Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2014. (II.05.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

Hatályos: 2014. 08. 30- 2017. 03. 28

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2014. (II.05.) önkormányzati rendelete

a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

2014.08.30.

Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, valamint Magyarország helyi önkormányzatiról szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 5., 11. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 44/C. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:

A rendelet célja és hatálya

1. § A rendelet célja Sorkikápolna község földtani közegének, és a felszín alatti vizeinek védelme. Ennek érdekében valamennyi ingatlan tulajdonosa, használója köteles gondoskodni az ingatlanán keletkező a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szakszerű, a környezetet nem veszélyeztető elhelyezéséről a közegészségügyi és környezetvédelmi szempontok figyelembevételével.

2. § A rendelet hatálya Sorkikápolna község közigazgatási területén lévő azon ingatlanok tulajdonosaira, használóira, természetes és jogi személyekre, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre (továbbiakban együtt: tulajdonos) terjed ki, akiknek az ingatlanán keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elvezetése és ártalommentes elhelyezése szennyvízcsatorna hálózat útján nem megoldott.

A közszolgáltatás ellátásának rendje

3. § (1) Sorkikápolna Község Önkormányzata a közigazgatási területén keletkező nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtését, elszállítását és ártalommentes elhelyezését szervezett helyi közszolgáltatás útján biztosítja a község teljes közigazgatási területén.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szippantását, szállítását csak a közszolgáltatás ellátására kiírt pályázat útján jogosultságot nyert közszolgáltató végezheti. A közszolgáltatás végzésének feltétele a vízgazdálkodásról szóló törvény alapján az önkormányzattal megkötött hatályos szerződés.

(3) Elhelyező telep: Szombathely, Újvilág utca végében lévő 10811/32 hrsz-ú területen kialakított, a települési folyékony hulladék fogadását, ártalommentes elhelyezését lehetővé tevő műszaki létesítményekkel ellátott, hatósági engedéllyel rendelkező, Szombathely és térsége tulajdonát képező, szennyvíztisztító telep (továbbiakban: telep). Üzemeltetője: a VASIVÍZ Zrt.

(4)1 A község közigazgatási területén a 3. § (1) bekezdésében meghatározott helyi közszolgáltatást Szabó Norbert (9600 Sárvár, Cukorgyár u. 8. ) látja el 2014. január 1. napjától 2016. december 31. napjáig az e rendeletben foglaltak szerint.

A közszolgáltató jogai és kötelezettségei

4. § (1) A közszolgáltató teljes körűen ellátja a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglalt, a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére és az ártalmatlanítás céljából történő átadásra vonatkozó közszolgáltatást.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítását úgy kell végezni, hogy az szennyezést, elcsorgást ne okozzon. A közszolgáltató a közszolgáltatás teljesítéséből eredő szennyezés esetén a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak szerint haladéktalanul saját költségén köteles gondoskodni.

(3) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz szállítására szolgáló gépjárművek tárolására engedélyezett telephellyel kell rendelkezni a közszolgáltatónak.

(4) A közszolgáltató felelős a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz elhelyező telepre történő biztonságos eljuttatásáért. A beszállítás tényét, mennyiségét az elhelyező telep üzemeltetőjével igazoltatni kell.

5. § (1) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz összegyűjtésére és szállítására vonatkozó szerződés a tulajdonos és a szolgáltató között jön létre. Ennek keretében a közszolgáltató köteles a közszolgáltatást a megrendelés beérkezésétől számítva 2 munkanapon belül elvégezni.

(2) A megrendelés történhet írásban (levél, elektronikus levél), vagy telefonon.

(3) A közszolgáltató a jogszabályban meghatározott közszolgáltatás elvégzését nem tagadhatja meg.

(4) A közszolgáltató a közszolgáltatási tevékenységéhez kapcsolódóan az igénybevevő adatait (név, születési dátum valamint a lakcím) kizárólag a közszolgáltatás végzéséhez és az önkormányzati ellenőrzéshez tartja nyilván és kezeli.

(5) A közszolgáltatás elvégzését a közszolgáltató köteles az igénybevevő aláírásával igazoltatni.

(6) A közszolgáltató a díjat a szolgáltatás elvégzését követően azonnal, számla alapján jogosult beszedni.

(7) A közszolgáltató jogosult ellenőrizni, hogy az ingatlantulajdonost e rendeletben előírtaknak megfelelően igénybe veszi-e a közszolgáltatást.

(8) A közszolgáltatási díjat késedelmesen teljesítő tulajdonossal szemben a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak szerint kell eljárni.

Az ingatlan tulajdonosának kötelezettségei

6. § (1) Közcsatorna hiányában a tulajdonos köteles a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz gyűjtéséről, környezetkárosítás nélküli ideiglenes tárolásáról és annak szükség szerinti elszállíttatásáról a közszolgáltatást ellátó szolgáltató igénybevételével gondoskodni.

(2) A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz zárt gyűjtését és ideiglenes tárolását az ingatlan tulajdonosa olyan módon köteles végezni, hogy az közegészségügyi és környezetvédelmi előírásokat ne sértsen, másoknak kárt ne okozzon. Azzal az ingatlantulajdonossal szemben, aki az előírásoktól eltérően gyűjti a háztartási szennyvizet a vízgazdálkodásról szóló törvényben foglaltak alapján kell eljárni.

(3) A tulajdonos köteles megfelelő rendszerességgel és időben elvégeztetni a közszolgáltatást és az elvégzéséhez a szükséges feltételeket biztosítani.

(4)2 Az üdülőingatlanok és az időlegesen használt ingatlanok tulajdonosai az önkormányzat által szervezett kötelező közszolgáltatást kötelesek igénybe venni.

(5) A tulajdonos köteles a kötelező munkák végzését tűrni, e célból a szolgáltatót – annak előzetes értesítése alapján – az ingatlanába beengedni, és a munka akadálytalan elvégzéséhez szükséges feltételeket biztosítani.

(6) A tulajdonos a közszolgáltatás ellenértékeként e rendelet 1. mellékletében meghatározott szolgáltatási díjat köteles a szolgáltatónak számla ellenében megfizetni, és a számlát 5 évig megőrizni.

(7) A tulajdonos a közszolgáltatás ellátása során köteles megadni a 5. § (4) bekezdésben rögzített személyes adatait.

Vegyes és záró rendelkezések

7. §3

8. § (1) E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének a köztisztaságról és közterületek használatáról szóló 7/2000. (III. 20.) önkormányzati rendelete.

1. melléklet

A nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja
I. Természetes személy ingatlantulajdonosok, vagyonkezelők, vagy egyéb jogcímen használók, valamint a költségvetési szerv és más tulajdonában álló ingatlant – a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló törvény szerinti – lakásbérleti jogviszony keretében bérlő természetes személyek tekintetében a nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó közszolgáltatás díja: 2.305 Ft / m3 + ÁFA
1

Kiegészítette a 13/2014. (VIII.29.) ör. 1.§-a Hatályos: 2014.08.30.

2

Módosította a 13/2014. (VIII.29.) ör. 2.§-a Hatályos: 2014.08.30.

3

Hatályon kívül helyezte a 13/2014. (VIII.29.) 3.§ (2) bekezdése Hatálytalan: 2014.08.30.