék

A

B

C

D

E

F

Bevételek

1.

Önkormányzat működési támogatásai (1.1.+…+.1.7.)

0

0

0

0%

1.1.

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása

0

0

0

0%

1.2.

Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.3.

Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.4.

Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.5.

Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

0

0

0

0%

1.6.

Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

0

0

0

0%

1.7.

Elszámolásból származó bevételek

0

0

0

0%

2.

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (2.1.+…+.2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Elvonások és befizetések bevételei

0

0

0

0%

2.2.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

2.5.

Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata

0

0

0

0%

2.6.

2.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

3.

Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (3.1.+…+3.5.)

0

0

0

0%

3.1.

Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

0

0

0

0%

3.2.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.3.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.5.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről

0

0

0

0%

3.6.

3.5.-ből EU-s támogatás

0

0

0

0%

4.

Közhatalmi bevételek (4.1.+4.2.+4.3.+4.4.)

0

0

0

0%

4.1.

Helyi adók (4.1.1.+4.1.2.)

0

0

0

0%

4.1.1.

- Vagyoni típusú adók

0

0

0

0%

4.1.2.

- Értékesítési és forgalmi adók

0

0

0

0%

4.2.

Gépjárműadó

0

0

0

0%

4.3.

Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók

0

0

0

0%

4.4.

Egyéb közhatalmi bevételek

0

0

0

0%

5.

Működési bevételek (5.1.+…+ 5.13.)

0

0

0

0%

5.1.

Készletértékesítés ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.2.

Szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.3.

Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata

0

0

0

0%

5.4.

Tulajdonosi bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.5.

Ellátási díjak előirányzata

0

0

0

0%

5.6.

Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata

0

0

0

0%

5.7.

Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata

0

0

0

0%

5.8.

Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.9.

Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata

0

0

0

0%

5.10.

Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.11.

Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata

0

0

0

0%

5.12.

Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata

0

0

0

0%

5.13.

Egyéb működési bevételek előirányzata

0

0

0

0%

6.

Felhalmozási bevételek (6.1.+…+6.5.)

0

0

0

0%

6.1.

Immateriális javak értékesítése

0

0

0

0%

6.2.

Ingatlanok értékesítése

0

0

0

0%

6.3.

Egyéb tárgyi eszközök értékesítése

0

0

0

0%

6.4.

Részesedések értékesítése

0

0

0

0%

6.5.

Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek

0

0

0

0%

7.

Működési célú átvett pénzeszközök (7.1. + … + 7.5.)

0

0

0

0%

7.1.

Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.2.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

7.3.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

7.4.

Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

7.5.

Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

8.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (8.1.+...+8.5.)

0

0

0

0%

8.1.

Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.2.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól

0

0

0

0%

8.3.

Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.

0

0

0

0%

8.4.

Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről

0

0

0

0%

8.5.

Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök

0

0

0

0%

9.

KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+…+8)

0

0

0

0%

10.

Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről (10.1.+10.3.)

0

0

0

0%

10.1.

Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.2.

Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

10.3.

Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól

0

0

0

0%

11.

Belföldi értékpapírok bevételei (11.1. +…+ 11.4.)

0

0

0

0%

11.1.

Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.2.

Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

11.3.

Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

11.4.

Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

12.

Maradvány igénybevétele (12.1. + 12.2.)

0

0

0

0%

12.1.

Előző év költségvetési maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

12.2.

Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele

0

0

0

0%

13.

Belföldi finanszírozás bevételei (13.1. + … + 13.4.)

0

0

0

0%

13.1.

Államháztartáson belüli megelőlegezések

0

0

0

0%

13.2.

Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése

0

0

0

0%

13.3.

Központi, irányító szervi támogatás

0

0

0

0%

13.4.

Lekötött bankbetétek megszüntetése

0

0

0

0%

14.

Külföldi finanszírozás bevételei (14.1.+…14.5.)

0

0

0

0%

14.1.

Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.2.

Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése

0

0

0

0%

14.3.

Külföldi értékpapírok kibocsátása

0

0

0

0%

14.4.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől

0

0

0

0%

14.5.

Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől

0

0

0

0%

15.

Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei

0

0

0

0%

16.

Váltóbevételek

0

0

0

0%

17.

FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + … +16.)

0

0

0

0%

18.

BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)

0

0

0

0%

Kiadások

1.

Működési költségvetés kiadásai (1.1+…+1.5.)

0

0

0

0%

1.1.

Személyi juttatások

0

0

0

0%

1.2.

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

0

0

0

0%

1.3.

Dologi kiadások

0

0

0

0%

1.4.

Ellátottak pénzbeli juttatásai

0

0

0

0%

1.5

Egyéb működési célú kiadások

0

0

0

0%

2.

Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)

0

0

0

0%

2.1.

Beruházások

0

0

0

0%

2.2.

2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás

0

0

0

0%

2.3.

Felújítások

0

0

0