Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2017. 08. 01- 2017. 10. 09

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2013. (V. 6.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2017.08.01.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (továbbiakban: Hatv.) 1. § (1) bekezdésében, 6. §–ában meghatározott felhatalmazással élve, figyelemmel a törvény 2. §-ában és 7. §-ában foglaltakra az alábbi rendeletet alkotja:

I. Általános rendelkezések

1. § (1) Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a település illetékességi területén az alábbi helyi adók bevezetéséről rendelkezett:

a) építményadó

b) telekadó

c) magánszemélyek kommunális adója

d) idegenforgalmi adó

e) helyi iparűzési adó

(2) A rendelet hatálya Kehidakustány község közigazgatási területére terjed ki.

II. Építményadó

2. § (1) Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

(2) Az építményadó mértéke 400,- Ft/m2/év.

3. § (1)1 A Hatv. 13. §-ában meghatározottakon túl mentes az építményadó alól az adóév január 01. napján ténylegesen lakás céljára használt építmény, és a vele azonos helyrajzi számon található további építmények összessége.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltakon túl adómentes nem vállalkozó adóalany építményadó hatálya alá tartozó lakás és üdülő épületéhez tartozó kiegészítő helyiség.

(3)2 Amennyiben az építményadó alanya az adóév első félévének végéig (június 30-ig) az Önkormányzat illetékességi területén az (1) bekezdésben foglaltak szerint lakóhelyet létesít, és erről a tényről az adóhatóságnál nyilatkozik, az adóév második félévére esedékes adót a magánszemélyek kommunális adója mértékének megfelelő összegben kell megfizetnie.

(4)3 Az (1) bekezdésben meghatározott adómentesség igénybevételéhez az adóalany lakáscélú használatra vonatkozó nyilatkozata szükséges.

III. Telekadó

4. § (1) Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

(2) Az adó mértéke 40,- Ft/m2.

5. § (1) A Hatv. 19. §-a által biztosított adómentességen túl mentes a telekadó alól az Önkormányzat illetékességi területén az adóév január 01. napján a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély tulajdonában álló egy telek, melyre vonatkozóan magánszemélyek kommunális adója fizetési kötelezettség áll fenn.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározottakon túl mentes a telekadó alól az épülethez, épületnek nem minősülő építményhez, nyomvonal jellegű létesítményekhez tartozó - jogszabályban vagy hatósági előírásban megállapított – védőterület, amennyiben az adó alanya nem a Hatv. 52. § 26. pontja szerinti vállalkozó.

(3) Mentes a telek 900 m2-t meghaladó területe a (2) bekezdésben hivatkozott Hatv. 52. § (26) pontja szerinti vállalkozó adóalany kivételével.

(4) Amennyiben a telekadó alanya az adóév első félévének végéig (június 30-ig) az Önkormányzat illetékességi területén az (1) bekezdésben foglaltak szerinti lakóhelyet, tartózkodási helyet létesít, és ezt a tényt az önkormányzati adóhatóságnál hitelt érdemlően igazolja, az adóév második félévére esedékes adót a magánszemélyek kommunális adója mértékének megfelelő összegben kell megfizetnie.

IV. Magánszemélyek kommunális adója

6. §4 Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól a lakásbérleti jog és az az adóköteles adótárgy, amely után e rendelet alapján építményadót kell fizetni.

7. §5 Az adó mértéke adótárgyanként és lakásbérleti jogonként 12.000,- Ft/év.

V. Idegenforgalmi adó

8. § (1) Az idegenforgalmi adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

(2) Az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 300,- Ft.

9. § (1) A Hatv. 31. §-ában meghatározott mentességeken túl mentes az idegenforgalmi adó alól a 70. életévét betöltött magánszemély.

(2) Az adómentesség alapjául szolgáló tényt igazolni kell, az ezt alátámasztó dokumentumokat a vendégkönyv mellékleteként kell kezelni, abból az adómentességnek minden kétséget kizáróan megállapíthatónak kell lennie.

(3) A vállalkozói tevékenység vagy munkavégzés igazolása esetén az Önkormányzat illetékességi területén székhellyel, telephellyel nem rendelkező vállalkozónak nyilatkoznia kell, hogy az Önkormányzat illetékességi területén ideiglenes jellegű tevékenységet folytat, és a név szerint megjelölt dolgozó tartózkodásának célja munkavégzés.

VI. Helyi iparűzési adó

10. § (1) Állandó jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke a Hatv. 39-39/A-39/B. §-ai alapján megállapított adóalap 2%-a.

(2)6 Ideiglenes jelleggel végzett iparűzési tevékenység esetén az adó mértéke naptári naponként 1.000,- Ft.

10/A. §7 (1) Mentes a helyi iparűzési adó alól az a háziorvos vállalkozó, aki Hatv. 39/C. § (4) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adómentesség formájában nyújtott támogatás csekély összegű támogatásnak minősül, amelyet kizárólag az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének a csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2013. december 18-i 1407/2012/EU bizottsági rendelet (HL L 352, 2013.12.24. 1.o) (a továbbiakban 104/2013/EU rendelet) szabályai alapján lehet nyújtani.

