Kehidakustány Község Képviselőtestületének 14/2000(X.30.) önkormányzati rendelete

a helyi környezet védelméről, a községüzemeltetésről, a település tisztaságáról

Hatályos: 2015. 04. 02

Kehidakustány   község képviselô-testülete a helyi önkormányzatokról szóló módosított 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében, az 1995. évi LIII. tv. 46. § (1) bekezdés c) pontjában, és az 1995. évi XLII. törvény 2. §-ában kapott felhatalmazás alapján Kehidakustány község tiszta, esztétikus képének, valamint a környezet rendjének és tisztaságának kialakítása, fenntartása és védelme érdekében, a helyi körülményeket figyelembe véve, az alábbi rendeletet alkotja.


I. fejezet 

Általános rendelkezések1. § (1) A rendelet célja, hogy Kehidakustány   község közigazgatási területén a köztisztaságot fenntartsa, az ezzel kapcsolatos feladatokat, kötelezettségeket és tilalmakat a helyi sajátosságoknak megfelelően rendezze.
(2) A rendelet hatálya a község közigazgatási területén állandó vagy ideiglenes jelleggel tartózkodó, illetve tevékenységet folytató magánszemélyekre, jogi személyekre, valamint jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezetekre egyaránt kiterjed. Nem terjed ki a rendelet hatálya a veszélyes hulladékokra.
(3) A köztisztaság és a települési környezet fenntartása elsőrendű közegészségügyi érdek, ezért ennek előmozdításában mindenki köteles hathatósan közreműködni, a szennyeződést, fertőzést eredményező tevékenységtől, illetőleg magatartástól tartózkodni.
(4) Az egyes ingatlanok tisztántartásáról az ingatlan tulajdonosának, használójának (haszonélvezőjének, másnak a használatában lévő ingatlanok tisztántartásáról pedig a használati joggal rendelkező bérlőnek) kell gondoskodni.
(5) A település egész területén a szervezett szemétszállításról az önkormányzat gondoskodik.


2. §  


II. fejezet

Az ingatlanok és közterületek tisztántartása


3. § (1) A község területén lévô ingatlanok tisztántartásáról az ingatlanok tulajdonosai, tényleges használói kötelesek gondoskodni, továbbá kötelességük, hogy ingatlanukat megmûveljék, rendben tartsák, gyomtól, gaztól megtisztítsák.
(2) Az önkormányzati tulajdonú közterületek szervezett, rendszeres tisztántartásáról, portalanításáról, általános jellegû takarításáról, síkosság-mentesítésérôl, a szilárd burkolatú utak tisztántartásáról, szeméttárolók kihelyezésérôl, ürítésérôl az önkormányzat  gondoskodik.
(3) Magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel rendelkezô egyéb szervezetek tevékenysége következtében közterületen keletkezett szennyezôdés megszüntetése, a szennyezôdést okozó szerv, illetve személy feladata.

(4)  Köztisztasági szempontból járdának minősül az a gyalogos közlekedésre rendelt kiépített és kiépítetlen útterület (különösen járda, közút, kerékpárút), amely az ingatlan telekhatárától az úttest széléig (szegélyéig) terjed.
(5) Az ingatlan elôtti járda tisztántartása az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
Intézmények, kereskedelmi és vendéglátó-ipari egységek és más elárusítóhelyek elôtti járdaszakaszt a tényleges használónak kell tisztántartani függetlenül attól, hogy a szemét üzleti tevékenységbôl származik-e. Ez a kötelezettség kiterjed a hóeltakarítással, a síkosság megszüntetésével kapcsolatos feladatokra is.
(6) A tényleges használó, illetve a tulajdonos kötelessége a járda mellett növô gaz kiirtása, a járdára kinyúló ágak és bokrok megfelelô nyesése.

