Nagytevel község képviselő testületének 9/2014 (IX.1..) önkormányzati rendelete

Nagytevel község képviselő testületének 9/2014 (IX.2.) önkormányzati rendelete a településrész,- a közterület-elnevezés és a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezéséről

Hatályos: 2014. 09. 02

Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testületének

9/2014. (IX.2.) önkormányzati rendelete

a településrész-, a közterület-elnevezés és a házszámozás rendjéről, valamint a közterületnév táblák és házszám táblák elhelyezéséről


Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés h) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 51. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.  Általános rendelkezések


1. § (1) E rendelet hatálya Nagytevel község közigazgatási területére terjed ki.


(2)Nagytevel község közigazgatási területén új településrészt és közterületet elnevezni, új házszámot megállapítani, a korábban megállapított településrész-, vagy közterületnevet és házszámot megváltoztatni csak e rendelet szabályai szerint lehet.2. Értelmező rendelkezések


2. § E rendelet alkalmazásában:

a)közterület: az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

törvény 2.§.13.pontjában meghatározott terület; 

b)közterület elnevezése: a közterület neve és közlekedési vonatkozású megnevezése;

c)házszám: a bel-és külterületi ingatlanok közterületre megállapított sorszáma;

d)településrész: egy közterületnél nagyobb, de a település egészénél kisebb, történetileg kialakult és elkülönülő területrész.3. Településrész és közterület nevének megállapítása és megváltoztatása


3. § (1) A községben a településrészt, a közterületet, a közlekedési területet és a közforgalom előtt megnyitott magánutat el kell nevezni. A településrészek nevének megállapítására és megváltoztatására a közterületek nevének megállapítására és megváltoztatására vonatkozó szabályokat értelemszerűen kell alkalmazni.


(2)A közforgalom előtt megnyitott magánutak elnevezése előtt az ingatlan-nyilvántartásban rögzített tulajdonos, tulajdonosok a (3) bekezdés szerinti döntést megelőzően, írásban véleményezik a részükre megküldött elnevezést.


(3)A közterületek nevének megállapításáról és megváltoztatásáról Nagytevel Község Önkormányzat Képviselő-testülete minősített többséggel dönt.


(4)Az újonnan létesített közterület nevét a közterületként való nyilvántartásba vételt követő 90 napon belül meg kell állapítani. A 90 napos határidőt a kialakítási, illetve a bejegyzést megállapító határozat jogerőre emelkedésétől kezdve kell számítani. Az utcák és épületek közötti szerviz utakat, gyalogutakat, továbbá a mezőgazdasági célú és lakónépességet nem érintő dűlőutakat nem szükséges elnevezni.


(5)Az új elnevezésnél betűk, vagy számjegyek nem helyettesíthetik a közterületneveket.


(6)Meglévő közterületnevet az új elnevezéseknél nem lehet használni, de a már elnevezett közterület természetes folytatásaként nyíló új szakasz a már elnevezett közterület nevét veszi fel.


(7)A közterület elnevezése a közterület nevéből és a közterület közlekedési, funkcionális vonatkozású meghatározásából (jelleg) áll.


(8)Minden házszámnak valamely közterülethez kell tartoznia, de közterületnevek létezhetnek házszámok nélkül is.


4. § (1) Közterület nevének megállapítását, vagy megváltoztatását írásban, a javasolt közterületnév megjelölésével és indoklással kezdeményezheti:

a)a polgármester,

b)a képviselő-testület bármely bizottsága,

c)bármely települési képviselő,

d)Nagytevel Község közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező polgár

e)az adott településrész vonatkozásában a településrészi önkormányzat.


(2) A javaslatot a jegyzőnél kell benyújtani.


(3) A közterületnév megállapítása, vagy megváltoztatása előtt meg kell ismerni az érintett terület lakosságának véleményét. A lakosság javaslatait a lehetőségekhez mérten figyelembe kell venni.


(4) A közterületnév megállapítása és megváltoztatása során figyelembe kell venni a kialakult élő nyelvhasználatot, a történelmi hagyományokat, a helytörténeti kutatások eredményeit, a nemzetiségi viszonyokat, a nyelvi, nyelvhelyességi követelményeket.


(5) Az előterjesztés elkészítéséért, az előkészítő munkák elvégzéséért a jegyző a felelős.


(6) Az előterjesztést a javaslat benyújtásától számított 60 napon belül a polgármester a képviselő-testület elé terjeszti.


