Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól

Hatályos: 2017. 08. 03- 2018. 05. 29

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselőtestületének

5/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól.

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában; Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény / a továbbiakban: Mötv./ 107. §. által meghatározott feladatkörében eljárva, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény / a továbbiakban: Nvt./ 5. §. (2) bekezdés c. pontjában, 11. §. (16) bekezdésében, 13. §. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §. (2) bekezdésében, az Mötv. 109. §. (4) bekezdésében, továbbá a 143. §. (4) bekezdésének i. pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §.

(1) A rendelet hatálya  Sorkikápolna Község Önkormányzata ( a továbbiakban: önkormányzat)  tulajdonában lévő, és tulajdonába kerülő

  1. ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra / a továbbiakban: ingatlan és ingó vagyon/, és
  2. a tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, illetve gazdasági társaságban az Önkormányzatot megillető egyéb társasági részesedésekre.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérletére, földterületek bérletére az e rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.


II. Fejezet

Az önkormányzati vagyonra vonatkozó rendelkezések

2. §.

(1) A Nvt. alapján kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló

ingatlanok felsorolását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

    

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon felsorolását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


(3) Az (1) és (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó vagyontárgyak az üzleti vagyon körébe tartoznak, ennek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.


3. §.


(1) A rendelet hatálya alá tartozó vagyon tulajdonosi joggyakorlója

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselőtestülete.


(2) A (1) bekezdés szerinti feladatellátás során a hasznok

szedéséből származó bevételek az önkormányzatot illetik meg.


(3) Az önkormányzat képviselőtestülete az alább felsorolt          tulajdonosi joggyakorlásra a polgármestert hatalmazza fel:

-    a  polgárjogi jogviszonyból származó követelést érintően, egy éven belüli részletfizetési, vagy fizetési halasztás engedélyezésére.

(4) A polgármester a (3) bekezdésen alapuló tevékenyégéről az önkormányzat képviselő-testületének a soron következő testületi ülésen beszámol.

II. Fejezet

Az önkormányzati vagyonra vonatkozó rendelkezések

4. §.

(1) A korlátozottan forgalomképes vagyonelemek hasznosítása rendeltetésük sérelmét nem eredményezheti, elidegenítésükre e rendelet keretei között akkor van lehetőség, ha a vagyonelem a közfeladat ellátásához feleslegessé válik, vagy megszűnik a közfeladat ellátásának kötelezettsége, amelyre tekintettel jogszabály vagy a tulajdonosi joggyakorló a vagyonelem korlátozott forgalomképességét megállapította.

Ennek megállapítása az önkormányzat képviselőtestületének kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) A törzsvagyon körébe tartozó vagyonelemek használói kötelesek a tőlük elvárható gondossággal eljárni a használat, illetve üzemeltetés során.

III. fejezet

Hasznosítás szabályai

5. §.

Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja Sorkikápolna Község

Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatai hatékony és

eredményes ellátása.


6. §.

(1) Nem kell versenyeztetési eljárást tartani:

     a) mezőgazdasági művelésre alkalmas földterület haszonbérbe

         adásakor;

     b) bérleti időszak meghosszabbításakor;

     c) határozatlan idejű bérleti szerződés esetén – 10 évet   

         meghaladó bérleti jogviszony után – a bérlő számára történő

         értékesítésekor;

     d) kisajátításnál csereingatlan biztosítása esetén;

     e) telekhatár-rendezés esetén.


(2) A rendelet hatálya alá tartozó valamennyi vagyonelemet az önkormányzat képviselő-testülete határozattal jelöli ki hasznosításra az alábbi tartalommal:


a) vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi szám    

   megjelölése,

b) forgalmi értékének megjelölése,

c) hasznosítás módja,

d) pályázati feltételek meghatározása.IV. fejezet

A vagyonátruházás szabályai

7. §.

(1) A vagyonátruházás szabályait az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához nem szükséges, vagy megszűnő közfeladat ellátását szolgáló vagyonelemek elidegenítése esetén kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó vagyonelemeket a képviselő-testület határozattal jelöli ki értékesítésre vagy cserére az alábbi tartalommal:

    a) vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának

   megjelölése         

b) forgalmi értékének megjelölése,

c) átruházás módja,

d) pályázat esetén a pályázat feltételek meghatározása,

e) csere esetén az árverésre bocsátás szándékának    

   kinyilvánítása,

f) csere esetén a csere célja, csereügylet keretében átruházandó     

   és megszerzendő vagyontárgyak megjelölése, forgalmi értéke.