(7) Ónos esôtôl, jégtôl, hótól síkossá vált járdát a szükséghez képest naponként többször fel kell hinteni.
A felhintésre bomló, szerves anyagot nem tartalmazó szóróanyagot (homok, hamu, fûrészpor, kôporliszt) kell használni.
E célra tüzelés után visszamaradt darabos, sérülést okozó anyagot használni nem szabad.
A szóróanyag beszerzésérôl a tisztántartásra kötelezettnek kell gondoskodni.
(8) A járda és a közút síkosság-mentesítését a tisztántartásra kötelezettnek úgy kell elvégezni, hogy abból ne származzon baleset.


4. § (1) A közterületen lévô árkok, nyitott csatornák, folyókák, átereszek tisztántartása, a csapadékvíz akadálytalan elfolyásának biztosítása – az ingatlan elôtti szakaszra terjedôen – az ingatlan tényleges használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(2) Jármûbehajtók átereszeinek építése, jókarban és tisztántartása minden esetben az ingatlan használójának, illetve tulajdonosának kötelessége.
(3) Az ingatlanon keletkezô csapadékvíz saját területen történô elhelyezésérôl, illetôleg kiépített csapadékcsatorna esetén az abba történô bevezetésérôl – elôzetes bejelentés alapján – az ingatlan tulajdonosa gondoskodik.
(4) A csapadékelvezetô árokba szennyezett (olajos, vegyszeres stb.) vizet bevezetni tilos!
Eldugulás vagy rongálódás okozására alkalmas anyagot (szemetet, iszapot, papírt, törmeléket, tûz- és robbanásveszélyes anyagot) a csapadékvíz-elvezetô árokba szórni, beleönteni, beleseperni, vagy bevezetni tilos!
(5) Csapadékvizet szennyvízcsatornába vezetni tilos! 


5. § (1) Építési területen és az építkezés közvetlen környékén (az építkezés elôtti területen) az építést végzô kivitelezônek kell biztosítani a tisztaságot.

(2) Beruházások esetén a birtokbavételtôl a kivitelezés megkezdéséig a beruházónak (bonyolítónak), ezt követôen a kivitelezés befejezéséig a kivitelezônek kell gondoskodni az általa elfoglalt terület tisztántartásáról.

(3) Építésnél, bontásnál vagy tatarozásnál a munkálatokat úgy kell végezni, az építési és bontási anyagokat, a kiásott földet úgy kell tárolni, hogy por és egyéb szennyezôdés ne keletkezzen.

(4) Közterületen építési, bontási anyagot a polgármester által kiadott közterület-használati engedélyben meghatározott területen, az engedélyben megjelölt módon és idôtartamig szabad tárolni. Magánterületen engedély nem szükséges, de csak olyan anyagot szabad tárolni, amely közegészségügyi szempontból veszélytelen.

(5) Közterületen bárminemû burkolat (úttest, járda stb.) felbontása csak a körjegyzô, az országos közúthálózatba tartozó utak tekintetében a közút kezelôjének hozzájárulásával lehetséges.

  (6) Amennyiben a munkálatok végzése során építési törmelék, illetve hulladékanyag keletkezik, úgy azt folyamatosan, legkésôbb a munka befejezésétôl számított 48 órán belül a kivitelezést végzô szervnek vagy személynek el kell szállítani, és a közterületet helyre kell állítani, illetôleg meg kell tisztítani.

(7) Tilos közútra, útpadkára salakot, építési törmeléket, illetve szemetet szállítani és helyezni! Közterületre kihordott szemetet vagy építési törmeléket az érintett ingatlan tulajdonosa köteles felszólításra 24 órán belül saját költségén összetakarítani, illetve elszállítani.


6. § (1) Közterületen szennyezô anyagot (szemetet, rongyot, egyéb hulladékot) csak olyan módon szabad szállítani, hogy a szállításból semmi ki ne hulljon, por és csepegés ne keletkezzen. Ha a szállítás közben a terület szennyezôdnék, a szennyezôdés elôidézôje köteles azt eltávolítani és a további szennyezôdés megakadályozásáról gondoskodni.
(2) Ha bármilyen szállítmány fel- vagy lerakásánál, a köz- vagy magánterület szennyezôdik, a szennyezôdés elôidézôjének azt a fel- vagy lerakás elvégzése után nyomban meg kell tisztítani.


