Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2013. 05. 07- 2013. 07. 10

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2013.05.07.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Hatv.) 1. § (1) bekezdésében, 6. §–ában meghatározott felhatalmazással élve, figyelemmel a törvény 2. §-ában és 7. §-ában foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:

I. Általános rendelkezések

1. § (1) Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település illetékességi területén az alábbi helyi adók bevezetéséről rendelkezett:

a) építményadó

b) telekadó

c) magánszemélyek kommunális adója

d) idegenforgalmi adó

e) helyi iparűzési adó

(2) A rendelet hatálya Kehidakustány község közigazgatási területére terjed ki.

II. Építményadó

2. § (1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) Az építményadó mértéke 400,- Ft/m2/év.

3. § (1) A Hatv. 13. §-ban meghatározottakon túl mentes az építményadó alól az Önkormányzat illetékességi területén az adóév január 01. napján a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély tulajdonában álló, egy azonos helyrajzi számon található azon építmények összessége, melyekre vonatkozóan magánszemélyek kommunális adója fizetési kötelezettség áll fenn.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl adómentes nem vállalkozó adóalany építményadó hatálya alá tartozó lakás és üdülő épületéhez tartozó kiegészítő helyiség.

(3) Amennyiben az építményadó alanya az adóév első félévének végéig (június 30-ig) az Önkormányzat illetékességi területén az (1) bekezdésben foglaltak szerinti lakóhelyet, tartózkodási helyet létesít, és ezt a tényt az önkormányzati adóhatóságnál hitelt érdemlően igazolja, az adóév második félévére esedékes adót a magánszemélyek kommunális adója mértékének megfelelő összegben kell megfizetnie.

III. Telekadó

4. § (1) Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

(2) Az adó mértéke 40,- Ft/m2.

5. § (1) A Hatv. 19. §-a által biztosított adómentességen túl mentes a telekadó alól az Önkormányzat illetékességi területén az adóév január 01. napján a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély tulajdonában álló egy telek, melyre vonatkozóan magánszemélyek kommunális adója fizetési kötelezettség áll fenn.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl mentes a telekadó alól az épülethez, épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó - jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított – védőterület, amennyiben az adó alanya nem a Hatv. 52. § 26. pontja szerinti vállalkozó.

(3) Mentes a telek 900 m2-t meghaladó területe a (2) bekezdésben hivatkozott Hatv. 52. § (26) pontja szerinti vállalkozó adóalany kivételével.

(4) Amennyiben a telekadó alanya az adóév első félévének végéig (június 30-ig) az Önkormányzat illetékességi területén az (1) bekezdésben foglaltak szerinti lakóhelyet, tartózkodási helyet létesít, és ezt a tényt az önkormányzati adóhatóságnál hitelt érdemlően igazolja, az adóév második félévére esedékes adót a magánszemélyek kommunális adója mértékének megfelelő összegben kell megfizetnie.

IV. Magánszemélyek kommunális adója

6. § Mentes a magánszemélyek kommunális adója megfizetése alól az építményadó és a telekadó hatálya alá tartozó adóköteles adótárgy.

7. § Az adó mértéke adótárgyanként 12.000,- Ft/év.

V. Idegenforgalmi adó

8. § (1) Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300,- Ft.

9. § (1) A Hatv. 31. §-ában meghatározott mentességeken túl mentes az idegenforgalmi adó alól a 70. életévét betöltött magánszemély.

(2) Az adómentesség alapjául szolgáló tényt igazolni kell, az ezt alátámasztó dokumentumokat a vendégkönyv mellékleteként kell kezelni, abból az adómentességnek minden kétséget kizáróan megállapíthatónak kell lennie.

(3) A vállalkozói tevékenység vagy munkavégzés igazolása esetén az Önkormányzat illetékességi területén székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozónak nyilatkoznia kell, hogy az Önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jellegű tevékenységet folytat, és a név szerint megjelölt dolgozó tartózkodásának célja munkavégzés.

VI. Helyi iparűzési adó

10. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Hatv. 39-39/A-39/B. §-ai alapján megállapított adóalap 2%-a.

(2) Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke:

a) a Hatv. 37. § (2) a) pontja szerinti tevékenység esetén naptári naponként 1.000,- Ft

b) a Hatv. 37. § (2) b) pontja szerinti tevékenység esetén naptári naponként 5.000,- Ft.

VII. Záró rendelkezések

11. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet a kihirdetését követő munkanapon lép hatályba.

(3) Hatályba lépésével Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a) a helyi adókról szóló 19/2001. (XI.26.) rendelete, valamint az azt módosító 21/2002. (XII.12.), 15/2003. (XII.17.), 17/2004. (XII.15.), 28/2007. (XII.20.), 16/2009. (XI.27) rendeletek,

b) a helyi iparűzési adóról szóló 22/2002. (XII.12.) rendelete, valamint az azt módosító 15/2003. (XII.17.), 28/2007. (XII.20.), 2/2010. (II.05.) és 1/2011. (I.15.) rendeletek

hatályukat vesztik.

(4) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell a Hatv. 6. § a) pontjában meghatározottakra figyelemmel.