(3)  Településrendezési terv végrehajtását célzó, nem önálló ingatlanként nyilvántartott földrészlet értékesítése, vagy cseréje esetén nyilvános meghirdetés nélkül kell a szerződést megkötni, a forgalmi érték megjelölésével.

(4) A tulajdonközösség megszüntetése érdekében kötendő,

önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdoni hányad részének

tulajdonostárs általi megvásárlása esetén a forgalmi érték

megjelölésével kell a szerződést megkötni.


(5) Önkormányzati ingatlan értékesítést megelőzően forgalmi – kivéve telek és földértékesítést - értékbecslést kell készíteni.


V. fejezet

A vagyonszerzés szabályai

8. §.

(1) Az önkormányzati vagyon gyarapításáról az önkormányzat

képviselőtestülete határozattal dönt az alábbi tartalommal:

- a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának    

  megjelölése,

- forgalmi értékének megjelölése,

- a szerzés módja,

- az önkormányzat által vállalt fizetési feltételek,

- az önkormányzat ajánlati kötöttségének időtartama.


(2) Ingatlantulajdon megszerzése esetén a döntés előkészítése során vizsgálni kell, hogy az ingatlan megszerzése milyen önkormányzati célok megvalósításához, és milyen feltételek mellett alkalmas. Fel kell tárni a továbbhasznosítási lehetőségeket, illetve a várható üzemeltetési költségek körét és nagyságát.


    (3) Önkormányzati tulajdonszerzést megelőzően a vagyontárgyról        forgalmi értékbecslést kell készíttetni.

VI. Fejezet

A vagyon nyilvántartása

9. §.

  (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyakról

  jogszabályokban meghatározott módon nyilvántartást kell vezetni. Az Önkormányzat vagyonát a hatályos jogszabályok alapján a Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal Sorokpolányi Kirendeltsége tartja nyilván.


(2) A vagyonkimutatásban szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont

terhelő kötelezettségeket is.


10. §.

(1) Önkormányzati követelésekről a következő esetekben lehet lemondani:

a) csődegyezségi eljárásban

b) bírói egyezség keretében

c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján a követelés várhatóan nem térül meg

d) ha a követelés csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy költségráfordítással érvényesíthető

e) a kötelezett nem lelhető fel.


VII. Fejezet

Záró rendelkezések

11. §.

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az

önkormányzat vagyonáról szóló 5/1994.(X.10) önkormányzati rendelet.


Sorkikápolna, 2013. április 24.


        Nárai László                 Horváth Zoltánné                                                              

        polgármester                     jegyző

A rendelet  2013. április 24. napján kihirdetésre került.


Horváth Zoltánné

jegyző

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselőtestületének

5/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól.

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában; Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény / a továbbiakban: Mötv./ 107. §. által meghatározott feladatkörében eljárva, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény / a továbbiakban: Nvt./ 5. §. (2) bekezdés c. pontjában, 11. §. (16) bekezdésében, 13. §. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §. (2) bekezdésében, az Mötv. 109. §. (4) bekezdésében, továbbá a 143. §. (4) bekezdésének i. pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §.

(1) A rendelet hatálya  Sorkikápolna Község Önkormányzata ( a továbbiakban: önkormányzat)  tulajdonában lévő, és tulajdonába kerülő

  1. ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra / a továbbiakban: ingatlan és ingó vagyon/, és
  2. a tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, illetve gazdasági társaságban az Önkormányzatot megillető egyéb társasági részesedésekre.

(2) Az önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás célú helyiségek bérletére, földterületek bérletére az e rendeletben foglalt szabályokat kell alkalmazni.


II. Fejezet

Az önkormányzati vagyonra vonatkozó rendelkezések

2. §.

(1) A Nvt. alapján kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló

ingatlanok felsorolását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

    

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon felsorolását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


(3) Az (1) és (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó vagyontárgyak az üzleti vagyon körébe tartoznak, ennek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.


3. §.


