Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 1/2016. (II.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről

Hatályos: 2016. 09. 29- 2016. 11. 23

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016. (II. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről


Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:


 1. Általános rendelkezések


1.§ A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.


 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése


2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés

 1. bevételi előirányzatát 19.905 ezer Ft-ban,
 2. kiadási előirányzatát 19.905 ezer Ft-ban,
 3. a költségvetési hiányát 0 ezer Ft-ban,
 4. a költségvetési többletét 0 ezer Ft-ban,
 5. a bevételek és kiadások főösszegét 19.905 ezer Ft-ban

állapítja meg.


3.§  (1) Az önkormányzat egységes rovatrendszerét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete tartalmazza.

(3)  Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait, működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete tartalmazza.


4.§   Az önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.


5.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre foglalkoztatottak létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

            a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

            b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2)  Az önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámkeretét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

           

6.§ Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje van folyamatban, ezt a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


7.§ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 7. és 8. melléklete tartalmazza.


8.§ Az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 9. melléklete tartalmazza.


9.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.


10.§ Az önkormányzat 2016. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakossági támogatását a rendelet 11., 12. és 13. melléklete tartalmazza.


11.§ Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.


12.§ A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.


 1. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


13.§ A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.


14.§ Az előirányzaton belüli kötelezettségvállalásról a polgármester 100.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet.


15.§ (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


16.§ (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – a képviselő-testülethez címzett kérelmük alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.

(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2016. évi támogatás feltétele, hogy a 2015. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

(5) A támogatás 50.000 Ft összegig egyösszegben, 50.000 Ft felett pedig negyedévenként – figyelemmel az önkormányzat likviditási helyzetére – kerül átutalásra.


17.§ Az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


 1. Záró rendelkezések


18.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

           


Nárai László

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2016. február 4. napján.Dr. Varga Krisztina

 jegyző


Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016. (II. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről


Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:


 1. Általános rendelkezések


1.§ A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.


 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése


2.§ A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés

 1. költségvetési bevételei előirányzatát 24.319 ezer Ft-ban,
 2. költségvetési kiadásai előirányzatát 24.319 ezer Ft-ban,
 3. a költségvetési hiányát 0 ezer Ft-ban,
 4. a költségvetési többletét 0 ezer Ft-ban,
 5. a bevételek és kiadások főösszegét 24.319 ezer Ft-ban

állapítja meg.[1]

3.§  (1) Az önkormányzat egységes rovatrendszerét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete[2] tartalmazza.

(3)  Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait, működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete[3] tartalmazza.


4.§   Az önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.


5.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre foglalkoztatottak létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

            a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

            b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2)  Az önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámkeretét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

           

6.§ Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje van folyamatban, ezt a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


7.§ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 7. és 8. melléklete tartalmazza.


8.§ Az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 9. melléklete tartalmazza.[4]


9.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.


10.§ Az önkormányzat 2016. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakossági támogatását a rendelet 11., 12.[5] és 13. melléklete tartalmazza.


11.§ Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.


12.§ A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.[6]


 1. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


13.§ A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.


14.§ Az előirányzaton belüli kötelezettségvállalásról a polgármester 100.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet.


15.§ (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


16.§ (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – a képviselő-testülethez címzett kérelmük alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.

(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2016. évi támogatás feltétele, hogy a 2015. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

(5) A támogatás 50.000 Ft összegig egyösszegben, 50.000 Ft felett pedig negyedévenként – figyelemmel az önkormányzat likviditási helyzetére – kerül átutalásra.


17.§ Az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


17/A.§ Az önkormányzat és intézmények házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

 1. bérjellegű kifizetések,
 2. készpénzelőleg,
 3. postai kézbesítés,
 4. belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
 5. karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
 6. készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
 7. reprezentáció,
 8. jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
 9. utazási költségtérítés, bérlet,
 10. természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,
 11. élelmiszer ellátmány beszerzése,
 12. ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
 13. ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
 14. jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.[7]
 1. Záró rendelkezések


18.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

           


Nárai László

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2016. február 4. napján.Dr. Varga Krisztina

 jegyző


Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

1/2016. (II. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről


Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:


 1. Általános rendelkezések


1.§ A rendelet meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat.