7. § (1) A község közterületén tilos jármûvet mosni, olajcserét vagy más olyan tevékenységet végezni, amely szennyezôdést okoz.
Lakóházhoz tartozó udvarban ilyen munkákat úgy kell végezni, hogy a szennyezôdés közterületre ne kerüljön.
(2) A gondozott zöldterületre járművel ráhajtani, azon parkolni, azt bármi módon károsítani tilos!


8. § (1) Közterületen hirdetményt, plakátot csak az e célra rendszeresített helyen szabad elhelyezni. Tilos az építményeket, kerítéseket, élôfákat bármilyen felirattal megrongálni. A közszemérmet és közízlést sértô feliratokat a tulajdonos 24 órán belül köteles saját költségén eltávolítani.
(2) Épületen (kapun, ablakon stb.) egyéb létesítményben lévô, idejét múlt hirdetményt az elhelyezô köteles eltávolítani, legkésôbb a felhívás kézhezvételétôl számított 3 napon belül, köteles továbbá az így keletkezett hulladék összegyûjtésérôl és elszállításáról is gondoskodni.


9. § (1) A közterületek, a sportolás céljára szolgáló területek, valamint a kiránduló- és táborozó-helyek beszennyezése tilos!

A köztisztaság megóvása és a balesetek elkerülése érdekében az említett területen szemetet, hulladékot (üveg, papír stb.), szennyezô vagy egészségre ártalmas anyagot kiönteni, elszórni vagy eldobni tilos.

(2) Szemetet, hulladékot csak az arra a célra rendszeresített és felállított szeméttartóba lehet elhelyezni.

(3) Aki közterületet, kiránduló-helyeket, valamint az itt elhelyezett felszerelési, berendezési tárgyakat beszennyezi, köteles annak megtisztításáról azonnal gondoskodni.

(4) Állati hullát, valamint olyan anyagot, amely a környék levegôjét szennyezi, az egészséget veszélyezteti, vagy élôsdiek részére táptalajt nyújthat, sem közterületen, sem magánterületen elhelyezni vagy elhagyni nem szabad. Köz- vagy magánterületet fekáliával (emberi ürülékkel) szennyezni tilos!

(5) Az állattartással kapcsolatos köztisztasági feladatokról külön rendelet rendelkezik.
(6) Elhullott állat tetemét a tulajdonos köteles haladéktalanul a dögtemetôbe szállítani. Közúton történt állat elhullását – ha annak tulajdonosa ismeretlen – a Körjegyzőségen azonnal be kell jelenteni.


10. § (1) Vállalkozói tevékenység ellátásához, magángazdálkodáshoz szükséges vagy üzemképtelen gépek, jármûvek tárolása közterületen tilos!
(2) Alkalmi jelleggel igénybe vett közterület és az azt körülvevô 10 méteres területsáv tisztántartása az alkalmi használó kötelessége.
Az árusításból keletkezô hulladék gyűjtésére zárható edényt kell kihelyezni és azt saját költségen elszállítani.


11. § (1) Az épület tulajdonosa gondoskodik arról, hogy az épület tetôzetérôl az esôvíz, hólé a járdára ne csorogjon.
(2) A település területén lévô tavakba, holtágakba, élô vízfolyásokba, belvízelvezetô árkokba tisztítatlan szennyvizet, trágyalevet levezetni, partjait szemét vagy egyéb hulladék lerakásával beszennyezni tilos!


