Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2013. (II. 26.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről

Hatályos: 2013. 02. 27- 2022. 06. 30

Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 146. § (4) bekezdésében, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdésében, az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 27. § (1) és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2013. évi központi költségvetéséről szóló 2012. évi CCIV. törvény rendelkezései alapján, Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Kehidakustány Község Önkormányzata 2013. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:


1. §      (1)       A rendelet hatálya kiterjed az önkormányzatra, valamint az
                       önkormányzat költségvetési  szerveire:

a)         Önkormányzat Kehidakustány,

b)         Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal (önállóan működő és gazdálkodó

            költségvetési szerv),

c)         Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda (önállóan működő költségvetési szerv).

2. §      (1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit
                - 2013. évi költségvetésének bevételi főösszegét, az 1.1 melléklet szerint
                 237.560 ezer forintban állapítja meg.

                A bevételi főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:

                I. Önkormányzat működési bevételei:  49.840 ezer forint , melyből

-          közhatalmi bevételek 46.695 ezer forint,

                       -          intézményi működési bevételek 3.135 ezer forint,

                II.        Átengedett központi adók:  2.400 ezer forint

                III.       Támogatások, kiegészítések: 69.195 ezer forint

        IV.       Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről  77.905 ezer   forint, melyből

                                              -            működési célú támogatásértékű bevéte: 77-905 ezer forint

                                              -            felhalmozási célú támogatásértékű bevétel: 0 ezer

                  forint.

                V.        Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 0 ezer forint

                VI.      Felhalmozási célú bevételek 26.230 ezer forint.

                VII.     Kölcsön visszatérülése 0 ezer forint.

                            Költségvetési bevételek összesen 225.560 ezer forint

        VIII     Finanszírozási bevételek 12.000 ezer forint, melyből

   Költségvetési maradvány igénybevétele 12.000  ezer forint,

                Bevételek összesen: 237.560 ezer forint.

    A bevételek kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, állami(államigazgatási) feladatok szerinti   

    bontását az 1.2, 1.3, 1.4 sz. mellékletek tartalmazzák.


 (2) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit
      - 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét 237.560 ezer forintban állapítja meg. 

      A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1.1 melléklet összevontan, kötelező       

      feladatok, önként vállalt feladatok, állami(államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 1.2, 1.3 ,1.4

      sz. mellékletek tartalmazzák.


3. §      (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei
                létszámkeretét, illetve az ehhez kapcsolódó álláshelyek számát, valamint        

     a közfoglalkoztatottak létszámát a 11.-13. mellékletben feltüntetettek  szerint   állapítja meg.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását 

     önkormányzati szinten a 2.1. és a 2.2. melléklet részletezi.

(3) Az állami hozzájárulásokat jogcímenként a képviselő-testület a 6. melléklet alapján hagyja jóvá.

  4. §      (1)  Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak  beruházásonkénti 

                   részletezését a 7. melléklet szerint határozza meg.

 (2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait   felújításonként a 8. melléklet szerint

      részletezi.

 (3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és   kezességvállalásokból fennálló 

      kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

  (4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó 

       tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.    

  (5) Az önkormányzat 2013. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.     

  (6) Az önkormányzat által adott céljellegű támogatásokat a 9. melléklet szerint határozza meg.


5. §      (1) A képviselő-testület a Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda 2013. évi
                 költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát  17.722 ezer forintban
                 állapítja meg.

(2) A tervezett bevételek bevételi nemenként illetve a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a

     13. melléklet tartalmazza.

6. §      (1) A képviselő-testület a Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal       2013. évi költségvetésének

                bevételi és kiadási előirányzatát  44.138 ezer  forintban állapítja meg.

(2) A tervezett bevételek bevételi nemenként illetve a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a

     12. melléklet tartalmazza.

           7. §        A képviselő-testület tartalékot nem képez. 


8. §      (1) Az önkormányzat hitellel nem rendelkezik.

(2) A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.


   9. §      Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton

               kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 10. melléklet szerint hagyja jóvá.


   10. §      Az önkormányzat 6.795 ezer forint működési hiánnyal és 6.795 ezer forint felhalmozási többlettel 

                 rendelkezik. A képviselő-testület a  felhalmozási célú többlet bevételek működési célú kiadásokra 

                 történő átcsoportosítását rendeli el.

11. §    (1)       A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a
            gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2)       Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(3)       Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.

(4)       Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését megelőző testületi ülésig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(5)       Az önkormányzat költségvetési szervei a Korm. rendelet 42. § figyelembevételével módosíthatják előirányzataikat.

(6)       A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.

12. §    (1)  Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány
            finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.


13. §    (1)  Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési
            többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell
            hasznosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület dönt.


14. §    (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon
            belül kötelesek gazdálkodni.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a jegyző a felelős.

(3) A költségvetési szervek a képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és az intézmény saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.

(4) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat az intézményi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.

(5) A költségvetési szervek a működési és fejlesztési célú pályázatok benyújtása előtt a polgármestert kötelesek tájékoztatni.


15. §    (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére a Korm. rendelet rendelkezéseket
            kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszűntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.

(3) A költségvetési szervek vezetői haladéktalanul kötelesek az önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni a polgármesternél, ha az elismert, 30 napon túli tartozásállományuk meghaladja a jogszabályban foglalt mértéket. 

(4) A (3) bekezdés szerinti bejelentést követően a polgármester a képviselő-testületet 8 napon belüli időpontra köteles összehívni, az önkormányzati biztos kirendelésének megtárgyalására.

(5) Az önkormányzati biztost határozott időre, legfeljebb a beszámoló elfogadásáig lehet kijelölni.

(6) Az önkormányzati biztos tevékenységéről a polgármesternek havonta – a munkájának költségvetési szerv általi akadályoztatása esetén soron
kívül – köteles beszámolni. 


16. §    (1) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott
            közalkalmazottak részére 2013. évben ruházati költségtérítésként 10.000
            Ft/fő összeget biztosít.

            (2) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott Munka
            Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére – a hatályos
            jogszabályokban meghatározottak szerint – védőruhát biztosít.

(3) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók- közcélú foglalkoztatottakat ide nem értve - részére étel vásárlására fordítható utalvány formájában 8.000 Ft/fő támogatást biztosít. A képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria juttatást 200.000 Ft/fő bruttó összegben állapítja meg. 

(4) A Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda közös fenntartású intézmény Kallósd Község Önkormányzatával  mely intézmény fenntartásáról külön megállapodást kötnek az önkormányzatok. 

(5) Az önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett önkormányzati számlákon teljesítik.

(6) Az önkormányzat az önállóan működő és gazdálkodó és az önálló működő intézmények költségvetési támogatását havi 1/13 részben, illetve feladatellátástól függően, nettó módon finanszírozza, tárgyhó 30-áig.

  17. §      A képviselő-testület jóváhagyja a Tv. 77. §-a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, 

                a  2012. évi költségvetési rendeltnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszedéséről és a

                kiadások teljesítéséről.


18. §    (1) A 2013. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban
            beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetés részét képezik.

(2) Ez a rendelet a kihirdetését követő munkanapon lép hatályba, rendelkezéseit a 2013. költségvetési év során kell alkalmazni.                        Futácsi Lászlóné                                           Lázár István

                        jegyző                                                             polgármester