5. § (1) Közterületet személyről, illetve olyan fogalomról, élőlényről, más földrajzi névről vagy tárgyról lehet elnevezni, amelynek neve lehetőleg rövid és közérthető.


(2) Személyről közterületet elnevezni legkorábban halála után 10 évvel lehet.


(3) Közterület elnevezésével emléket állítani olyan, elsősorban magyar nemzetiségű személynek lehet,

a)akinek tevékenysége a közjót, a nemzet szellemi és anyagi gyarapodását példaértékűen szolgálta és személye közmegbecsülést élvez,

b)aki a tudomány, a művelődés, a sport vagy a társadalmi élet egyéb területén kimagaslóan jelentőset tett, vagy alkotott,

c)aki a Község életében, történelmében jelentősen hozzájárult annak fejlődéséhez, hírnevének öregbítésében.


(4) Közterület elnevezhető olyan nem magyar nemzetiségű személyről is, akinek életműve az emberiség egyetemes értékeit gyarapította.


6. § (1) Közterület elnevezését – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a megállapításától számított 10 éven belül nem lehet megváltoztatni.


(2) A közterületnév megváltoztatására a közterület elnevezésére vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.


(3) Közterület elnevezésének megváltoztatására akkor kerülhet sor, ha

a)az új név adása kiemelkedő személy emlékének megörökítését szolgálja,

b)a névhasználatban kimutatható változás következett be,

c)a közterület jellegének változása azt megkívánja.


(4) A közterület jellegének – községrendezés, beépítés, vagy más módon történő –megszűnésével külön döntés nélkül a közterületnév is megszűnik.


(5) A megszűnt közterület nevét a címnyilvántartásban továbbra is fel kell tüntetni, jelölve a megszűnés okát és idejét.


7. § A közterület nevének megállapításáról, megváltoztatásáról a képviselő-testület döntését követő 30 napon belül a jegyző értesíti az ingatlanügyi hatóságot, valamint a címnyilvántartásban történő átvezetéssel a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatalát.
4. Közterületnév táblák elhelyezése


8. § (1) A közterület nevét a tájékozódást jól segítő közterületnév táblákon kell feltüntetni. A táblák kihelyezése az önkormányzat feladata.


(2) A közterületnév táblán feltüntetett névnek meg kell egyeznie a címnyilvántartásban szereplő írásmóddal.


(3) A közterületnév táblát a közterület mindkét oldalán, a közterület elején és végén, valamint az utcakereszteződéseknél minden sarokingatlanon el kell helyezni.


(4) A közterületnév táblát épületen, kerítésen, ezek hiányában külön tartószerkezeten jól látható helyen, a közúti és gyalogosforgalmat nem akadályozó módon kell elhelyezni.


(5) Az ingatlan tulajdonosa, kezelője vagy használója a közterületnév tábla elhelyezését és az ezzel kapcsolatos munkálatokat tűrni köteles. A közterületnév táblák kihelyezéséről a kihelyezéssel érintett ingatlan tulajdonosát, kezelőjét vagy használóját a kihelyezésért felelős szerv a kihelyezés előtt legalább tizenöt nappal értesíteni köteles.


(6) A közterületnév táblán és a közterületnév tábla szélétől 1.0 méteren belül reklám céljára szolgáló feliratot vagy táblát elhelyezni nem szabad.


(7) Közterületnév megváltoztatása esetén a korábbi közterületnevet tartalmazó táblákat a tájékozódás zavartalansága érdekében az elnevezéstől számított két évig eredeti helyükön kell hagyni és piros színű, átlós áthúzással kell jelölni. Az új közterületnév táblát az áthúzott régi tábla alá vagy fölé kell felszerelni. A régi közterületnév táblát a névváltozást követő két év elteltével a közterület kezelőjének el kell távolítania.
5. A házszámozás szabályai


9. § (1) Nagytevel Község belterületén a névvel ellátott közterületeken házszámmal kell ellátni a beépített és beépítetlen ingatlanokat. Azonos közterületen több ingatlan azonos házszámmal nem jelölhető. Az egyéb belterületi és külterületi ingatlanok azonosítása helyrajzi számmal is történhet.


(2) A házszámokat ahhoz a közterülethez kapcsolódóan kell megállapítani, amellyel az ingatlan határos.


(3) Ha az ingatlan több közterülettel érintkezik, a házszámozást az ingatlannak az a közlekedési csatlakozása határozza meg, amelyről az ingatlan főépületének gyalogos megközelítése biztosított.