12. § (1) A járdáról letakarított jeget, havat a közút és a járda között úgy kell elhelyezni, hogy se a gyalogos, se a gépjármû forgalmat ne akadályozza.
(2) Tilos az összerakott hó elhelyezése:
– a gyalogos közlekedési útvonalon,
– az útkeresztezôdésben,
– az úttorkolatban,
– a kapubejárat elé, annak szélességében,
– a tömegközlekedésre szolgáló jármû megállóhelyénél, a jármû megállóhelye és a járda között,
– a közüzemi, szolgáltatási, felszerelési tárgyon és annak közérdekû létesítményein.
(3) A járdáról a havat, ha szükséges, naponta többször is hóesés után azonnal el kell takarítani.


13.§. (1) A kerti hulladékot elsősorban helyszíni komposztálással kell hasznosítani. 

a) A község belterületén kerti hulladékot égetni tilos.

b)  A zártkerti ingatlanok művelése során keletkező növényi hulladék égetése március 

és április hónapokban  8,00 és 20,00 óra között időszakban megengedett megfelelő légköri viszonyok mellett, az e rendeletben szabályozottak szerint és a tűzvédelmi  jogszabályokban foglaltak betartásával.

(2) A zártkerti ingatlanokon keletkező növényi eredetű hulladék égetése is csak   

jól kialakított tűzrakóhelyen történhet úgy, hogy az az emberi egészséget és a környezetet ne károsítsa, és az égetés hősugárzása kárt ne okozzon. 

Az égetendő növényi hulladék nem tartalmazhat más,  kommunális vagy ipari eredetű 

hulladékot. Nedves növényi hulladék égetése tilos.

(3) A szabadban tüzet gyújtani, tüzelôberendezést használni csak úgy lehet, hogy az a környezetére tûz- vagy robbanásveszélyt ne jelentsen.

(4) A szabadban a tüzet és üzemeltetett tüzelôberendezést ôrizetlenül hagyni nem szabad, s veszély esetén, vagy ha arra szükség nincs, a tüzet azonnal el kell oltani.

(5) A tüzelés, a tüzelôberendezés használatának színhelyén olyan eszközöket és felszereléseket kell készenlétbe helyezni, amelyekkel a tûz terjedése megakadályozható, illetôleg a tûz eloltható.

(6) A kerti hulladék elszállítására a szervezett és meghirdetésre kerülô lomtalanítási akció is igénybe vehetô.
(7)  hatóságilag elrendelt általános tûzrakási tilalom alól a rendelet nem ad felmentést.
(8) A belterületi ingatlanokon keletkező kerti hulladék elszállításában és elhelyezésében amennyiben annak hasznosítására és elhelyezésére az ingatlantulajdonosoknak nincs lehetősége, valamint az elszállításhoz szükséges feltételekkel nem rendelkeznek, a Képviselő-testület segítséget nyújt.
(9)  Az Önkormányzat a (8) bekezdés szerinti kerti hulladék elszállításáról 
évente március és április hónapokban, az ingatlantulajdonos írásbeli kérelme alapján  
gondoskodik.
(10) A (9) bekezdés szerinti írásos kérelem az erre a célra rendszeresített nyomtatványon az Önkormányzat hivatalában nyújtható be.  
(11) E rendelet alkalmazásában növényi hulladék az ingatlan művelése során keletkező és további hasznosításra nem kerülő növényi maradvány (avar, falomb, nyesedék,  egyéb növényi részek).


14. § (1) A hangosítóberendezésekkel kapcsolatos szabályozás kiterjed:

a) a szabályozás a szórakoztatás vagy hírközlés céljára rendszeresen vagy időszakosan üzemeltetett , a szabadban vagy zárt térben elhelyezett hangosító berendezésekre vonatkozik, amelyek működése során környezetet terhelő zajkibocsátás történik:

- vendéglő és kerthelyiség

- zenés szórakozóhely, 

- mutatványos cirkusz

- művelődési intézmény

- sportpálya

- hangoshíradó és reklámozás

- szabadtéri rendezvény magán vagy közterületen

- strand, ifjúsági tábor

b) A szabályozás nem vonatkozik a zárt téren belül az egyik helyiségből a másikba átszűrődő, illetve a szomszédos egybeépített létesítménybe áthallatszó zajra.

c)  

d)  a nappali időszak 06,00-24,00 óráig, az éjjeli időszak 24,00-06,00 óráig tart. 

e) a megállapított zajterhelési irányértéket az MSZ.18.150/1/83 szerint kell mérni.

