Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 23/2015. (XII.4.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 12/2013.(XII.19.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 01. 01- 2016. 01. 01

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

23/2015. (XII. 4.) önkormányzati rendelete

a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló

12/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendelet módosításárólSorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló

1997. évi XXXI. törvény 29. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és

a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény

13. § (1) bekezdés 8. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:
1.§                    A Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének a gyermekvédelmi ellátások helyi szabályairól szóló 12/2013. (XII. 19.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Ör.) 3.§ (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

            „3.§ (3) A gyermekjóléti szolgáltatás iránti kérelmeket a Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társuláshoz (9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi u. 1.) kell benyújtani.”


2.§        Az Ör. 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) Az önkormányzat gyermekjóléti alapellátásként biztosítja a gyermekjóléti szolgáltatást a Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás által.”


3.§        Ez a rendelet 2016. január 1. napján lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

         
Nárai László

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2015. december 4. napján kihirdetésre került.


Dr. Varga Krisztina

jegyző