 1. Az önkormányzat 2016. évi költségvetése


2.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetés

 1. költségvetési bevételei előirányzatát 25.178 ezer Ft-ban,
 2. költségvetési kiadásai előirányzatát 25.178 ezer Ft-ban,
 3. a költségvetési hiányát 0 ezer Ft-ban,
 4. a költségvetési többletét 0 ezer Ft-ban,
 5. a bevételek és kiadások főösszegét 25.178 ezer Ft-ban

állapítja meg.[8][9]

3.§  (1) Az önkormányzat egységes rovatrendszerét az 1. melléklet tartalmazza.

(2) Az önkormányzat kiadási előirányzatait működési kiadások, felhalmozási kiadások, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 2. melléklete[10] [11]tartalmazza.

(3)  Az önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait, működési bevételek, felhalmozási bevételek, kiemelt előirányzatok kötelező feladatok, önként vállalt feladatok és államigazgatási feladatok szerinti bontásban a rendelet 3. melléklete[12][13] tartalmazza.


4.§   Az önkormányzat nevében végzett beruházások és felújítások kiadásait beruházásonként és felújításonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza.[14]


5.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2016. évre foglalkoztatottak létszám előirányzatát az alábbiak szerint állapítja meg:

            a) átlagos statisztikai állományi létszám – átlaglétszám – 6 fő,

            b) az év utolsó napján foglalkoztatott záró létszám 6 fő.

(2)  Az önkormányzat és intézménye engedélyezett létszámkeretét a rendelet 5. melléklete tartalmazza.

           

6.§ Az önkormányzatnak európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja és projektje van folyamatban, ezt a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


7.§ Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a rendelet 7. és 8. melléklete tartalmazza.


8.§ Az önkormányzat költségvetési tartalékát a rendelet 9. melléklete tartalmazza.[15]


9.§ Az önkormányzat által adott közvetett támogatások részletezését a rendelet 10. melléklete tartalmazza.


10.§ Az önkormányzat 2016. évi működési célú pénzeszközátadását, bevételét, lakossági támogatását a rendelet 11.,[16] 12.[17][18] és 13. [19]melléklete tartalmazza.


11.§ Az önkormányzat helyi adóbevételeinek és közhatalmi bevételeinek részletezését a 14. melléklet tartalmazza.


12.§ A költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási bevételek és kiadások működési és felhalmozási cél szerinti tagolásban történő kimutatását a 15. melléklet tartalmazza.[20]


 1. A költségvetés végrehajtására vonatkozó szabályok


13.§ A polgármester dönt az önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról.


14.§ Az előirányzaton belüli kötelezettségvállalásról a polgármester 100.000 Ft összeghatárig saját hatáskörben intézkedhet.


15.§ (1) Az értékpapír kibocsátása értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(2) A hitel, kölcsön felvétele és törlesztése értékhatárra tekintet nélkül a képviselő-testület hatásköre.

(3) A szabad pénzeszközök betétként való elhelyezésére a polgármester jogosult. A betét elhelyezésről a betét elhelyezést követő testületi ülésen tájékoztatni köteles a testületet.


16.§ (1) Alapítványok, egyesületek és más egyéb civil szervezetek – a képviselő-testülethez címzett kérelmük alapján – az önkormányzat e célra elkülönített költségvetési előirányzatai terhére kizárólag a képviselő-testület döntése alapján írásbeli megállapodás szerint részesülnek önkormányzati támogatásban.

(2) Kizárólag azok az egyesületek, civil szervezetek, alapítványok kaphatnak támogatást, akik a kapott támogatás felhasználásának ellenőrzését biztosítják. A támogatáshoz megállapodást kell készíteni. A 2016. évi támogatás feltétele, hogy a 2015. évben kapott összegről a támogatott egyesület, civil szervezet elszámolást készít a támogatási megállapodásban megjelölt határidőig.

(3) A támogatott szervezet a támogatás összegével köteles elszámolni. A (2) bekezdésben megjelölt megállapodásban meg kell határozni a támogatással való elszámolás feltételeit és módját, valamint ehhez kapcsolódóan a számadás nem teljesítése esetére visszafizetési kötelezettséget kell előírni. Amennyiben a finanszírozott vagy támogatott szervezet, az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a támogatási szerződés alapján további támogatási összegre is jogosult lenne, támogatását fel kell függeszteni, és fel kell szólítani a már kifizetett támogatás visszafizetésére.