(2) Egyéb zajkeltő tevékenység szabályozása:

a) tilos minden olyan eddig nem részletezett zajkeltő tevékenység valamennyi övezetben amely a társadalmi együttélés alapvető normáit sérti, mások nyugalmát, üdülését, pihenését bármilyen módon zavarja

b)     24-07,30 óráig, valamint vasárnap és ünnepnapokon 13-16 óráig tartó pihenőidőben tilos mindennemű zavaró zajt okozni.

c) a szabályozás körébe tartozó tevékenységek:

- hangosrádiózás

- motoros kerti és barkácsgépek üzemeltetése

- lármás játék és sportűzés

- emberi hanggal vagy bármely zajkeltő eszközzel a közcsendet zavarni.

d) a község belterületén a környék csendjét zavaró tarós jellegű zajos munkát végezni pihenőidőben csak akkor lehet, ha az közérdekből indokolt és a polgármesternél előzetesen bejelentik.

(3) A körjegyző kérelem vagy kivételes esetben ( falubál, alkalmi rendezvény) a rendeletben megállapított zajkibocsátási határérték illetve pihenőidőszakra előírt tilalom alól felmentést adhat.

                       

15. § (1) A településen található épület, építmény jó karbantartása a rendezett, esztétikus településkép biztosítása érdekében a tulajdonos,használó köteles:

a) az épületek, építmények külső tatarozásáról, karbantartásáról gondoskodni

b) összedőlt, romos, fel nem újítható épületek lebontásáról a hatályos építésügyi szabályok előírásai szerint gondoskodni

c) az utcafront felőli kerítések, bejárati ajtók, kapuk rendszeres karbantartását elvégezni.

(2) Az emlékművek, szobrok és környezetük rendben tartása az önkormányzat feladata. 


16. § (1)      (1) Kehidakustány község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltatás körében, a közszolgáltató szállítóeszközéhez rendszeresített gyűjtőedényben, a közterületen vagy az ingatlanon összegyűjtött és a közszolgáltató rendelkezésére bocsátott települési szilárd hulladék elhelyezés céljára történő rendszeres elszállítására kizárólagosan jogosult hulladékkezelő a Saubermacher-Pannonia Hulladékgyűjtő Kft. (8800 Nagykanizsa, Vár utca 5.), amely a kötelező közszolgáltatónak minősül (a továbbiakban: Közszolgáltató). A Közszolgáltató Kehidakustány község közigazgatási területén a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos kötelező helyi közszolgáltatás teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett 2021. december 31-éig, a 2011. december 28-án kötött szerződés alapján. A Közszolgáltató végzi Kehidakustány község települési szilárd és lakossági hulladékainak gyűjtését és szállítását, valamint gondoskodik a szilárd nem veszélyes hulladék – környezetvédelmi hatóság által engedélyezett összetételű és mennyiségű elhelyezéséről és ártalmatlanításáról.
(2) A szolgáltató a háztartási hulladék elszállítását az önkormányzattal kötött megállapodás szerinti gyakorisággal – hetente, csütörtöki napján  zártrendszerû kukásautóval végzi.

(3) Lomtalanításra évi két alkalommal kerül sor a körjegyzőség és a szolgáltatást végzô szerv között egyeztetett idôpontban, amelyrôl a lakosságot elôzetesen tájékoztatni kell.
(4) A szolgáltató és az ingatlan használója, illetve tulajdonosa között a közszolgáltatási szerzôdés ráutaló magatartással (a szolgáltatás igénybevételével) jön létre. A szolgáltató az ingatlan tulajdonosával szemben a teljesítést csak jogszabályban illetve a jelen rendeletben meghatározott esetekben szüneteltetheti, illetôleg korlátozhatja.
A szolgáltató a rendszeres szemétszállításba bevont valamennyi ingatlantulajdonos tekintetében rendszeresen köteles teljesíteni.
(7) Ha a teljesítés a szolgáltató hibájából marad el, köteles a szemetet a következô munkanapon elszállítani.