(4) Az ingatlanok számozását úgy kell elvégezni, hogy a közterület jobb oldalán lévő ingatlanok páros, bal oldalán lévő ingatlanok páratlan számmal legyenek ellátva. Tér esetén egyedi döntés szerint kell a számozást elvégezni. Egyoldalas beépítésű közterületen a számozás folyamatos.


(5) Az ingatlanok számozására arab számokat kell használni. Kiegészítő jelzésként a számok alátöréseként arab számok vagy a latin ábécé nagybetűi alkalmazhatók az alábbiak szerint:


a)ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént és az ingatlanon újabb lakások létesülnek, akkor a meglévő házszám arab számokkal történő alátörésével kell az új házszámokat megállapítani.


b)ha a közterületen az ingatlanok számozása már megtörtént, de telekmegosztás révén új ingatlan ékelődik be, akkor a meglévő házszámot változatlanul hagyva, a latin ábécé nagybetűivel történő alátöréssel kell az új házszámokat megállapítani.


10. § (1) A már megállapított házszámok megváltoztatására csak indokolt esetben, olyan rendezetlen állapot megszüntetése érdekében kerülhet sor, amely az ingatlanok egyértelmű azonosítását akadályozza, így különösen, ha:

a)az ingatlan egyedi számszerű megjelölése nem a kialakult növekvő számsorban található;

b)az ingatlan házszáma téves;

c)az ingatlan megosztására vagy egyesítésére kerül sor.


11. § (1) Az épület, a beépítetlen építési telek és az egyéb földterület házszámát a jegyző határozattal állapítja meg.


(2) A házszámot a jegyző hivatalból állapítja meg:

a)új közterület létrejötte

b)utcanyitás,

c)meglévő közterület szakaszolása,

d)terület újraosztása,

e)a kialakult házszámozási rendben fennálló hiba vagy hiány esetén.


(3) Több ingatlant érintő házszám megváltoztatása közterületenként, az összes érintett ingatlanra vonatkozóan, egy határozatban történik.


(4) A határozatnak a törvényben előírtakon túl tartalmaznia kell:

a)kérelemre indult eljárások esetén

aa) a kérelmező nevét, és

ab) a kérelmező bejelentett lakcímét,

b)hivatalból indult eljárások esetén

ba) a házszám-megállapítás okát,

bb) a házszám változásával érintett ingatlanok helyrajzi számát, és

bc) a házszám változásával érintett ingatlanok változás előtti és változás utáni pontos címét.


(5) A határozatot a törvényben előírtakon túl közölni kell:

a)a kérelmezővel,

b)a házszámozással érintett ingatlanok tulajdonosaival,

c)a területileg illetékes ingatlanügyi hatósággal.


(6) A házszámozási eljárásra egyebekben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.


(7) A közterület egészének vagy egy részének átszámozásával kapcsolatos eljárás során a házszámtáblák kihelyezésével kapcsolatos költségek az önkormányzatot terhelik.


12. § (1) Az ingatlanokat a közterületről jól látható, a nyilvántartással megegyező házszámtáblával kell megjelölni.


(2) Amennyiben az ingatlan más módon egyértelműen nem azonosítható, a közterületről jól látható táblán helyrajzi számával kell jelölni.


(3) A házszámot az épület közterület felé néző homlokzatán, annak bejárat felőli részén kell elhelyezni.


(4) Előkertes beépítési mód esetén, amennyiben a közterületről a házszám nem lenne olvasható, a házszámtáblát a kerítésen a bejárat mellett, kerítés hiányában a telek közterületi határvonalán jól láthatóan kell elhelyezni.


(5) A beépítetlen építési telek esetén az előbbieket értelemszerűen kell alkalmazni.


(6) Az ingatlan (1)-(2) bekezdés szerinti táblával történő ellátásról, annak folyamatos karbantartásáról és szükség szerinti pótlásáról az ingatlan tulajdonosa köteles gondoskodni.


(7) Az (1)-(6) bekezdésben foglalt kötelezettségek teljesítésének ellenőrzése a jegyző feladatkörébe tartozik.6. Záró rendelkezések


13. § (1) Ez a rendelet 2014. szeptember 2. napján lép hatályba.


 (2) Azon ingatlan tulajdonosa, melynek házszámozása hiányzik, az e rendeletben foglalt kötelezettségének a rendelet hatályba lépését követő 90 napon belül köteles eleget tenni.


Nagytevel, 2014. augusztus 13.                                                      Herber József                                 Horváth Mária

                                                      polgármester                                   jegyző
Ez a rendelet 2014. szeptember 1. napján kihirdetésre került.
                                                            Horváth Mária

                                                            jegyző