Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól

Hatályos: 2023. 09. 19

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2023. (IX. 18.) önkormányzati rendelete

a szociális célú tűzifa juttatás helyi szabályairól

2023.09.19.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Általános rendelkezések

1. § (1) Kehidakustány Község Önkormányzata (továbbiakban: önkormányzat) a települési önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó támogatására benyújtott támogatási igénye alapján a vissza nem térítendő támogatás erejéig a szociálisan rászoruló kérelmezők részére természetbeni ellátásként szociális célú tűzifa juttatást nyújthat. E rendelet célja, hogy meghatározza ezen ellátási forma jogosultsági feltételeit, az igénylés rendjét.

(2) E rendelet hatálya kiterjed Kehidakustány Község Önkormányzata közigazgatási területére, az önkormányzat területén bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező, és életvitelszerűen a településen tartózkodó állampolgárokra.

(3) A rendeletben használt háztartás és jövedelem fogalmakra, valamint a jövedelemszámítás szabályaira a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény (továbbiakban: Szoctv.) rendelkezéseit kell alkalmazni.

(4) A rendeletben használt gyermek fogalmára a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (továbbiakban: Gyvt.) 5. § a) pontjában található rendelkezést kell alkalmazni.

A támogatás feltételei

2. § (1) Az önkormányzat a szociálisan rászorulók részére vissza nem térítendő, természetbeni támogatásként kizárólag tűzifát biztosít, háztartásonként legfeljebb 5 erdei m3 mennyiségig.

(2) A támogatási igények elbírálása során előnyt élvez:

a) a Szoctv. szerint

aa) aktív korúak ellátásában részesülő személy,

ab) időskorúak járadékában részesülő személy,

ac) az a személy, aki – tekintet nélkül annak természetbeni vagy pénzbeli formában történő nyújtására, települési támogatásra (különösen a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viselésével kapcsolatos támogatásra) jogosult,

b) a Gyvt-ben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevelő személy,

c) az a személy, akinek a háztartásában az egy főre jutó havi nettó jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíjminimum 400 %-át, egyedülélő esetén az öregségi nyugdíjminimum 500 %-át.

(3) A tűzifa juttatás megítélésénél az elsődleges elbírálási szempont a 2. § (2) bekezdés a) és b) pontjaiban foglalt minél több feltétel megléte, majd az egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelme.

(4) A szociális célú tűzifa támogatás ugyanazon a helyrajzi számon lévő lakott ingatlanra kizárólag egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül attól, hogy az adott lakásban hány személy lakik vagy a lakásban hány háztartás van.

(5) Figyelmen kívül hagyható az ingatlanba lakó- vagy tartózkodási hellyel bejelentett személy, akire vonatkozólag az ingatlan tulajdonosa vagy haszonélvezője (együtt: a szállásadó) fiktiválási vagy érvénytelenítési kérelmet terjesztett elő. A kérelemhez csatolni kell a bejelentésről készült jegyzőkönyvet vagy egyéb okiratot.

(6) Üresen álló, nem lakott ingatlanra, amelyben életvitelszerűen senki nem él, támogatás nem kérhető.

(7) Nem jogosult szociális célú tűzifa támogatásra az a személy, akinek ingatlana tűzifával nem fűthető. A lakóingatlan fűtési módjával kapcsolatban a Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselője környezettanulmányt készíthet.

A támogatás igénylésének menete

3. § (1) A szociális célú tüzelőanyag juttatás megállapítása iránti eljárás az e rendelet 1. melléklete szerinti kérelemre indul.

(2) A kérelemhez csatolni kell a feltüntetett jövedelmeket tartalmazó igazolásokat vagy a támogatásra jogosultságot igazoló, az e rendelet 2. § (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti ellátást igazoló határozatot.

(3) A kérelmeket 2023. október 13. napjáig lehet benyújtani Kehidakustány Község Önkormányzatához. E határidő elmulasztása jogvesztő.

(4) A beérkezett kérelmekről Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete egyszerűsített határozattal dönt.

(5) A tűzifa házhozszállításáról az önkormányzat 2024. február 15. napjáig, térítésmentesen gondoskodik.

(6) A tűzifa átvételét a jogosult az e rendelet 2. mellékletét képező átvételi elismervény aláírásával igazolja.

A támogatás felhasználásának szabályai

4. § (1) Az önkormányzat a szociális célú tűzifában részesülőtől semmilyen ellenszolgáltatást nem kér.

(2) A tüzelőanyag juttatásban részesülő személy a tűzifát nem értékesítheti, nem adhatja át másnak, csak saját háztartásában használhatja fel fűtési célra.

(3) Az önkormányzat a tűzifa felhasználásának tényét jogosult ellenőrizni. Amennyiben a támogatásban részesített személy a tűzifát nem rendeltetésének megfelelően használja fel, a tűzifa értékét köteles az önkormányzat részére visszatéríteni.

5. § Ez a rendelet 2023. szeptember 19-én lép hatályba.