Nagytevel község képviselő testületének 10/2014 (X.19.) önkormányzati rendelete

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete a helyi adókról

Hatályos: 2021. 01. 01

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

10/2014. (X.19.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról


Nagytevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi adókról szóló1990. évi C. törvény 5. § a) b c pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:
1. Helyi iparűzési adó


1. § (1)[1] Iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Htv.) szerinti adóalap 2 %-a.

(2)[2]

(3)[3] Mentes az adó megfizetése alól az a háziorvos, védőnő vállalkozó, vagy vállalkozás akinek, vagy amelynek vállalkozási szintű iparűzési adóalapja az adóévben a 20 millió forintot nem haladja meg.


1/A. §[4] Az Ör. 1. § (3) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013. 12.24. 1.o) (a továbbiakban 1407/2013/EU bizottsági rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.


A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével –  nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikkének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.


A kedvezményezettnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembevételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat  jelen rendelet 1. mellékletét képezi.

A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. [Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.]


Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012/EU bizottsági rendeletnek  (HL L 114., 2012.4.26., 8. o.) megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/2012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.


A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.


A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékben kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. mellékletét képezi.


A kedvezményezettnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.


Jelen § alkalmazásában:

a) állami támogatás: az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális támogatási térképről szóló 37/2011. (III. 22.) Korm. rendelet 2. § 1. pontja szerinti támogatás,

b) egy és ugyanazon vállalkozás: az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti vállalkozás.

2. Telekadó


2. §[5] (1) Az adó alapja a telek négyzetméterben számitott területe.

(2) Az adó évi mértéke: a) belterületen fekvő telek után 40 Ft/négyzetméter

                                 b) külterületen fekvő telek után

                                 ba) épülettel beépitett azonos helyrajzi számon lévő telek után

                                 40 Ft/négyzetméter

                                 bb) minden egyéb külterületi telek esetében 35 Ft/négyzetméter

(3) a) 98 % kedvezményben részesül a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 52. § 26. pontja szerinti vállalkozónak nem minősülő magánszemély tulajdonában lévő telek.

b) Adómentes – magánszemély adóalany esetében – az épitménnyel azonos helyrajzi számon lévő telek, 500 négyzetméterig.


3. Idegenforgalmi adó


3. §  Az adó alapja: a megkezdett vendégéjszakák száma.


4. §  Az adó mértéke: személyenként és vendégéjszakánként 400 Ft;


5. §  (1) Az adót az adóbeszedésre kötelezett állapítja meg.

        (2) Az adóbeszedésre kötelezett    a helyi adó összegét közli a magánszeméllyel, az adót

              átveszi és erről bizonylatot ad.

        (3) A szállásadónak a jogszabályban előírt bizonylatot, könyvet, nyilvántartást úgy kell

              kiállítani, illetve vezetni, hogy az adó alapjának, az adó összegének, a mentesség 

              megállapítására, ellenőrzésére alkalmas legyen. A könyvet, nyilvántartást úgy kell

              vezetni, hogy az tartalmazza a vendég nevét, lakcímét, születési helyét, idejét, útleve-

              lének, vagy személyi igazolványának számát, az eltöltött vendégéjszakák számát.4. Magánszemély kommunális adója


6. § Az adó mértéke adótárgyanként, illetve  lakásbérleti jogonként 3.000.-Ft.

7. § Mentes az adó alól a telek, amely után az adóalanyt a 2. § szerinti telekadó-fizetési kötelezettség terheli.

 


5. Záró rendelkezések


8. § (1) E rendelet 2015. január 1-én lép hatályba.

(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti:

1. Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi iparűzési adóról szóló 2/2010.(I.21.)  önkormányzati rendelete.

2. Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének az idegenforgalmi adóról  szóló 27/2010. (XII.16.)  önkormányzati rendelete.

3. Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012. (I.20.) önkormányzati rendelete a magánszemélyek kommunális adójáról

4. Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének a telekadóról szóló 17/2013. (XI.30.)  önkormányzati rendelete.
Nagytevel, 2014. szeptember 30.                                                                     Herber József                  Horváth Mária

                                                                     polgármester                   jegyzőA rendelet kihirdetve: 2014. október 19.                                                                  Horváth Mária

                                                                  jegyző


                                      1. melléklet a 10/2014. (X.19.) önkormányzati rendelethez[6]


NYILATKOZAT


az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének

a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló,

2013. december 18-i 1407/2013/EU bizottsági rendelet

(HL L 352., 2013.12.24., 1. o.) szerinti

csekély összegű (de minimis) támogatás esetén


1. Kedvezményezett adatai

Név:


Adószám:


Elérhetőség:


Aláírásra jogosult képviselő:


E-mail cím:


(jelölje X-szel )


c Egyesülés a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során 

c Szétválás a folyamatban lévő és az azt megelőző két adóév során 

Egyesülés, szétválás ideje (év, hónap, nap):
Ezúton nyilatkozom, hogy a folyó pénzügyi évben és az azt megelőző két pénzügyi év során a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése alapján egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, Magyarországon a következő csekély összegű támogatás(ok)ban részesültek.


Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett, továbbá az olyan vállalkozások, amelyekkel a kedvezményezett egy és ugyanazon vállalkozásnak minősül, milyen csekély összegű támogatás(ok)ra nyújtottak be támogatási kérelmet (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).


Nyilatkozatom a 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (8)-(9) bekezdéseiben írtak betartásához szükséges adatokat is tartalmazzák.[7]


2. Csekély összegű támogatások[8]

Sorszám

Támogatás jogalapja (bizottsági rendelet száma)

Támogatást nyújtó

szervezet

Támogatás

kedvezményezettje

és célja

A támogatást ellenszolgáltatás fejében végzett közúti kereskedelmi árufuvarozáshoz vette igénybe?

Kérelem benyújtásának dátuma[9]

Odaítélés dátuma

Támogatás összege

Támogatás bruttó támogatástartalma[10]

Forint

Euró

Forint

Euró

3. Adatok az egy és ugyanazon vállalkozásokról

Nyilatkozom, hogy az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése értelmében a kedvezményezett az alábbi vállalkozásokkal minősül egy és ugyanazon vállalkozásnak.

Vállalkozás neve

AdószámaAz 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerint csekély összegű támogatás nem halmozható azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatással vagy olyan kockázatfinanszírozási célú intézkedéssel, amelyhez a 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatást nyújtják, amennyiben az így halmozott összeg meghaladná a csoportmentességi rendeletekben vagy az Európai Bizottság határozatában meghatározott maximális támogatási intenzitást vagy összeget. Ennek megfelelően a kedvezményezett vonatkozásában az alábbiakról nyilatkozom.[11]


Nyilatkozatom arra is kiterjed, hogy a kedvezményezett milyen, a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatás elszámolható költségeivel azonos elszámolható költséget tartalmazó, vagy milyen kockázatfinanszírozási célú intézkedésre nyújtott be támogatási kérelmet, amelyhez a jelen nyilatkozattal érintett csekély összegű támogatást is kéri (az elutasított kérelmekről nem kell nyilatkozni, csak azokról, amelyek elbírálása folyamatban van).


4. Adatok az azonos elszámolható költségek vagy a csekély összegű támogatással azonos célú kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatásokra

Sor-szám

Támogatás jogalapja

(uniós állami támogatási szabály)

Támogatást nyújtó szervezet

Támogatási kategória

(pl. regionális beruházási támogatás)

Kérelem benyújtásának dátuma[12]

Odaítélés dátuma

Azonos elszámolható költségek teljes összege jelentértéken

Azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatás bruttó támogatástartalma / azonos elszámolható költségek vonatkozásában nyújtott állami támogatás bruttó támogatástartalma[13]

Maximális támogatási intezitás (%) vagy maximális támogatási összeg

Forint

Euró

Forint

Euró[14]


Nyilatkozom, hogy a kedvezményezett aláírásra jogosult képviselője vagyok, és a fent megadott adatok helyesek.


Hozzájárulok ahhoz, hogy a fenti adatokat a tárgyban illetékes szerveknek az adatkezelő átadja.


Tudomásul veszem, hogy amennyiben a nyilatkozat kelte és a támogatás odaítélése[15] közötti időszakban egyéb csekély összegű vagy a támogatáshalmozás szempontjából figyelembe veendő más támogatást ítélnek oda a kedvezményezett számára, a kedvezményezett erről haladéktalanul – még a jelen nyilatkozat szerinti támogatás odaítélése előtt – értesíteni köteles a támogatást nyújtót, és köteles megfelelően módosított adattartalommal újból kiállítani a jelen nyilatkozatot.


Kelt:  .................................................                                                                                     ……………………………..

                                                                                             Kedvezményezett

                                                                                              (aláírás, pecsét)2. melléklet a 10/2014. (X.19.) önkormányzati rendelethez[16]


Igazolás csekély összegű támogatásról


Alulírott … a … mint támogatást nyújtó képviseletében eljárva ezúton igazolom, hogy a … mint kedvezményezett …. bizottsági rendelet (HL …, dátum, oldal) (a továbbiakban: … bizottsági rendelet) alapján a következő csekély összegű támogatásban részesül:

Projekt megnevezése:

Támogatást nyújtó döntésének száma:

Támogatás odaítélésének időpontja:

A támogatás bruttó támogatástartalma jelenértéken:


A jelen támogatással érintett célra a(z) … bizottsági rendelet alapján …. eurónak megfelelő forintösszeg nyújtható.

Jelen igazolást a(z) … bizottsági rendelet 6. cikk (1) bekezdése alapján állítottam ki.


Kelt, …


…………………………………………………………..           

Támogatást nyújtó szervezet (aláírás, pecsét)