(8)    A települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására kijelölt hely 2009. 07. 15. napjától a Nagykanizsa-Bagola Regionális Hulladéklerakó Nagykanizsa-Bagola hrsz: 003. ingatlanon elhelyezkedő hulladékártalmatlanító létesítmény, melyet Közszolgáltató, az általa összegyűjtött és elszállított települési szilárd hulladék elhelyezése és ártalmatlanítása céljából köteles igénybe venni. 
(9)    A (8) bekezdésben körülírt, a települési szilárd hulladék elhelyezésére és ártalmatlanítására kijelölt a Nagykanizsa-Bagola Regionális Hulladéklerakó Nagykanizsa-Bagola hrsz: 003. ingatlanon lévő hulladékártalmatlanító létesítmény üzemeltetésére irányuló kötelező közszolgáltatás kizárólagos teljesítésére jogosult, illetőleg kötelezett a lerakót üzemeltető közszolgáltató, aki (amely) köteles a Közszolgáltató által összegyűjtött és a kijelölt hulladékártalmatlanító helyre beszállított települési szilárd hulladék elhelyezését és ártalmatlanítását elvégezni.


17. §  
18. §

18/A. §

18/B. §

18/C. § 

19. § 


20. § (1) A község területén törekedni kell a teljes csatornázottság elérésére, a zárt rendszerű csapadékvíz elvezetésére.
(2) 
(3)  

(4) A csatornával ellátott területen használatbavételi engedély jelen rendelet hatályba lépését követően csak olyan felépítményre adható ki, ahol a szennyvízcsatornára történő rácsatlakozás megtörtént. 
(5) A körjegyző köteles rendszeresen ellenőrizni a felépítmények szennyvízcsatornára való csatlakozását,és amennyiben szükséges, a 38/1995. (IV. 5.) sz. Korm. rendeletben meghatározott hatáskörében haladéktalanul elrendeli a csatlakozási kötelezettséget. 
(6) 
                                                                   
21 § (1) Azon területeken, ahol a szennyvízcsatorna hálózat nem biztosított, a szennyvizet – a vonatkozó építésügyi rendelkezések szigorú betartásával létesített – zárt rendzserű szennyvíztárolóban kell elhelyezni. 
(2) A tárolóból a szennyvizet rendszeresen el kell szállítani. Az elszállított mennyiségben legalább 50 %-ban kell lennie a vízóra szerint felhasznált időarányos vízmennyiségének.
(3) Az ingatlan tulajdonosa, használója köteles a szennyvízelszállítást számlával igazolni. A számlákat keletkezésüktől számított 1 évig meg kell őrizni, és az arra jogosult személynek ellenőrzés céljára be kell mutatni. 
(4) Szigorúan tilos a szennyvizet szakszerű szállítást kivéve a tárolóból kivezetni és bármely területen elhelyezni. A használatbavételi engedély kiadását megelőző helyszini szemle során külön ki kell térni a szennyvíztároló ellenőrzésére. 


A köztisztasági rendelkezések betartásának ellenôrzése


22. §   


23. § E rendelet 2000. november 15-én lép hatályba, kihirdetéséről a körjegyző a helyben szokásos módon gondoskodik.


Kehidakustány, 2000. október 30.


                       Szaló Árpád                                                                 Gujgiczerné Dr. Prótár Henrietta 

                       polgármester                                                                               körjegyző


Kihirdetve:

2000. november 8.                                      Gujgiczerné Dr. Prótár Henrietta 

                                                                                             körjegyző