(3) A kedvezményezett az adómentesség következtében megszerzett előnyt – az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 1. cikke (2) bekezdésének kivételével – nem használhatja az 1407/2013/EU bizottsági rendeletének (1) bekezdésében meghatározott kivételek szerinti célokra, továbbá az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikk (2) bekezdésének megfelelően – közúti kereskedelmi árufuvarozás ellenszolgáltatás fejében történő végzése céljából teherszállító jármű vásárlására.

(4) A kedvezményezetnek az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 5. cikkének (1) bekezdése figyelembe vételével – az ott meghatározott feltételek teljesítésének megállapítására alkalmas módon – nyilatkoznia kell a részére a támogatás odaítélésének évében és az azt megelőző két pénzügyi évben nyújtott csekély összegű támogatások támogatástartalmáról. A nyilatkozat jelen rendelet 1. számú mellékletét képezi.

(5) A kedvezményezett és az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 2. cikk (2) bekezdése szerinti, egy és ugyanazon vállalkozás részére a folyó pénzügyi évben, valamint az azt megelőző két pénzügyi év során az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján odaítélt csekély összegű támogatások bruttó támogatástartalma tagállamonként nem haladhatja meg a 200.000 eurónak, közúti kereskedelmi árufuvarozást ellenszolgáltatás fejében végző vállalkozások esetében a 100.000 eurónak megfelelő forintösszeget, figyelembe véve az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (8) és (9) bekezdését is. Az átváltásnál az európai uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatásokkal kapcsolatos eljárásról és a regionális térképről szóló 37/2011. (III.22.) Korm. rendelet 35. §-a alapján kell eljárni.

(6) Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet alapján nyújtott csekély összegű támogatás az Európai Unió működéséről szóló szerződés 107. és 108. cikkének az általános gazdasági érdekű szolgáltatást nyújtó vállalkozások számára nyújtott csekély összegű támogatásokra való alkalmazásáról szóló, 2012. április 25-i 360/2012EU bizottsági rendeletnek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással a 360/1012/EU bizottsági rendeletben meghatározott felső határig halmozható. Az 1407/2013/EU bizottsági rendelet szerinti csekély összegű támogatás más csekély összegű támogatásokról szóló rendeleteknek megfelelően nyújtott csekély összegű támogatással az 1407/2013/EU bizottsági rendelet 3. cikkének (2) bekezdésében meghatározott felső határig halmozható.

(7) A csekély összegű támogatás nem halmozható azonos támogatható költségek vonatkozásában vagy azonos kockázatfinanszírozási célú intézkedés vonatkozásában nyújtott állami támogatással, ha a támogatások halmozása túllépi bármely csoportmentességi rendeletben vagy a Bizottság által elfogadott határozatban az egyes esetek meghatározott körülményeire vonatkozóan rögzített maximális intenzitást vagy összeget.

(8) A támogatást nyújtó (önkormányzat) írásban tájékoztatja a kedvezményezettet a támogatás bruttó támogatási egyenértékében kifejezett összegéről és arról, hogy az csekély összegűnek minősül. Az igazolás jelen rendelet 2. mellékletét képezi.

(9) A kedvezményezetnek a támogatáshoz kapcsolódó iratokat az odaítélést követő 10 évig meg kell őriznie, és a támogatást nyújtó ilyen irányú felhívása esetén a támogatott köteles azokat bemutatni. A csekély összegű támogatási jogcímen nyújtott támogatásokról az Európai Bizottság kérésére 20 munkanapon belül információt kell szolgáltatni.

VII. Záró rendelkezések

11. § (1) Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adóról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

(2) E rendelet a kihirdetését követő munkanapon lép hatályba.

(3) Hatályba lépésével Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete

a) a helyi adókról szóló 19/2001. (XI.26.) rendelete, valamint az azt módosító 21/2002. (XII.12.), 15/2003. (XII.17.), 17/2004. (XII.15.), 28/2007. (XII.20.), 16/2009. (XI.27) rendeletek,

b) a helyi iparűzési adóról szóló 22/2002. (XII.12.) rendelete, valamint az azt módosító 15/2003. (XII.17.), 28/2007. (XII.20.), 2/2010. (II.05.) és 1/2011. (I.15.) rendeletek

hatályukat vesztik.

(4) A rendelet rendelkezéseit a hatályba lépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell a Hatv. 6. § a) pontjában meghatározottakra figyelemmel.

1

A 3. § (1) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

2

A 3. § (3) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

3

A 3. § (4) bekezdését a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 1. § (3) bekezdése iktatta be.

4

A 6. § a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 2. §-ával megállapított szöveg. A 6. § a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

5

A 7. § a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2015. (VIII. 25.) önkormányzati rendelete 1. §-ával megállapított szöveg.

6

A 10. § (2) bekezdése a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2013. (VII. 10.) önkormányzati rendelete 3. §-ával megállapított szöveg.

7

A 10/A. §-t a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 1. §-a iktatta be.

8

Az 1. mellékletet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdése iktatta be.

9

A 2. mellékletet a Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2017. (VI. 20.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdése iktatta be.