(4) A támogatásról és az elszámolás feltételeiről szóló megállapodás aláírására a polgármester jogosult.

(5) A támogatás 50.000 Ft összegig egyösszegben, 50.000 Ft felett pedig negyedévenként – figyelemmel az önkormányzat likviditási helyzetére – kerül átutalásra.


17.§ Az önkormányzat év közben a költségvetési rendelet készítésekor nem ismert többletbevételhez jut, vagy bevételei elmaradnak a tervezettől, e tényről a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja.


17/A.§ Az önkormányzat és intézmények házipénztárából a következő kiadások teljesíthetők készpénzben:

 1. bérjellegű kifizetések,
 2. készpénzelőleg,
 3. postai kézbesítés,
 4. belföldi-külföldi kiküldetéseknél útiköltség térítések,
 5. karbantartással, működtetéssel kapcsolatos kiadások,
 6. készletbeszerzéssel kapcsolatos kiadások,
 7. reprezentáció,
 8. jogszabályban meghatározott szociális vagy gyermekvédelmi pénzbeli ellátás,
 9. utazási költségtérítés, bérlet,
 10. természetes személy részére pénzbeli kártalanítás vagy kártérítés,
 11. élelmiszer ellátmány beszerzése,
 12. ellátottak részére személyi térítési díj visszafizetése,
 13. ellátottak egyéb pénzbeli juttatása,
 14. jogcímtől függetlenül 100.000 Ft összegig történő kifizetés.[21]
 1. Záró rendelkezések


18.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.  

           


Nárai László

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésre került 2016. február 4. napján.Dr. Varga Krisztina

 jegyző[1]

Módosította a 10/2016.(V.10.) ör.1.§-a Hatályos 2016.05.11.

[2]

Módosította a 10/2016.(V.10.) ör.3.§-a Hatályos 2016.05.11.

[3]

Módosította a 10/2016.(V.10.) ör.4.§-a Hatályos 2016.05.11.

[4]

Módosította a 10/2016.(V.10.) ör.5.§-a Hatályos 2016.05.11.

[5]

Módosította a 10/2016.(V.10.) ör.6.§-a Hatályos 2016.05.11.

[6]

Módosította a 10/2016.(V.10.) ör.7.§-a Hatályos 2016.05.11.

[7]

Kiegészítette a 10/2016.(V.10.) ör.2.§-a Hatályos 2016.05.11.

[8]

Módosította a 10/2016.(V.10.) ör.1.§-a Hatályos 2016.05.11.

[9]

Módosította a 13/2016.(IX.13..) ör.1.§-a Hatályos 2016.09.14.

[10]

Módosította a 10/2016.(V.10.) ör.3.§-a Hatályos 2016.05.11.

[11]

Módosította a 13/2016.(IX.13..) ör.2.§-a Hatályos 2016.09.14.

[12]

Módosította a 10/2016.(V.10.) ör.4.§-a Hatályos 2016.05.11.

[13]

Módosította a 13/2016.(IX.13..) ör.3.§-a Hatályos 2016.09.14.

[14]

Módosította a 13/2016.(IX.13..) ör.4.§-a Hatályos 2016.09.14.

[15]

Módosította a 10/2016.(V.10.) ör.5.§-a Hatályos 2016.05.11.

[16]

Módosította a 13/2016.(IX.13..) ör.5.§-a Hatályos 2016.09.14.

[17]

Módosította a 10/2016.(V.10.) ör.6.§-a Hatályos 2016.05.11.

[18]

Módosította a 13/2016.(IX.13..) ör.6.§-a Hatályos 2016.09.14.

[19]

Módosította a 13/2016.(IX.13..) ör.7.§-a Hatályos 2016.09.14.

[20]

Módosította a 10/2016.(V.10.) ör.7.§-a Hatályos 2016.05.11.

[21]

Kiegészítette a 10/2016.(V.10.) ör.2.§-a Hatályos 2016.05.11.