Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről és a közterületek tisztán tartásáról

Hatályos: 2014. 02. 06- 2023. 11. 24

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2014. (II. 5.) önkormányzati rendelete

a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos közszolgáltatás igénybevételéről és a közterületek tisztán tartásáról

2014.02.06.

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. 88. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. § A rendelet hatálya kiterjed Sorkikápolna község közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás körébe tartozó hulladék birtokosaira, a közszolgáltatást igénybevevőkre, a közszolgáltatóra - ideértve közszolgáltató alvállalkozóját is - és a közterületeket használókra.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás tartalma

2. § (1) Sorkikápolna Község Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) a közigazgatási területén a hulladékgazdálkodási közszolgáltatást szervezett helyi közszolgáltatás útján a település teljes közigazgatási területén biztosítja.

(2) A közszolgálgatást csak a közszolgáltatás ellátására kiírt közbeszerzési eljárás, vagy - ha jogszabály alapján az nem szükséges - pályázat útján jogosultságot nyert és a hulladékról szóló törvény alapján az Önkormányzattal szerződést kötött közszolgáltató végezheti.

(3) Ha a közszolgáltatási szerződés határozott ideje lejár - amennyiben a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény szerint nem kell közbeszerzési eljárást lefolytatni- és a (2) bekezdés alapján kiírt közbeszerzési eljárás vagy pályázat eredménytelenül zárult, a képviselő-testület pályázat nélkül, legfeljebb 6 hónap időtartamra megbízást adhat a közszolgáltatás teljesítésére, amíg új szolgáltató közbeszerzési eljárás vagy pályázat útján történő kijelölésére nem kerül sor.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

3. § (1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a hulladékról szóló törvényben, valamint annak alapján létrejött közszolgáltatási szerződésben foglalt hulladékgazdálkodási közszolgáltatási feladatokat.

(2) A háztartási hulladékot és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladékot a szolgáltató a közszolgáltatási szerződésben foglalt napokon köteles elszállítani.

(3) A szolgáltató köteles a közterületen elhagyott, továbbá ellenőrizetlen körülmények között elhelyezett hulladék elszállítására, ha annak a hulladékbirtokos nem tesz eleget, vagy nem állapítható meg a hulladékbirtokos személye. Amennyiben a hulladékbirtokos személye ismert vagy ismertté válik, vele szemben a szolgáltató az elszállított hulladék mennyiségéhez és minőségéhez igazodó külön díj felszámítására jogosult. Amennyiben a különdíj megfizetésére kötelezett személye nem állapítható meg, a szolgáltató a számlát az önkormányzatnak jogosult benyújtani.

(4) A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan az igénybevevő tulajdonos adatait (név, születési dátum valamint a lakcím), valamint az elszállított háztartási hulladék és a háztartási hulladékhoz hasonló szilárd hulladék keletkezési helyének adatait (település, utca, házszám, intézmény, üzem, megnevezése, címe) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az ellenőrzések során történő felhasználás céljából tartja nyilván és kezeli az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezéseinek megfelelően.

Az ingatlanhasználó jogai és kötelezettségei

4. § (1) Az ingatlanhasználó az ingatlanán keletkező települési hulladékot csak a rendszeresített gyűjtőedényekben helyezheti el.

(2) Tilos a tárolóedénybe elhelyezni mérgező, robbanó, folyékony anyagot, építési törmeléket, illetve veszélyes hulladékot.

(3) Az ingatlanhasználó köteles a tárolóedény rendeltetésszerű használatáról, szükség szerinti tisztításáról, fertőtlenítéséről, javításáról és cseréjéről gondoskodni.

(4) Az ingatlanhasználó köteles a hulladékgyűjtő edényeket - a konténer kivételével - a hulladék elszállítása céljából a közszolgáltató által megjelölt időpontban, közterületen, a begyűjtést végző gépjárművel megközelíthető és ürítésre alkalmas helyen - általában az ingatlan bejárata közelében - elhelyezni. A kihelyezett hulladékgyűjtő edény nem akadályozhatja a jármű és gyalogos forgalmat, elhelyezése nem járhat baleset vagy károkozás veszélyének előidézésével.

