Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselőtestületének 8/2013.(IX.11.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 5/2013./IV.24./ önkormányzati rendelete módosításáról

Hatályos: 2013. 09. 15- 2013. 09. 15

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában; Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény / a továbbiakban: Mötv./ 107. §. által meghatározott feladatkörében eljárva, a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény / a továbbiakban: Nvt./ 5. §. (2) bekezdés c. pontjában, 11. §. (16) bekezdésében, 13. §. (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97. §. (2) bekezdésében, az Mötv. 109. §. (4) bekezdésében, továbbá a 143. §. (4) bekezdésének i. pontjában kapott felhatalmazás alapján az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 5/2013./IV.24./ önkormányzati rendeletét / a továbbiakban: rendelet / az alábbiak szerint módosítja:1. §.


A rendelet 7. §. /5/ bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


/5/ Önkormányzati ingatlan értékesítését megelőzően a vagyonnyilvántartás szerint 500 ezer ft-t meghaladó könyv szerinti értékhatár feletti vagyontárgyak esetében forgalmi értékbecslést kell készíteni és az ingatlant meg kell hirdetni.


2. §.


E rendelet 2013. szeptember 15-én lép hatályba, ezzel egyidejűleg a rendelet 6. §. /1/ bekezdése hatályát veszti, a /2/ bekezdés számozása megszűnik.


Sorkikápolna, 2013. szeptember 9.


      Nárai László                    Horváth Zoltánné

      polgármester                    jegyző


A rendelet 2013. szeptember 11-én kihirdetésre került.Horváth Zoltánné

jegyző