Nagytevel község képviselő testületének 12/2014 (XI.5.) önkormányzati rendelete

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2014.(XI.5.) önkormányzati rendelete az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról

Hatályos: 2014. 11. 05- 2019. 11. 07

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

12/2014.(XI.5.) önkormányzati rendelete

az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról
Nagytevel Község Önkormányzatának képviselő-testülete Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 35. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§ (1) A helyi önkormányzati képviselőket megbízatásuk megszűnéséig tiszteletdíj illeti meg.

(2) A képviselő évi bruttó tiszteletdíja bruttó 24.200,- Ft/hó.

(3) A tiszteletdíj havonta kerül kifizetésre.


2.§ (1) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzati képviselők tiszteletdíjáról szóló 5/2011.(II.11.) önkormányzati rendelet.

(2) E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2014. október 13. napjától kell alkalmazni.
Nagytevel, 2014. október 18.
                                                                 Orbán Sándor                        Horváth Mária

                                                                  polgármester                                jegyzőA rendelet kihirdetve: 2014. november 5.

                                                                                      Horváth Mária

                                                                                            jegyző