(5) Tilos háztartási hulladékot elhelyezni közterületi hulladékgyűjtésre szolgáló gyűjtőedényben, továbbá közületi hulladék gyűjtésére szolgáló gyűjtőedényben.

(6) A gyűjtőedényt legfeljebb a szállítási napot megelőző napon 17.00 órától lehet kihelyezni a közterületre.

(7) A közszolgáltatásért a tulajdonos köteles a Szolgáltató által meghatározott díjat megfizetni.

5. § (1) Az ingatlanhasználónak a kötelező közszolgáltatás igénybevétele során törekednie kell a hulladék mennyiségének csökkentésére és ennek érdekében köteles a szelektív hulladékgyűjtést igénybe venni.

(2) Az ingatlanhasználó a lomtalanítás keretébe tartozó egyéb szilárd hulladékot a szolgáltató által megjelölt időpontban helyezheti ki elszállítás céljára, arra a helyre, melyet a közszolgáltató hirdetményben megjelöl.

(3) Az ingatlanon esetileg keletkező egyéb szilárdhulladékot a közszolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő-zsákban helyezhet ki szállítás céljára. A szállító zsák ára tartalmazza a szállítás és ártalmatlanítás díját.

6. § (1) Az ingatlanhasználó a közszolgáltatási díjat a szolgáltató részére a teljesített közszolgáltatás alapján tárgynegyedévet követően köteles megfizetni.

(2) A közszolgáltatási díj számlázására negyedévente jogosult a szolgáltató. A fizetési határidő a számla kibocsátásától számított 15. nap.

(3) Az ingatlanhasználó a szolgáltatási díjat a szolgáltatóval létrejött szerződésben meghatározott módon egyenlíti ki.

7. § (1) Az Önkormányzat a közszolgáltatásra vonatkozó szerződést a pályáztatási eljárásban megjelölt időtartamra köti meg.

(2) A szerződést a felek 6 hónapos határidővel mondhatják fel. A felmondás ideje alatt a szolgáltatást a közszolgáltató változatlan feltételek mellett köteles teljesíteni.

(3) A szerződés lejártát megelőzően legalább 2 hónappal, illetve a felmondás kézhezvételét követő 2 hónapon belül a képviselő-testület újabb pályázatot ír ki a közszolgáltatás ellátására.

8. § (1) Az ingatlanhasználó és a közszolgáltató a kötelező igénybeveendő közszolgáltatásra vonatkozóan a szolgáltatónak és az ingatlanhasználónak jogaira és kötelezettségeire, valamint a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozóan szerződést köt.

(2) A közszolgáltatási szerződés tartalmi elemei:

a) a felek megnevezése,

b) a közszolgáltatás igénybevételének kezdő napja,

c) a teljesítés helye,

d) a megrendelő rendelkezésére bocsátott vagy a megrendelő által alkalmazott gyűjtőedény, űrtartalom és darabszám szerint,

e) az ürítési gyakorisága és az ürítés ideje,

f) a megrendelő által meghatározott, az ingatlanon előreláthatólag keletkező hulladékmennyiség, amelyre a közszolgáltatást a megrendelő igénybe veszi,

g) a gyűjtőedények használatának jogcíme és módja,

h) a közszolgáltatás díja és alkalmazásának feltételei,

i) a közszolgáltatási díj megfizetésének módja,

j) a szerződés módosításának, felmondásának feltételei,

k) az irányadó jogszabályok meghatározása,

l) egyéb, a szerződő felek által lényegesnek tartott feltételek.

(3) A szolgáltató és a megrendelő által megkötött szerződésnek a szállítás gyakoriságára és az edényzet méretére vonatkozó módosítására a bejelentést követő negyedév első napjától kerülhet sor, feltéve, hogy a módosítást a megrendelő a negyedévet megelőzően legalább 15 nappal korábban kezdeményezte a szolgáltatónál.

9. § (1) Az ingatlanhasználó legalább 30 nappal a kívánt időpont előtt írásban kérheti a szolgáltatótól a közszolgáltatás szünetelését távolléte idejére, amennyiben legalább megszakítás nélkül 90 napig az ingatlanát életvitelszerűen sem ő, sem más nem használja.

