Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2000. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezésről

Hatályos: 2000. 11. 08- 2024. 04. 29

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2000. (XI. 8.) önkormányzati rendelete

A temetőkről és a temetkezésről

2000.11.08.

Kehidakustány Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, élve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 40. § (1) bekezdésében és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazással, figyelemmel a Tv. végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § (1) A jelen rendelet hatálya a Kehidakustány község területén lévő köztemetőkre terjed ki:

- Kehidakustány (Kehida) 045/1. hrsz-on nyilvántartott köztemető
- Kehidakustány (Kustány) 0302/2. hrsz-on nyilvántartott köztemető
- Kehidakustány (Barátsziget) 311. hrsz-on nyilvántartott köztemető.
(2) Az Önkormányzat az (1) bekezdésben felsorolt temetőkre vonatkozó fenntartási és üzemeltetési kötelezettségét saját alkalmazottai és hivatala útján teljesíti.

Temető létesítése, lezárása, megszüntetése, újbóli használatbavétele

2. § Kehidakustány község közigazgatási területén köztemető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, újbóli használatbavételére a Tv. és a Vhr. szabályait kell alkalmazni.

Temetési helyek, sírjelek

3. § (1) Halottat eltemetni, az elhamvasztott halott maradványait elhelyezni csak a temetőben létesített temetési helyen szabad.

(2) A köztemetőkben az alábbi típusú és méretű temetési helyeket kell biztosítani:

a) felnőtt sírhely: 2,1 m hosszú

2,0 m mély
0,9 m széles,
b) kettős sírhely: 2,1 m hosszú,
2,0 m mély,
1,6 m széles,
c) gyermek sírhely: 1,3 m hosszú,
1,6 m mély,
0,6 m széles,
d) urnasírhely: 0,8 m hosszú,
1,0 m mély,
0,6 m széles.
(3) A sírok egymástól való oldaltávolságának 60 cm-nek, a gyermeksíroknál 40 cm-nek kell lennie. A sírdomb magassága legfeljebb 50 cm lehet.
(4) A temetési helyen elhelyezhető sírjelek helyben szokásos legnagyobb magassága: 1,5 méter. E magassági méreten belül – a Tv. és Vhr. rendelkezéseit figyelembe – sírjel az üzemeltető részére történő előzetes bejelentés után, külön engedély nélkül létesíthető.

4. § (1) Az elhunytat – ha az eltemettetőnek nincs a temetőben meglevő temetési hely felett rendelkezési joga – az elhalálozás ideje szerint sorrendben következô temetési helyre kell temetni.

A temetési helyek feletti rendelkezési jog

5. § (1) Az egyes temetési helyek feletti rendelkezési jog megszerzéséért (egyszeri megváltás) az eltemettetőnek díjat kell fizetni, melynek összege:

- felnőtt sírhely 1.000 forint,
- kettős sírhely 1.500 forint,
- gyermek sírhely díjmentes,
- urnasírhely 5.000 forint.
(2) Az egyszeri megváltás időtartama a 3. § (2) bekezdés a), b), c) pontja esetében 25 év, a d) pont esetében 50 év.
(3) A használati idő eltelte után a temetési helyek – külön tiltó rendelkezés
hiányában – az (1) bek. meghatározott díj megfizetése mellett újabb ciklusra megválthatók.

A temető infrastrukturális létesítményei

6. § Az önkormányzat a tulajdonában álló köztemetőkben az alábbi infrastrukturális feltételeket biztosítja:

a) utat

b) ravatalozót

c) vízvételi lehetőséget

d) hulladéktárolót.

7. § (1) A 6. §‑ban felsorolt létesítmények közül

sírgondozás céljára a vizet bárki ingyenesen használhatja, a keletkező hulladékot, koszorú-és virágmaradványt az erre kijelölt lerakóhelyen díjtalanul lerakhatja.
(2) A köztemetőkben temetkezési szolgáltatást végzőknek nem kell temetőfenntartási hozzájárulást fizetni, mivel a 9/1999. (XII. ) sz. ÖNK rendelet alapján ideiglenes iparűzési adó megfieztésére kötelezettek.

A temető rendje

8. § (1) Az önkormányzat a köztemetőkre vonatkozóan nyitva tartási időt nem határoz meg.

(2) A temetőben mindenki a kegyeletnek megfelelő magatartást köteles tanúsítani.

9. § (1) A temetőket bárki korlátozás nélkül látogathatja, a sírokat gondozhatja. 12 éven aluli gyermek a temetőben csak felnőtt személy felügyelete mellett tartózkodhat.

(2) A sírok gondozásán, díszítésén kívül minden egyéb tevékenységet – annak megkezdése előtt – az önkormányzat hivatalánál be kell jelenteni.

(3) A temetőben munkáját végző vállalkozók működésük során az e rendeletben foglaltakat kötelesek betartani. Tevékenységükkel a szertartások rendjét nem zavarhatják, a látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban és a temető létesítményeiben kárt nem okozhatnak.

10. § (1) Tilos

a) a temetőbe kutyát bevinni, kivéve a vak vezető kutya kivételével;

b) az önkormányzat hivatalának előzetes hozzájárulása nélkül a temetőbe építőanyagot beszállítani, építési vagy bontási munkát megkezdeni, a bontási anyagot elszállítani;

c) hulladékot, koszorú- és virágmaradványt a kijelölt lerakóhelyen kívül egyéb helyen lerakni;

d) hulladékot, koszorú-és virágmaradványt a temetőben elégetni

e) hangoskodással, zajkeltéssel a szertartások rendjét zavarni, a temetőlátogatók kegyeleti érzéseit megsérteni;

f) a sírokat és a temető infrastrukturális berendezéseit megrongálni.

(2)

Záró rendelkezések

11. § E rendelet kihirdetése napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.