Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól

Hatályos: 2021. 02. 10- 2021. 12. 31

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 5/2013. (IV.24.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól

2021.02.10.

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában; Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény / a továbbiakban: Mötv./ 107. §. által meghatározott feladatkörében eljárva, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény / a továbbiakban: Nvt./ 5. §. (2) bekezdés c. pontjában, 11. §. (16) bekezdésében, 13. §. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §. (2) bekezdésében, az Mötv. 109. §. (4) bekezdésében, továbbá a 143. §. (4) bekezdésének i. pontjában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § (1) A rendelet hatálya Sorkikápolna Község Önkormányzata ( a továbbiakban: önkormányzat) tulajdonában lévő, és tulajdonába kerülő

a) ingatlan és ingó vagyonra, valamint vagyoni értékű jogokra / a továbbiakban: ingatlan és ingó vagyon/, és

b) a tagsági jogot megtestesítő értékpapírokra, illetve gazdasági társaságban az Önkormányzatot megillető egyéb társasági részesedésekre.

(2)1

II. Fejezet

Az önkormányzati vagyonra vonatkozó rendelkezések

2. § (1) A Nvt. alapján kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló ingatlanok felsorolását a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.2

(2) A korlátozottan forgalomképes törzsvagyon felsorolását a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.3

(3) Az (1) és (2) bekezdés hatálya alá nem tartozó vagyontárgyak az üzleti vagyon körébe tartoznak, ennek felsorolását a 3. számú melléklet tartalmazza.4

3. § (1) A rendelet hatálya alá tartozó vagyon tulajdonosi joggyakorlója Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselőtestülete.

(2) A (1) bekezdés szerinti feladatellátás során a hasznok szedéséből származó bevételek az önkormányzatot illetik meg.

(3) Az önkormányzat képviselőtestülete az alább felsorolt tulajdonosi joggyakorlásra a polgármestert hatalmazza fel: a polgárjogi jogviszonyból származó követelést érintően, egy éven belüli részletfizetési, vagy fizetési halasztás engedélyezésére.

(4) A polgármester a (3) bekezdésen alapuló tevékenyégéről az önkormányzat képviselő-testületének a soron következő testületi ülésen beszámol.

II. Fejezet

Az önkormányzati vagyonra vonatkozó rendelkezések

4. § (1) A korlátozottan forgalomképes vagyonelemek hasznosítása rendeltetésük sérelmét nem eredményezheti, elidegenítésükre e rendelet keretei között akkor van lehetőség, ha a vagyonelem a közfeladat ellátásához feleslegessé válik, vagy megszűnik a közfeladat ellátásának kötelezettsége, amelyre tekintettel jogszabály vagy a tulajdonosi joggyakorló a vagyonelem korlátozott forgalomképességét megállapította. Ennek megállapítása az önkormányzat képviselőtestületének kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(2) A törzsvagyon körébe tartozó vagyonelemek használói kötelesek a tőlük elvárható gondossággal eljárni a használat, illetve üzemeltetés során.

III. Fejezet

Hasznosítás szabályai

5. § Az önkormányzati vagyon hasznosításának célja Sorkikápolna Község Önkormányzatának kötelező és önként vállalt feladatai hatékony és eredményes ellátása.

6. § (1)5 6A rendelet hatálya alá tartozó valamennyi vagyonelemet az önkormányzat képviselő-testülete határozattal jelöli ki hasznosításra az alábbi tartalommal:

a) vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi szám megjelölése,

b) forgalmi értékének megjelölése,

c) hasznosítás módja,

d) pályázati feltételek meghatározása.

IV. Fejezet

A vagyonátruházás szabályai

7. § (1) A vagyonátruházás szabályait az önkormányzat kötelező feladatainak ellátásához nem szükséges, vagy megszűnő közfeladat ellátását szolgáló vagyonelemek elidegenítése esetén kell alkalmazni.

(2)7

(3)8

(4) A tulajdonközösség megszüntetése érdekében kötendő, önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdoni hányad részének tulajdonostárs általi megvásárlása esetén a forgalmi érték megjelölésével kell a szerződést megkötni.

(5) / Önkormányzati ingatlan értékesítését megelőzően a vagyonnyilvántartás szerint 500 ezer ft-t meghaladó könyv szerinti értékhatár feletti vagyontárgyak esetében forgalmi értékbecslést kell készíteni és az ingatlant meg kell hirdetni.9

V. Fejezet

A vagyonszerzés szabályai

8. § (1) Az önkormányzati vagyon gyarapításáról az önkormányzat képviselőtestülete határozattal dönt az alábbi tartalommal:

a) a vagyonelem megnevezése, ingatlan esetén helyrajzi számának megjelölése,

b) forgalmi értékének megjelölése,

c) a szerzés módja,

d) az önkormányzat által vállalt fizetési feltételek,

e) az önkormányzat ajánlati kötöttségének időtartama.

(2) Ingatlantulajdon megszerzése esetén a döntés előkészítése során vizsgálni kell, hogy az ingatlan megszerzése milyen önkormányzati célok megvalósításához, és milyen feltételek mellett alkalmas. Fel kell tárni a továbbhasznosítási lehetőségeket, illetve a várható üzemeltetési költségek körét és nagyságát.

(3) Önkormányzati tulajdonszerzést megelőzően a vagyontárgyról forgalmi értékbecslést kell készíttetni.

VI. Fejezet

A vagyon nyilvántartása

9. § (1) Az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyontárgyakról jogszabályokban meghatározott módon nyilvántartást kell vezetni. Az Önkormányzat vagyonát a hatályos jogszabályok alapján a Sorkifaludi Közös Önkormányzati Hivatal tartja nyilván.10

(2) A vagyonkimutatásban szerepeltetni kell az önkormányzati vagyont terhelő kötelezettségeket is.

10. § (1) Önkormányzati követelésekről a következő esetekben lehet lemondani:

a) csődegyezségi eljárásban

b) bírói egyezség keretében

c) felszámolási eljárás során, ha a felszámoló által írásban adott nyilatkozat alapján a követelés várhatóan nem térül meg

d) ha a követelés csak veszteséggel vagy aránytalanul nagy költségráfordítással érvényesíthető

e) a kötelezett nem lelhető fel.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

11. § (1) Ez a rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat vagyonáról szóló 5/1994.(X.10) önkormányzati rendelet.

1

Hatályon kívül helyezte a 11/2015.(VI.18.) ör. 4.§.-a Hatályos 2015. VI.18.

2

Módosította a 11/2018. (IX.25.) ör. 1. §.-a Hatályos 2018.09.26.

3

Módosította a 11/2018. (IX.25.) ör. 2. §.-a Hatályos 2018.09.26.

4

Módosította a 11/2018. (IX.25.) ör. 3. §.-a Hatályos 2018.09.26.

5

Hatályon kívül helyezte a 8/2013.(IX.11.) ör. 2.§.-a Hatályos 2013. IX.15.

6

Hatályon kívül helyezte a 8/2013.(IX.11.) ör. 2.§.-a Hatályos 2013. IX.15.

7

Hatályon kívül helyezte a 11/2015.(IX.11.) ör. 2.§.-a Hatályos 2013. IX.15.

8

Hatályon kívül helyezte a 11/2015.(VI.18.) ör. 4.§.-a Hatályos 2015. VI.18.

9

Módosította a 8/2013.(IX.11) ör.1.§-a Hatályos 2013.IX.15.

10

Módosította az 5/2021. (II. 9.) Ör. 1. §-a Hatályos: 2021.02.10.