Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testülete 6/2016. (II.23.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2015. (XII.11.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2016. 02. 24- 2016. 02. 24

Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének

6/2016. (II. 23.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól,

azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló

24/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendelet módosításárólSorkikápolna Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 10.§ (1) bekezdése, 26.§,

32.§ (1) bekezdés b) pontja, 32.§ (3) bekezdése, 45.§, 48.§ (4) bekezdése, 92.§ (1) bekezdése,

115.§ (3) bekezdése, 132.§ (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1.§        Sorkikápolna Község Önkormányzata Képviselő-testületének a szociális igazgatásról és az egyes szociális ellátási formák helyi szabályairól, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról szóló 24/2015. (XII. 11.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Ör.) 1.§ (1) bekezdése a következő c) ponttal egészül ki:

„c) szociális étkeztetés igénylésére vonatkozó formanyomtatványt a 3. melléklet tartalmazza.”


2.§        Az Ör. 14.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

             “14.§ Az önkormányzat az alábbi szociális alapszolgáltatásokat biztosítja:

  a) az étkeztetést,

  b) a családsegítést és házi segítségnyújtást a Táplánszentkereszti Mikrotérségi Társulás (9761 Táplánszentkereszt, Rákóczi u. 1.) útján.”


3.§        Az Ör. a következő 14/A.§-sal egészül ki:

„14/A.§ (1) A polgármester a szociálisan rászoruló részére a Szoctv. 62. §-ában foglaltak figyelembevételével napi egyszeri meleg ételt (ebédet) biztosít térítési díj ellenében.

(2) Korára való tekintettel rászorulónak kell tekinteni azt a személy, aki a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló alapján a reá irányadó nyugdíjkorhatárt betöltötte.

(3) Egészségi állapota miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – nem tud gondoskodni.
(4) Fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló törvény alapján fogyatékossági támogatásban részesül.

(5) Pszichiátriai betegsége, vagy szenvedélybetegsége miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására részben képes.

(6) Az étkezés igénybevételéhez a jogosultságot az alábbiak alapozzák meg:

a) a (2) bekezdés esetében a társadalombiztosítási nyugellátásról szóló jövedelemigazolás vagy személyi igazolvány,

b) a (3) és (5) bekezdés esetében a háziorvos, kezelőorvos, szakorvos igazolása,

c) a (4) bekezdés esetében a fogyatékossági támogatásról, vagy az emelt összegű családi pótlékról szóló határozat.

(7) A (6) bekezdés b) pontja szerinti igazolásnak ki kell térnie a megbetegedés, mozgáskorlátozottság fennállásának várható időtartamára. Az étkezésre való jogosultság erre az időtartamra, határozott időre állapítható meg. A jogosultság lejártát megelőzően az ellátott egészségi állapotát felül kell vizsgálni és amennyiben jogosultsága továbbra is fennáll, az ellátás – a megfelelő orvosi igazolás ismételt csatolásával – meghosszabbítható.”4.§        Az Ör. a következő 14/B.§-sal egészül ki:

„14/B.§ Azon jövedelemmel nem rendelkező, egészségi állapota miatt rászorult személynek, aki mozgásában korlátozott, krónikus, vagy akut megbetegedése miatt önmaga ellátásáról – részben vagy teljesen – nem tud gondoskodni, térítésmentesen jogosult napi egyszeri meleg ételt (ebédet) igénybe venni.”


5.§        Az Ör. a következő 14/C.§-sal egészül ki:

„14/C.§ Az étkeztetés szociális ellátásként hivatalból is megállapítható.”


6.§        Az Ör. a következő 14/D.§-sal egészül ki:

„14/D.§ A személyes gondoskodás körébe tartozó ellátást meg kell szüntetni, ha:

a) az ellátás megállapítása határozott időre vagy feltétel bekövetkeztéig történt,

b) az ellátott az ellátást előzetes bejelentés nélkül tartósan (legalább 1 hónapig) nem vette igénybe, s ezt utólag elfogadható módon nem mentette ki,

c) az ellátott magatartásával az ellátást lehetetlenné teszi vagy akadályozza,

d) a személyi térítési díj megfizetését figyelmeztetés ellenére elmulasztotta, feltéve, hogy annak megfizetésére egyébként képes lenne.”


7.§        Az Ör. 15.§- a a következő (2) bekezdéssel egészül ki:

„A 14/A.§ (1) bekezdésében meghatározott étkeztetésért fizetendő térítési díjakat a 4. melléklet tartalmazza.”


8.§        Az Ör. kiegészül e rendelet 1. mellékletével.


9.§        Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépést követő napon hatályát veszti.Nárai László

polgármester


Dr. Varga Krisztina

jegyző


Kihirdetési záradék:

A rendelet 2016. február 23. napján kihirdetésre került.Dr. Varga Krisztina

jegyző