Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

Hatályos: 2024. 01. 01

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 18/2023. (XI. 27.) önkormányzati rendelete

a helyi adókról

2024.01.01.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény (a továbbiakban: Htv.) 1. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a helyi adókról a következő rendeltet alkotja:

I. Fejezet

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kehidakustány Község Önkormányzata illetékességi területére.

2. § Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Htv. felhatalmazása alapján a következő helyi adókat vezeti be illetékességi területén határozatlan időre:

a) építményadó,

b) telekadó,

c) magánszemélyek kommunális adója,

d) idegenforgalmi adó,

e) iparűzési adó.

II. Fejezet

Építményadó

Az adókötelezettség

3. § Adóköteles a Htv. 11. §-ában meghatározott építmény (továbbiakban: építmény).

Az adó alapja

4. § Az adó alapja az építmény m2-ben számított hasznos alapterülete.

Az adó mértéke

5. § Az építményadó mértéke 400,- Ft/m2/év

Adómentesség

6. § (1) A Htv. 13 §-ában meghatározottakon túl mentes az építményadó alól az adóév január 1. napján a tulajdonos által ténylegesen lakás céljára használt építmény, és a vele azonos helyrajzi számon található további építmények összessége.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott adómentesség igénybevételéhez az adóalany tényleges lakáscélú használatára vonatkozó nyilatkozata szükséges.

III. Fejezet

Telekadó

Az adókötelezettség

7. § Adóköteles a Htv. 17. §-ában meghatározott telek.

Az adó alapja

8. § Az adó alapja a telek m2-ben számított területe.

Az adó mértéke

9. § A telekadó mértéke 40,- Ft/m2/év.

Adómentesség

10. § (1) A Htv. 19 §-a által biztosított adómentességen túl mentes a telekadó alól az Önkormányzat illetékességi területén az adóév január 01. napján a lakcímbejelentés szabályai szerint nyilvántartásba vett lakóhellyel, tartózkodási hellyel rendelkező magánszemély tulajdonában álló egy telek, melyre vonatkozóan magánszemélyek kommunális adója fizetési kötelezettség áll fenn.

(2) Mentes a telek 900 m2-t meghaladó területe a (2) bekezdésben hivatkozott Htv. 52. § 26. pontja szerinti vállalkozó adóalany kivételével.

IV. Fejezet

Magánszemélyek kommunális adója

Az adókötelezettség

11. § Adóköteles a Htv. 24. § és 25. §-ában meghatározott adótárgy.

Az adó mértéke

12. § Az adó mértéke adótárgyanként 12 000,- Ft/év.

Adómentesség

13. § Mentes a magánszemélyek kommunális adója alól az az adóköteles adótárgy, amely után e rendelet alapján építményadót vagy telekadót kell fizetni.

V. Fejezet

Idegenforgalmi adó

Adókötelezettség, az adó alanya

14. § Adókötelezettség terheli a Htv. 30. § (1) bekezdés a) pontja szerinti magánszemélyt.

Az adó alapja

15. § Az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma.

Az adó mértéke

16. § Az adó mértéke 400,- Ft/fő/vendégéjszaka.

VI. Fejezet

Helyi iparűzési adó

Adókötelezettség, az adó alanya

17. § Adóköteles a Htv. 35-36. §-ban meghatározott vállalkozási tevékenység.

Az adó alapja

18. § (1) Az adó alapja a Htv. 39-39/A §-ban meghatározott árbevétel.

(2) Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adó alapjának egyszerűsített meghatározása a Htv. 39/B §-ban foglaltak szerint történhet.

Az adó mértéke

19. § Állandó jellegű iparűzési tevékenység esetén az adó évi mértéke a Htv. szerinti adóalap 2 %-a.

Adómentesség

20. § Mentes a helyi iparűzési adó alól az a háziorvos vállalkozó, aki a Htv. 39/C. § (3) bekezdésében meghatározott feltételeknek megfelel.

VII. Fejezet

Záró rendelkezések

21. § Az e rendeletben nem szabályozott kérdésekben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény, valamint az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény rendelkezéseit kell alkalmazni.

22. § Ez a rendelet 2024. január 1-jén lép hatályba.

23. § Hatályát veszti Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének a helyi adókról szóló 4/2013. (V.6.) önkormányzati rendelete.