(2) Ha a szünetelés (1) bekezdés szerinti feltételeiben változás következik be, az ingatlanhasználó a szolgáltatónak haladéktalanul írásban köteles azt bejelenteni.

(3) Amennyiben a szüneteltetés ideje alatt a helyi közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy - az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett – a szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

(4) Az ingatlanhasználó személyében bekövetkezett változást, továbbá az új lakóház jogerős használatbavételi engedélyének kézhezvételét az esemény bekövetkezésétől számított 15 napon belül köteles bejelenteni a közszolgáltatónál az új tulajdonos. Ez esetben az új ingatlanhasználó a szolgáltató szerződéskötési ajánlatának kézhezvételétől számított 30 napon belül köteles a közszolgáltatás teljesítésére vonatkozó szerződést megkötni

(5) A közszolgáltatási díj megfizetésére köteles ingatlanhasználó személyében történt változás esetén a közszolgáltatási díjat a tulajdonosváltozás bejelentése hónapjának utolsó napjáig a régi, azt követően az új tulajdonos köteles fizetni.

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének módja és feltételei

10. § (1) A hulladékkezelési közszolgáltatáshoz rendszeresített, szabványos gyűjtőedények típusát, űrtartalmát, darabszámát és ürítésre való átadásának helyét, gyakoriságát a szolgáltató és a megrendelő közt létrejött szerződésben állapítják meg a felek.

(2) A települési szilárdhulladék gyűjtése és elszállítása legalább 50 literes, legfeljebb 1100 literes tárolóedényekben (kukákban) történik. Az 50-60 literes szabvány edény alkalmazására egyedülálló, egyszemélyes háztartást vezető személy jogosult. A jogosultságról a közszolgáltató a Balogunyomi Közös Önkormányzati Hivatallal egyeztet.

(3) A hulladék ürítésének minimális gyakorisága az egyedi szerződésekben kerül meghatározásra.

(4) Ha az ingatlanhasználó által a szolgáltatónak átadott hulladékmennyiség meghaladja az átvett gyűjtőedények tartalmát, a hulladéktöbbletet az ingatlanhasználó az e célra rendszeresített, a szolgáltató emblémájával ellátott hulladékgyűjtő zsákban jogosult elszállíttatni.

Az üdülőingatlanokra és az időlegesen használt ingatlanokra vonatkozó sajátos szabályok

11. § (1) Az ingatlanhasználó az üdülőnek minősülő, vagy időlegesen használt ingatlan esetén, amennyiben a 9. § (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállnak, kérheti a szolgáltatótól a hulladékkal kapcsolatos kötelező közszolgáltatás szünetelését, feltéve, hogy az ingatlanhasználó által megjelölt időszakra az ingatlant ténylegesen nem használják.

(2) Az ingatlan üdülő rendeltetését az ingatlan- nyilvántartás adataival kell bizonyítani.

(3) Ha az ingatlan használatban a (1) bekezdés szerinti feltételrendszerhez képest változás következett be, azt az ingatlanhasználó haladéktalanul köteles a szolgáltatónál bejelenteni.

(4) Amennyiben a bejelentett használaton kívüli időszak alatt a közszolgáltatás körébe tartozó hulladék kerül kihelyezésre, úgy - az ingatlanhasználó egyidejű értesítése mellett - a szolgáltató a hulladékot köteles elszállítani, a hulladék mennyiségének megfelelő díj felszámítása mellett.

A közterületek tisztán tartására vonatkozó részletes szabályok

12. § (1) A képviselő-testület a közterületek tisztántartására vonatkozó részletes szabályokat külön rendeletben állapítja meg.

Vegyes és záró rendelkezések

13. § (1) E rendeletben foglaltak betartását és a közszolgáltató vállalásainak megvalósulását az önkormányzat a jegyző útján jogosult ellenőrizni.

(2) A közszolgáltató köteles a jegyző felé jelezni, ha tevékenysége során e rendelet szabályainak megsértését tapasztalja.

14. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatásról szóló 6/2013. (VI. 3.) önkormányzati rendelete.