Sorkikápolna Község Képviselő-testületének 9/2013./XII.04./ önkormányzati rendelete

a talajterhelési díjról.

Hatályos: 2014. 01. 01- 2015. 12. 30

Sorkikápolna község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk /2/ bekezdésében, a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény / a továbbiakban:/ törvény 26. §. /4/ bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. §A rendelet hatálya Sorkikápolna község közigazgatási területén, a törvény 11. §-ban meghatározott, a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozóan szennyvízelhelyezést alkalmazókra terjed ki.2. §


A kifizetésre kötelezett évente a tárgyévet követő év március 31-ig napjáig bevallást nyújt be az önkormányzat adóhatóságához. A bevallási nyomtatványt jelen rendelet 1. sz. melléklete /magánszemélyek esetében/ és 2. sz. melléklete /nem magánszemélyek esetében/ tartalmazza.

3. §


A talajterhelési díj alapjának meghatározásához a díjfizetésre kötelezett a vízi-közmű szolgáltató által kiszámlázott vízmennyiségről, illetőleg az elszállított szennyvízmennyiségről a számlák másolatát a bevalláshoz mellékeli.

4. §


/1/ Mentesül a talajterhelési díj megfizetésének kötelezettsége alól az a díjfizetésre kötelezett személy ingatlantulajdonos, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára ráköt és ennek tényét a víziközmű szolgáltatóval megkötött közüzemi szerződés másolatával igazolja.


/2/ Az /1/ bekezdés szerinti mentesülés a közcsatornára való rákötés évében történő vízfogyasztás után, önbevallás útján megfizetendő talajterhelés díjra vonatkozik.


/3/ Amennyiben a közcsatornára való rákötés 2014. évtől kezdődően az adott naptári év június 30. napjáig megvalósul, abban az esetben a mentesülés az /1/ bekezdés szerinti talajterhelési díj 100 %-ára vonatkozik.


/4/ Amennyiben a közcsatornára való rákötés az adott naptári év július 1.- december 31. közötti időszakban valósul meg, abban az esetben a mentesülés az /1/ bekezdés szerinti talajterhelési díj 60 %-ára vonatkozik.

5. §.


/1/ A rendelet 2014. január 1. napján lép hatályba.
Sorkikápolna, 2013. december 02.
           Nárai László                  Horváth Zoltánné

           polgármester                  jegyző


A rendelet 2013. december 04-én kihirdetésre került.

                                                   


Horváth Zoltánné

jegyző