Kehidakustány Község Képviselőtestületének 5/2013. (V.6.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (V.5.) rendelet módosításáról

Hatályos: 2013. 05. 07- 2013. 05. 07

Kehidakustány Község Képviselőtestületének 5/2013. (V.6.) önkormányzati rendelete

a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007. (V.5.) rendelet módosításáról1

2013.05.07.

Hatályos: 2013. 05. 07

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikke (1) bekezdésében, valamint a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban Szt.) 25. §.(3) bekezdésének b) pontjában, 43/B. §.-ában, 45. §.(2) bekezdésében, 62. §.(2) bekezdésében és 92. §.(1)-(2) bekezdéseiben meghatározott felhatalmazás alapján a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 6/2007.(V.5.) rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

1. § .(1) Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete szociális igazgatásról és

szociális ellátásokról szóló 6/2007.(V.5.) rendeletének (továbbiakban rendelet) 7. §.-a
az alábbi (4)-(5) bekezdésekkel egészül ki:
(4) Képviselő-testület a (2) és (3) bekezdésben meghatározottnál magasabb egy főre
számított családi jövedelem esetén is megállapíthat átmeneti segélyre való
jogosultságot, amennyiben a kérelmező önhibáján kívül, átmenetileg került
különös méltánylást érdemlő, rendkívüli helyzetbe. A támogatás alapjául
szolgáló körülményeket igazolni kell.
(5) A (4) bekezdés alapján jogosultanként évente egy alkalommal állapítható meg
támogatás. Az egy főre számított havi családi jövedelemhatár ebben az esetben
sem haladhatja meg az öregségi nyugdíj legkisebb összegének 300 %-át.

2. § .(1) A rendelet 12. §.(2) bekezdése hatályát veszti.

3. § .(1) A rendelet 22. §.-a helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

22. § .(1) Képviselő-testület az alábbi személyes gondoskodást nyújtó szociális

alapszolgáltatásokat biztosítja:
a) étkeztetést,
b) házi segítségnyújtást,
c) jelzőrendszeres házi segítségnyújtást,
d) családsegítést.
(2) Az (1) bekezdésben meghatározott személyes gondoskodást nyújtó ellátások
közül az étkeztetésért és a házi segítségnyújtásért Képviselő-testület által
megállapított, e rendelet 1. számú melléklete szerinti térítési díjat kell fizetni.
(3) Az étkeztetésért, házi segítségnyújtásért fizetendő személyi térítési díj az
ellátásban részesülő jövedelemi helyzete és szociális körülményei alapján
50 %-kal csökkenthető, különös méltánylást érdemlő esetben elengedhető.
(4) A (4) bekezdés szerinti térítési díj mérséklés megállapítható meghatározott
időszakra, vagy az étkeztetés idejére folyamatosan.
(5) Az ellátások igénybevétele kérelemre történik, amelyet a Kehidakustányi
Közös Önkormányzati Hivatalban kell benyújtani.
(6) Képviselő-testület a családsegítő szolgáltatást a zalaszentgróti Szociális és
Gyermekjóléti Alapszolgáltatási Központ útján, a jelzőrendszeres házi
segítségnyújtást a Magyar Vöröskereszt Zala Megyei Szervezetével kötött
ellátási szerződés alapján biztosítja
(2) A rendelet a következő 22/A. és 22/B. §.-okkal egészül ki:

22/A. § .(1) Az Szt. 62. §.(1) bekezdése alapján az étkeztetésre való jogosultság

megállapítása során
a) életkora miatt rászorult az a személy, aki öregségi nyugdíjban részesül
vagy a 60. életévét betöltötte.
b) egészségi állapota miatt rászorult aki munkaképességének
csökkenésére vagy elvesztésére tekintettel rendszeres pénzellátásban
részesül, vagy a háziorvos, kezelőorvos igazolása szerint önmaga
ellátásáról részben vagy teljesen nem tud gondoskodni,
c) fogyatékossága miatt rászorulónak kell tekinteni azt a személyt, aki
önmaga ellátására részben képes és fogyatékosságát az Szt. 65/C. §.(6)
bekezdése szerint igazolja,
d) pszichiátriai betegsége illetve szenvedélybetegsége miatt rászoruló, aki
fekvőbeteg-gyógyintézeti kezelést nem igényel, önmaga ellátására
részben képes, és betegségét a 9/1999.(XI.24.) SzCsM rendelet 21. §.-
ában meghatározottak szerint igazolja,
e) hajléktalansága miatt rászorult az a személy, aki – nyilatkozata szerint -
bejelentett lakóhellyel nem rendelkezik,
d) egyéb körülményei miatt étkezésre jogosult az az egyedülélő személy,
aki jövedelemmel nem rendelkezik, rendszeres pénzellátásban nem
részesül, ezért a napi étkezéséről gondoskodni nem tud.
(2) A napi egyszeri meleg étkezést az Önkormányzat az „Őszikék”
Időskorúak Otthonával kötött közétkeztetési megállapodás alapján az
intézmény konyhájáról biztosítja.

22/B. § . Az Önkormányzat, mint szociális szolgáltató által biztosított ellátásokra

(szociális étkeztetés, házi segítségnyújtás) való jogosultságot meg kell
szüntetni, ha a jogosult:
a) azt kéri,
b) kehidakustányi lakóhelye megszűnik,
c) meghal,
d) az ellátást meghatározott időre kérte ezen időtartam elteltével,
e) az ellátást egy évig folyamatosan nem veszi igénybe.

4. § .(1) E rendelet a kihirdetését követő munkanapon lép hatályba, rendelkezéseit a

folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(2) A rendelet kihirdetésével hatályát veszti a 6/2007.(V.5.) rendelet
- 12. §.(2) bekezdése,
- 22. §.-a.
Kehidakustány, 2013. április 30.
Lázár István Futácsi Lászlóné
polgármester jegyző
Kihirdetve: 2013. május 06.
Futácsi Lászlóné
jegyző
1

A rendelet a 2010. évi CXXX. törvény 12/B. §-a alapján hatályát vesztette 2013. május 8. napjával.