Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2/2016. (II.4.) önkormányzati rendelete

szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2015.(XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 02. 05- 2016. 02. 05

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

2/2016. (II. 4.) önkormányzati rendelete

szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól,

azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló

24/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításáról


Sorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdése, 26.§,

32.§ (1) bekezdés b) pontja, 32.§ (3) bekezdése, 45.§, 48.§ (4) bekezdése, 92.§ (1) bekezdése,

115.§ (3) bekezdése, 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§        Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról, illetve a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Ör.) 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (1) A polgármester a települési és a rendkívüli települési támogatás felhasználását ellenőrzi, a támogatásban részesített személy a települési, illetve a rendkívüli települési támogatás folyósítását követő 15 napon belül köteles a jogosult nevére szóló számlával, az árucikk nevét tartalmazó nyugtával, közüzemi díj befizetéséről szóló csekkszelvénnyel elszámolni.”


2.§        Az Ör. 4.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„4.§ (2) A polgármester települési és a rendkívüli települési támogatást megállapító határozatában meghatározza a támogatással való elszámolás feltételeit és módját. Amennyiben a támogatásban részesített személy az előírt számadási kötelezettségnek határidőre nem tesz eleget, és a megállapító határozat alapján további támogatásra is jogosult lenne, a támogatás kifizetését fel kell függeszteni. Az elszámolás elmulasztása esetén kérelmező további települési támogatásra nem jogosult.”


3.§        Az Ör. 4.§-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„4.§ (4) Amennyiben a települési támogatás összege a 20.000 Ft összeget nem haladja meg, a települési és rendkívüli települési támogatás felhasználását a támogatásban részesített személy büntetőjogi és anyagi felelőssége tudatában tett, teljes bizonyító erejű magánokirattal is igazolhatja.”


4.§        Az Ör. 6.§-a a következő c) és d) ponttal egészül ki:

            „c) bölcsőde, óvoda és iskola kezdéséhez,

             d) újszülött érkezéséhez.”


5.§        Az Ör. 7.§ (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„7.§ (2) Lakhatáshoz kapcsolódó települési támogatásra jogosult az a személy, akinek háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem éri el az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 220%-át, egyedül élő esetén az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250%-át, és a kérelem benyújtását megelőző hónapban az (1) bekezdésben megjelölt díjakra fizetett kiadása meghaladja a háztartás nettó összjövedelmének a 20%-át.”


6.§        Az Ör. a következő 8/A.§-sal egészül ki:

„8/A.§ (1) Bölcsőde, óvoda és iskola kezdéséhez települési támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek a családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-át, ha a gyermek vagy tanuló és a kérelmező szülő – örökbefogadó vagy nevelőszülő – lakóhelye Sorkikápolna községben van, valamint ha a kérelem benyújtásának napjáig a tanuló alapfokú oktatás esetén a 16., középfokú és felsőfokú oktatás esetén a 23. életévét még nem töltötte be.

(2) Bölcsőde, óvoda és iskola kezdéséhez személyenként évente egy alkalommal adható támogatás, a kérelmet augusztus 1. napjától szeptember 30. napjáig nyújtható be.

(3) A kérelemhez mellékelni kell a jövedelemigazoláson túl a bölcsődei vagy óvodai látogatási igazolás vagy iskolalátogatási bizonyítványt.

(4) A bölcsőde, óvoda és iskola kezdéséhez nyújtott települési támogatás összege alkalmanként 10.000 Ft.”


7.§        Az Ör. a következő 8/B.§-sal egészül ki:

„8/B.§ (1) Újszülött érkezéséhez települési támogatásra jogosult az a szociálisan rászorult személy, akinek a családjában az egy főre jutó nettó havi jövedelem nem haladja meg a mindenkori öregségi nyugdíj legkisebb összegének 500%-át, ha a szülő nő terhessége alatt legalább négy alkalommal – koraszülés esetén legalább egyszer – várandósgondozáson vett részt, valamint az újszülött és a kérelmező szülő lakóhelye az újszülött születésének, valamint a kérelem benyújtásának időpontjában Sorkikápolna községben van.

(2) A gyermek születésének tényére, a szülő személyének megállapítására, a születés időpontjára a gyermek születési anyakönyvi bejegyzéséhez szereplő adatok az irányadók.

(3) Az újszülött érkezéséhez támogatásra az újszülött gyermek egyik szülője egyszeri alkalommal jogosult.

(4) Újszülött érkezéséhez támogatási kérelem az újszülött hat hónapos koráig nyújtható be.

(5) Az újszülött érkezéséhez nyújtott támogatás összege gyermekenként 10.000 Ft.”


8.§        Az Ör. 9.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„9.§ (1)   Rendkívüli települési támogatásban részesítheti azt a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyt, családot, akinek családjában az egy főre jutó havi nettó jövedelem - az elemi kár esetén nyújtandó rendkívüli települési támogatás kivételével - nem éri el az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 250%-át, egyedül élőnél a 300%-át.”


9.§ (1)   Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.

     (2)   Hatályát veszti az Ör. 9.§ (2) bekezdés j) pontja, valamint a 10.§-a.

    


Nárai László

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2016. február 4. napján kihirdetésre került.
Dr. Varga Krisztina

jegyző