Kehidakustány Község Képviselőtestületének 2/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 03. 29- 2013. 03. 29

Kehidakustány Község Képviselőtestületének 2/2013. (III.28.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.7.) önkormányzati rendelet módosításáról1

2013.03.29.

Hatályos: 2013. 03. 29

Kehidakustány Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §.(5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország 2012. évi központi költségvetéséről szóló 2011. évi CLXXXVIII. törvény rendelkezéseire figyelemmel Kehidakustány Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012.(III.7.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § Kehidakustány Község Önkormányzata 2012. évi költségvetéséről szóló 3/2012. (III.7.) önkormányzati rendelet (Ör.) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési

szerveit - 2012. évi költségvetésének bevételi főösszegét, az 1. melléklet szerint 342.798 ezer forintban állapítja meg.
A bevételi főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:
I. Önkormányzat működési bevételei: 93.696 ezer forint , melyből
- önkormányzat sajátos működési bevételei 86.261 ezer forint,
- intézményi működési bevételek 7.435ezer forint,
II. Közhatalmi bevételek: 0 ezer forint
III. Támogatások, kiegészítések: 137.224 ezer forint
IV. Támogatásértékű bevételek 62.743 ezer forint, melyből
- működési célú támogatásértékű bevétel: 62743 ezer forint,
- felhalmozási célú támogatásértékű bevétel: 0 ezer
forint.
V. Felhalmozási célú bevételek 26.230 ezer forint
VI. Átvett pénzeszközök 0 ezer forint.
VII. Kölcsön visszatérülése 0 ezer forint.
Költségvetési bevételek összesen 319.893 ezer forint
VIII Pénzmaradvány, vállalkozási tevékenység maradványa 22.905 ezer forint, melyből
Előző évek működési célú pénzmaradvány, vállalk.maradv. igénybevétele 22.905 ezer forint,
IX. Finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevétele 0 ezer forint.
Bevételek összesen: 342.798ezer forint.
(2) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit
- 2012. évi költségvetésének kiadási főösszegét 342.798 ezer forintban állapítja meg.
A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § Az Ör. 1-13. sz. mellékletei helyébe ezen rendelet 1-13.sz. mellékletei lépnek.

4. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő munkanapon lép hatályba.

(2) Kihirdetésével a 3/2012.(III.7.) rendelet 2. §.-a, valamint 1-13 számú

mellékletei hatályukat vesztik.
Kehidakustány, 2013. március 21.
Futácsi Lászlóné Lázár István
jegyző polgármester
A rendelet kihirdetve: 2013. március 28.
Futácsi Lászlóné
jegyző
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2013. március 30. napjával.