Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2023. 01. 01- 2023. 12. 31

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2023.01.01.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Hatv.) 1. § (1) bekezdésében, 6. §–ában meghatározott felhatalmazással élve, figyelemmel a törvény 2. §-ában és 7. §-ában foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:

I. Általános rendelkezések

1. § (1) Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település illetékességi területén az alábbi helyi adók bevezetéséről rendelkezett:

a) építményadó

b) telekadó

c) magánszemélyek kommunális adója

d) idegenforgalmi adó

e) helyi iparűzési adó

(2) A rendelet hatálya Kehidakustány község közigazgatási területére terjed ki.

II. Építményadó

2. § (1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) Az építményadó mértéke 400,- Ft/m2/év.

3. § (1)1 A Hatv. 13. §-ában meghatározottakon túl mentes az építményadó alól az adóév január 01. napján ténylegesen lakás céljára használt építmény, és a vele azonos helyrajzi számon található további építmények összessége.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl adómentes nem vállalkozó adóalany építményadó hatálya alá tartozó lakás és üdülő épületéhez tartozó kiegészítő helyiség.

(3)2

(4)3 Az (1) bekezdésben meghatározott adómentesség igénybevételéhez az adóalany lakáscélú használatra vonatkozó nyilatkozata szükséges.

III. Telekadó

4. § (1) Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

(2) Az adó mértéke 40,- Ft/m2.

5. § (1) A Hatv. 19. §-a által biztosított adómentességen túl mentes a telekadó alól az Önkormányzat illetékességi területén az adóév január 01. napján a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély tulajdonában álló egy telek, melyre vonatkozóan magánszemélyek kommunális adója fizetési kötelezettség áll fenn.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl mentes a telekadó alól az épülethez, épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó - jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított – védőterület, amennyiben az adó alanya nem a Hatv. 52. § 26. pontja szerinti vállalkozó.

(3) Mentes a telek 900 m2-t meghaladó területe a (2) bekezdésben hivatkozott Hatv. 52. § (26) pontja szerinti vállalkozó adóalany kivételével.

(4)4

IV. Magánszemélyek kommunális adója

6. §5 Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól a lakásbérleti jog és az az adóköteles adótárgy, amely után e rendelet alapján építményadót kell fizetni.

7. §6 Az adó mértéke adótárgyanként és lakásbérleti jogonként 12.000,- Ft/év.

V. Idegenforgalmi adó

8. § (1) Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2)7 Az adó mértéke a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 32. § a) pont 1. alpontja alapján személyenként és vendégéjszakánként 400,- Ft.

9. § (1)8

(2)9 Az adómentesség alapjául szolgáló tényt igazolni kell, az ezt alátámasztó dokumentumokat az idegenforgalmi adóbevallás mellékleteként kell kezelni, abból az adómentességnek minden kétséget kizáróan megállapíthatónak kell lennie.

(3) A vállalkozói tevékenység vagy munkavégzés igazolása esetén az Önkormányzat illetékességi területén székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozónak nyilatkoznia kell, hogy az Önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jellegű tevékenységet folytat, és a név szerint megjelölt dolgozó tartózkodásának célja munkavégzés.

VI. Helyi iparűzési adó

10. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Hatv. 39-39/A-39/B. §-ai alapján megállapított adóalap 2%-a.

(2)10

10/A. §11 (1) Mentes a helyi iparűzési adó alól az a háziorvos vállalkozó, aki Hatv. 39/C. § (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel.

(2)12

(3)13

(4)14

(5)15

(6)16

(7)17

(8)18

(9)19

VII. Záró rendelkezések

11. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet a kihirdetését követő munkanapon lép hatályba.

(3) Hatályba lépésével Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a) a helyi adókról szóló 19/2001. (XI.26.) rendelete, valamint az azt módosító 21/2002. (XII.12.), 15/2003. (XII.17.), 17/2004. (XII.15.), 28/2007. (XII.20.), 16/2009. (XI.27) rendeletek,

b) a helyi iparűzési adóról szóló 22/2002. (XII.12.) rendelete, valamint az azt módosító 15/2003. (XII.17.), 28/2007. (XII.20.), 2/2010. (II.05.) és 1/2011. (I.15.) rendeletek

hatályukat vesztik.

(4) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell a Hatv. 6. § a) pontjában meghatározottakra figyelemmel.

1. melléklet a 4/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelethez20

2. melléklet a 4/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelethez21

1

A 3. § (1) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (3) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg. A 3. § (3) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 3. § (4) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

4

Az 5. § (4) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 6. § a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 7. § a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

7

A 8. § (2) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

8

A 9. § (1) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

9

A 9. § (2) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg.

10

A 10. § (2) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg. A 10. § (2) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2022. (X. 28.) önkormányzati rendelete 3. § d) pontja hatályon kívül helyezte.

11

A 10/A. §-t a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

12

A 10/A. § (2) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

13

A 10/A. § (3) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

14

A 10/A. § (4) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

15

A 10/A. § (5) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

16

A 10/A. § (6) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

17

A 10/A. § (7) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

18

A 10/A. § (8) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

19

A 10/A. § (9) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

20

Az 1. mellékletet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be. Az 1. mellékletet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

21

A 2. mellékletet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be. A 2. mellékletet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2017. (X. 9.) önkormányzati rendelete 1. § c) pontja hatályon kívül helyezte.