Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 4/2016. (II.4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 5/2013.(IV.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 02. 05- 2016. 02. 05

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

4/2016. (II. 4.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti

tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodás és a

vagyonhasznosítás szabályairól szóló

5/2013. (IV 24.) önkormányzati rendelet módosításárólSorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 5.§ (2) bekezdés c) pontjában,

11.§ (16) bekezdésében, 13.§ (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 97.§ (2) bekezdésében, a a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 109.§ (4) bekezdésében, továbbá a 143.§ (4) bekezdésének i) pontjában kapott felhatalmazás alapján,


az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontja és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 107.§-a által meghatározott feladatkörében eljárva

a következőket rendeli el:1. §    Az önkormányzat vagyonáról, a vagyontárgyak feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról, a vagyongazdálkodás és a vagyonhasznosítás szabályairól szóló 5/2013. (IV. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 2. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.


 2.§     Az Ör. 3. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.


3.§      Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

          Nárai László

polgármester

Dr. Varga Krisztina

jegyzőKihirdetési záradék:

A rendelet 2016. február 4. napján kihirdetésre került.

                                                                                                                                                                                   Dr. Varga Krisztina

                                                                                 jegyző