(1) A rendelet hatálya alá tartozó vagyon tulajdonosi joggyakorlója

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselőtestülete.


(2) A (1) bekezdés szerinti feladatellátás során a hasznok

szedéséből származó bevételek az önkormányzatot illetik meg.


(3) Az önkormányzat képviselőtestülete az alább felsorolt          tulajdonosi joggyakorlásra a polgármestert hatalmazza fel:

-    a  polgárjogi jogviszonyból származó követelést érintően, egy éven belüli részletfizetési, vagy fizetési halasztás engedélyezésére.

(4) A polgármester a (3) bekezdésen alapuló tevékenyégéről az önkormányzat képviselő-testületének a soron következő testületi ülésen beszámol.

II. Fejezet

Az önkormányzati vagyonra vonatkozó rendelkezések

4. §.

(1) A korlátozottan forgalomképes vagyonelemek hasznosítása rendeltetésük sérelmét nem eredményezheti, elidegenítésükre e rendelet keretei között akkor van lehetőség, ha a vagyonelem a közfeladat ellátásához feleslegessé válik, vagy megszűnik a közfeladat ellátásának kötelezettsége, amelyre tekintettel jogszabály vagy a tulajdonosi joggyakorló a vagyonelem korlátozott forgalomképességét megállapította.

Ennek megállapítása az önkormányzat képviselőtestületének kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) A törzsvagyon körébe tartozó vagyonelemek használói kötelesek a tőlük elvárható gondossággal eljárni a használat, illetve üzemeltetés során.

III. fejezet

Hasznosítás szabályai

5. §.

Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja Sorkikápolna Község

Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatai hatékony és

eredményes ellátása.

6. §.

(1) [1]


[2]A rendelet hatálya alá tartozó valamennyi vagyonelemet az önkormányzat képviselő-testülete határozattal jelöli ki hasznosításra az alábbi tartalommal:


a) vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi szám    

   megjelölése,

b) forgalmi értékének megjelölése,

c) hasznosítás módja,

d) pályázati feltételek meghatározása.IV. fejezet

A vagyonátruházás szabályai

7. §.

(1) A vagyonátruházás szabályait az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához nem szükséges, vagy megszűnő közfeladat ellátását szolgáló vagyonelemek elidegenítése esetén kell alkalmazni.

(2) A rendelet hatálya alá tartozó vagyonelemeket a képviselő-testület határozattal jelöli ki értékesítésre vagy cserére az alábbi tartalommal:

    a) vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának

   megjelölése         

b) forgalmi értékének megjelölése,

c) átruházás módja,

d) pályázat esetén a pályázat feltételek meghatározása,

e) csere esetén az árverésre bocsátás szándékának    

   kinyilvánítása,

f) csere esetén a csere célja, csereügylet keretében átruházandó     

   és megszerzendő vagyontárgyak megjelölése, forgalmi értéke.


(3)  Településrendezési terv végrehajtását célzó, nem önálló ingatlanként nyilvántartott földrészlet értékesítése, vagy cseréje esetén nyilvános meghirdetés nélkül kell a szerződést megkötni, a forgalmi érték megjelölésével.

(4) A tulajdonközösség megszüntetése érdekében kötendő,

önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdoni hányad részének

tulajdonostárs általi megvásárlása esetén a forgalmi érték

megjelölésével kell a szerződést megkötni.


(5) / Önkormányzati ingatlan értékesítését megelőzően a vagyonnyilvántartás szerint 500 ezer ft-t meghaladó könyv szerinti értékhatár feletti vagyontárgyak esetében forgalmi értékbecslést kell készíteni és az ingatlant meg kell hirdetni.[3]


V. fejezet

A vagyonszerzés szabályai

8. §.

(1) Az önkormányzati vagyon gyarapításáról az önkormányzat

képviselőtestülete határozattal dönt az alábbi tartalommal:

- a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának    

  megjelölése,

- forgalmi értékének megjelölése,

- a szerzés módja,

- az önkormányzat által vállalt fizetési feltételek,

- az önkormányzat ajánlati kötöttségének időtartama.


(2) Ingatlantulajdon megszerzése esetén a döntés előkészítése során vizsgálni kell, hogy az ingatlan megszerzése milyen önkormányzati célok megvalósításához, és milyen feltételek mellett alkalmas. Fel kell tárni a továbbhasznosítási lehetőségeket, illetve a várható üzemeltetési költségek körét és nagyságát.


