Nagytevel Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2014. (VI.3.) önkormányzati rendelete

NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK a lakáscélú támogatásokról szóló 7/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelete1

Hatályos: 2014. 06. 03

NAGYTEVEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK


a lakáscélú támogatásokról szóló 7/2011. (II. 11.) önkormányzati rendelete1Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) a) pontjában meghatározott hatáskörében foglalt felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1. § (1) Nagytevel Község Önkormányzatának Képviselő-testülete (Továbbiakban: Képviselő-testület) támogatást biztosít a kérelmezők részére, lakásvásárlásra, -építésre és –bőví-tésre.


(2) A támogatás fajtája: egyszeri, vissza nem térítendő.


2. § (1)            E rendelet (Továbbiakban: Rendelet) alkalmazása szempontjából lakásépítés, ill. –

bővítés:

                   a) társasház építés,

                   b) családi lakóház építés,

                   c) toldalék, vagy emelet ráépítés, ill. tetőtér beépítés.

(2) Az (1) bek. c) pontja alapján történő lakásépítés akkor is támogatható, ha az más tulajdonában lévő lakáshoz, vagy lakásra történik.


3. § (1)            Támogatást az a magyar és az 1992. évi LXVI. törvény 4. § (1) bekezdés b) pontja szerinti, Európai Gazdasági Térségről szóló egyezményben részes tagállam állampolgárai – amennyiben rendelkeznek a magyar idegenrendészeti hatóság által kiadott EGT tartózkodási engedéllyel – kaphatnak, akik Nagytevel községben építenek (bővítenek), vagy lakást szereznek, illetve a kérelem beadásától visszamenőleg számított 3 éven belül lakást vásároltak, vagy építettek, és a kérelmező

  a) egyedülálló, nagyteveli lakos, ill.

       b) családban él, és családjából legalább egyikük nagyteveli lakos.

c) továbbá a) és b) pontban megjelölt személyek vállalják még, hogy  10 évig a községben állandó lakóhellyel rendelkeznek, erről a támogatásban részesítettel szerződést köt az önkormányzat. A szerződés tartalmazza a jelzálogjog bejegyzéséről a hozzájárulást, továbbá a szerződésszegés következményeire való felhívást.


(2)  A támogatás kérelemre adható.


(3)  Lakásépítésnél támogatható az a kérelmező, aki építési engedéllyel rendelkezik, és az építmény falai felhúzásra kerültek, ill. tetőszerkezet szigetelt állapotban – tetőtéri ablakokkal – elkészült, s az I.fokú építési hatóság használatbavételi engedélye kiadásától 3 év még nem nem telt el.(4)  Lakásvásárlásnál azoknak a kérelmezőknek nyújtható támogatás, akik lakással nem rendelkeznek, vagy rossz lakáskörülmények között élnek, és a kérelemhez a lakásvásárlás lebonyolításáról az adásvételi szerződés fénymásolatát csatolják.


(5)  Nem adható támogatás annak, aki:

  a) már támogatásban részesült,

b) saját hibájából nem folytat rendszeres kereső tevékenységet, vagy életmódja sérti a társadalmi együttélési szabályokat,

                      c) lakásépítés esetén építési engedéllyel nem rendelkezik.


  (6) A Képviselő-testület indokolt esetben az (5) bek. a) pontjában foglaltak alól   felmentést adhat.4. § (1) Lakásvásárláshoz nyújtott támogatás esetén, a támogatás időpontjától számított 3 hónapon belül, a támogatottnak tulajdoni lap másolat bemutatásával igazolnia kell Homokbödöge-Nagytevel Körjegyzőségnél (Továbbiakban: Körjegyzőség) az adás-vétel lebonyolítását.


(2) A Képviselő-testület lakáscélú támogatását köteles visszafizetni az a támogatott a Képviselő-testület 12085004-00101411-00100003 sz.számlájára, aki

a) a Képviselő-testületi támogatással felépített lakása, családi háza használatbavételi engedélye kiadásától számított 5 éven belül elidegeníti lakását, ill. családi házát,

b) a használatbavételi engedély kiadása előtt elidegeníti a Képviselő-testületi támogatással épülő, bővítés alatt álló, ill. felépített, bővített lakását, családi házát,

c)  a Képviselő-testületi támogatással vásárolt lakását, családi házát a folyósított támogatástól számított 5 éven belül elidegeníti,

d) nem nagyteveli lakos, s felépített lakása, ill. családi háza használatbavételi engedélye kiadását követő 30 napon belül nem létesít állandó lakóhelyet Nagytevel községben.


5. § (1)              A támogatás összege 300.000,- Ft-ig terjedhet.


(2) Támogatási kérelmeket és a csatolandó mellékleteket az Ugodi Közös Önkormányzati Hivatalhoz (a továbbiakban: közös hivatal) kell benyújtani, minden év december 15. napjáig.


(3)  A kérelmet a Képviselő-testület bírálja el.


       (4) A támogatás pénzügyi fedezetét a Képviselő-testület költségvetésében e célra biztosított összeg képezi.

       (5) Amennyiben a támogatott a szerződést nem teljesíti a képviselő-testület egyéni elbírálás alapján dönt a támogatás egy összegben, vagy részletekben való visszafizetéséről.

       (6) Amennyiben a képviselő-testület a támogatás megítélése után megállapítja, hogy a kérelmező a kedvezőbb elbírálás érdekében valótlan adatot közölt, a kérelmezőt kötelezi a már folyósított támogatás – a valótlan adatok megállapítását követő hónap első napjától, a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő kamattal növelt összegben – egyösszegű visszafizetésre.


6. § A közös hivatal köteles:

     a) a támogatás feltételei meglétét ellenőrizni,

            b) a támogatásokról nyilvántartást vezetni,

         c) a lakásvásárlás létrejöttét – a támogatástól számított 3 hónap eltelte után – ellenőrizni.


7. § Ez a rendelet kihirdetését követő napon  lép hatályba, kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.Nagytevel, 2011. február 10.                                                                     Herber József                  Horváth Mária

                                                                     polgármester                    jegyzőKihirdetve: 2011. február 11.

                                                                  Horváth Mária

                                                                  jegyző