    (3) Önkormányzati tulajdonszerzést megelőzően a vagyontárgyról forgalmi értékbecslést kell készíttetni.


VI. Fejezet

A vagyon nyilvántartása

9. §.

  (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyakról

  jogszabályokban meghatározott módon nyilvántartást kell vezetni. Az Önkormányzat vagyonát a hatályos jogszabályok alapján a Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal Sorokpolányi Kirendeltsége tartja nyilván.


(2) A vagyonkimutatásban szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont

terhelő kötelezettségeket is.


10. §.

(1) Önkormányzati követelésekről a következő esetekben lehet lemondani:

a) csődegyezségi eljárásban

b) bírói egyezség keretében

c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján a követelés várhatóan nem térül meg

d) ha a követelés csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy költségráfordítással érvényesíthető

e) a kötelezett nem lelhető fel.


VII. Fejezet

Záró rendelkezések

11. §.

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az

önkormányzat vagyonáról szóló 5/1994.(X.10) önkormányzati rendelet.


Sorkikápolna, 2013. április 24.


        Nárai László                 Horváth Zoltánné                                                              

        polgármester                     jegyző

A rendelet  2013. április 24. napján kihirdetésre került.


Horváth Zoltánné

jegyző

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselőtestületének

5/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól.

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában; Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény / a továbbiakban: Mötv./ 107. §. által meghatározott feladatkörében eljárva, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény / a továbbiakban: Nvt./ 5. §. (2) bekezdés c. pontjában, 11. §. (16) bekezdésében, 13. §. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §. (2) bekezdésében, az Mötv. 109. §. (4) bekezdésében, továbbá a 143. §. (4) bekezdésének i. pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. §.

(1) A rendelet hatálya  Sorkikápolna Község Önkormányzata ( a továbbiakban: önkormányzat)  tulajdonában lévő, és tulajdonába kerülő

  1. ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra / a továbbiakban: ingatlan és ingó vagyon/, és
  2. a tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, illetve gazdasági társaságban az Önkormányzatot megillető egyéb társasági részesedésekre.

(2) [4]


II. Fejezet

Az önkormányzati vagyonra vonatkozó rendelkezések

2. §.

(1) A Nvt. alapján kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló

ingatlanok felsorolását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.

    

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon felsorolását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.


(3) Az (1) és (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó vagyontárgyak az üzleti vagyon körébe tartoznak, ennek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.


3. §.


(1) A rendelet hatálya alá tartozó vagyon tulajdonosi joggyakorlója

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselőtestülete.


(2) A (1) bekezdés szerinti feladatellátás során a hasznok

szedéséből származó bevételek az önkormányzatot illetik meg.


(3) Az önkormányzat képviselőtestülete az alább felsorolt          tulajdonosi joggyakorlásra a polgármestert hatalmazza fel:

-    a  polgárjogi jogviszonyból származó követelést érintően, egy éven belüli részletfizetési, vagy fizetési halasztás engedélyezésére.

(4) A polgármester a (3) bekezdésen alapuló tevékenyégéről az önkormányzat képviselő-testületének a soron következő testületi ülésen beszámol.

II. Fejezet

Az önkormányzati vagyonra vonatkozó rendelkezések

4. §.

(1) A korlátozottan forgalomképes vagyonelemek hasznosítása rendeltetésük sérelmét nem eredményezheti, elidegenítésükre e rendelet keretei között akkor van lehetőség, ha a vagyonelem a közfeladat ellátásához feleslegessé válik, vagy megszűnik a közfeladat ellátásának kötelezettsége, amelyre tekintettel jogszabály vagy a tulajdonosi joggyakorló a vagyonelem korlátozott forgalomképességét megállapította.

Ennek megállapítása az önkormányzat képviselőtestületének kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) A törzsvagyon körébe tartozó vagyonelemek használói kötelesek a tőlük elvárható gondossággal eljárni a használat, illetve üzemeltetés során.

III. fejezet

Hasznosítás szabályai

5. §.

Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja Sorkikápolna Község

Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatai hatékony és

eredményes ellátása.


6. §.

(1) [5]


[6]A rendelet hatálya alá tartozó valamennyi vagyonelemet az önkormányzat képviselő-testülete határozattal jelöli ki hasznosításra az alábbi tartalommal:


a) vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi szám    

   megjelölése,

b) forgalmi értékének megjelölése,

c) hasznosítás módja,

d) pályázati feltételek meghatározása.IV. fejezet

A vagyonátruházás szabályai

7. §.

(1) A vagyonátruházás szabályait az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához nem szükséges, vagy megszűnő közfeladat ellátását szolgáló vagyonelemek elidegenítése esetén kell alkalmazni.

(2) [7]


(3)  [8]

(4) A tulajdonközösség megszüntetése érdekében kötendő,

önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdoni hányad részének

tulajdonostárs általi megvásárlása esetén a forgalmi érték

megjelölésével kell a szerződést megkötni.


(5) / Önkormányzati ingatlan értékesítését megelőzően a vagyonnyilvántartás szerint 500 ezer ft-t meghaladó könyv szerinti értékhatár feletti vagyontárgyak esetében forgalmi értékbecslést kell készíteni és az ingatlant meg kell hirdetni.[9]V. fejezet

A vagyonszerzés szabályai

8. §.

(1) Az önkormányzati vagyon gyarapításáról az önkormányzat

képviselőtestülete határozattal dönt az alábbi tartalommal:

- a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának    

  megjelölése,

- forgalmi értékének megjelölése,

- a szerzés módja,

- az önkormányzat által vállalt fizetési feltételek,

- az önkormányzat ajánlati kötöttségének időtartama.


(2) Ingatlantulajdon megszerzése esetén a döntés előkészítése során vizsgálni kell, hogy az ingatlan megszerzése milyen önkormányzati célok megvalósításához, és milyen feltételek mellett alkalmas. Fel kell tárni a továbbhasznosítási lehetőségeket, illetve a várható üzemeltetési költségek körét és nagyságát.


    (3) Önkormányzati tulajdonszerzést megelőzően a vagyontárgyról        forgalmi értékbecslést kell készíttetni.

VI. Fejezet

A vagyon nyilvántartása

9. §.

  (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyakról

  jogszabályokban meghatározott módon nyilvántartást kell vezetni. Az Önkormányzat vagyonát a hatályos jogszabályok alapján a Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatal Sorokpolányi Kirendeltsége tartja nyilván.


(2) A vagyonkimutatásban szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket is.


10. §.

(1) Önkormányzati követelésekről a következő esetekben lehet lemondani:

a) csődegyezségi eljárásban

b) bírói egyezség keretében

c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján a követelés várhatóan nem térül meg

d) ha a követelés csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy költségráfordítással érvényesíthető

e) a kötelezett nem lelhető fel.


VII. Fejezet

Záró rendelkezések

11. §.

(1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az

önkormányzat vagyonáról szóló 5/1994.(X.10) önkormányzati rendelet.


Sorkikápolna, 2013. április 24.


        Nárai László                 Horváth Zoltánné                                                               

        polgármester                     jegyző

A rendelet  2013. április 24. napján kihirdetésre került.


Horváth Zoltánné

jegyző

[1]

Hatályon kívül helyezte a 8/2013.(IX.11.) ör.2.§-a Hatályos 2013.IX.15.

[2]

Hatályon kívül helyezte a 8/2013.(IX.11.) ör.2.§-a Hatályos 2013.IX.15.

[3]

Mósosította a 8/2013.(IX.11) ör.1.§-a Hatályos 2013.IX.15.

[4]

Hatályon kívül helyezte a 11/2015.(VI.18.) ör. 4.§.-a Hatályos 2015. VI.18.

[5]

Hatályon kívül helyezte a 8/2013.(IX.11.) ör. 2.§.-a Hatályos 2013. IX.15.

[6]

Hatályon kívül helyezte a 8/2013.(IX.11.) ör. 2.§.-a Hatályos 2013. IX.15.

[7]

Hatályon kívül helyezte a 11/2015.(IX.11.) ör. 2.§.-a Hatályos 2013. IX.15.

[8]

Hatályon kívül helyezte a 11/2015.(VI.18.) ör. 4.§.-a Hatályos 2015. VI.18.

[9]

Mósosította a 8/2013.(IX.11) ör.1.§-a Hatályos 2013.IX.15.