Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

Hatályos: 2024. 03. 15

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (III. 14.) önkormányzati rendelete

Kehidakustány Község Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

2024.03.15.

Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Kehidakustány Község Önkormányzata 2024. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. § A rendelet hatálya kiterjed Kehidakustány Község Önkormányzata Képviselő-testületére, az önkormányzatra, valamint az önkormányzat költségvetési szerveire:

a) Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal,

b) Kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde.

2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2024. évi költségvetésének összes bevételét az 1.1 melléklet szerint 518.777.023 forintban állapítja meg. A bevételi főösszegen belüli kiemelt előirányzatok:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 270.478.395 forint, melyből

aa) önkormányzat működési támogatásai: 203.907.877 forint,

ab) egyéb működési célú támogatások: 66.570.518 forint,

b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről: 10.009.000 forint

c) Közhatalmi bevételek: 96.243.000 forint, melyből

ca) vagyoni típusú adók: 25.500.000 forint,

cb) termékek és szolgáltatások adói: 70.243.000 forint,

cc) egyéb közhatalmi bevételek: 500.000 forint,

d) Működési bevételek: 37.599.930 forint

e) Felhalmozási bevételek: 1.577.520 forint

f) Működési célú átvett pénzeszközök: 0 forint.

g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 0 forint.

h) Finanszírozási bevételek 102.869.178 forint, melyből előző évi maradvány igénybevétele 102.869.178 forint.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat - beleértve a költségvetési szerveit - 2024. évi költségvetésének összes kiadását 518.777.023 forintban állapítja meg. A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatonkénti bontását az 1. melléklet tartalmazza.

3. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét, illetve az ehhez kapcsolódó álláshelyek számát, valamint a közfoglalkoztatottak létszámát a 9. mellékletben feltüntetettek szerint állapítja meg.

(2) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatok mérlegszerű bemutatását önkormányzati szinten a 2. melléklet részletezi.

4. § (1) Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházások kiadásainak beruházásonkénti részletezését a 6. melléklet szerint határozza meg.

(2) Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítások kiadásait felújításonként a 7. melléklet szerint részletezi.

(3) Az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit a 3. melléklet részletezi.

(4) Az önkormányzat saját bevételeinek részletezését az adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi fizetési kötelezettség megállapításához a 4. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat 2024. évi adósságot keletkeztető fejlesztési céljait az 5. melléklet részletezi.

5. § (1) A képviselő-testület a Kehidakustányi Deák Ferenc Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 76.643.875 forintban állapítja meg.

(2) A tervezett bevételek bevételi nemenként illetve a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 9.3. melléklet tartalmazza.

6. § (1) A képviselő-testület a Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének bevételi és kiadási előirányzatát 118.846.724 forintban állapítja meg.

(2) A tervezett bevételek bevételi nemenként illetve a kiadások kiemelt előirányzatonkénti részletezését a 9.2. melléklet tartalmazza.

(3) A Kehidakustányi Közös Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2024. évre megállapított összege 46.380 Ft.

7. § A képviselő-testület 19.466.624 forint általános tartalékot képez az évközi többletköltségek, valamint az elmaradt bevételek pótlására. A tartalék felhasználásáról a képviselő-testület dönt.

8. § A költségvetés végrehajtása során a takarékos gazdálkodásra kell törekedni. Az ennek ellenére esetlegesen felmerülő évközi likviditási problémákat, és a költségvetésben jóváhagyott fejlesztések saját forrás igényét hitelfelvétellel lehet kezelni, melyben a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület dönt.

9. § Az Európai Uniós támogatással megvalósuló programokat és projekteket, valamint az önkormányzaton kívül megvalósuló projektekhez való hozzájárulást a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

10. § A költségvetési hiány összegét 95.927.845 forintban, ebből működési költségvetési hiányt 45.269.448 forintban, felhalmozási költségvetési hiányt 50.658.397 forintban állapítja meg. A költségvetési hiányt a belső finanszírozásra szolgáló előző évi költségvetési maradvány igénybevételével finanszírozza.

11. § (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatóak.

(3) Az önkormányzat és költségvetési szervei költségvetésének megváltoztatásáról a képviselő-testület költségvetési rendeletének módosításával dönt.

(4) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(5) Az önkormányzat költségvetési szervei a Korm. rendelet 42. § figyelembevételével módosíthatják előirányzataikat.

(6) A meghatározott tartalékok előirányzatának módosításáról a képviselő-testület dönt, a költségvetési rendelet módosítása során.

12. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány finanszírozási módja a hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől.

(2) Hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

13. § (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet értékpapír vásárlás, illetve pénzintézeti pénzlekötés útján kell hasznosítani.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolításáról a képviselő-testület dönt.

14. § (1) Az önkormányzat költségvetési szervei a jóváhagyott előirányzatokon belül kötelesek gazdálkodni.

(2) A Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékosság érvényesítéséért a jegyző a felelős.

(3) A költségvetési szervek a képviselő-testület által megállapított finanszírozásból, és az intézmény saját bevételeiből köteles úgy megtervezni kiadásait, hogy abból biztosított legyen az alapító okiratban meghatározott feladatok ellátása.

(4) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. A képviselő-testület előzetes jóváhagyása mellett többletfeladat az intézményi saját forrástöbblet egyidejű biztosításával és az előirányzat emelésével vállalható.

(5) A költségvetési szervek a működési és fejlesztési célú pályázatok benyújtása előtt a polgármestert kötelesek tájékoztatni.

15. § (1) Az önkormányzati biztos kirendelésére a Korm. rendeletben meghatározott rendelkezéseket kell alkalmazni.

(2) Az önkormányzati biztos kirendeléséről, megbízatása megszűntetéséről és egyéb kérdésekben a képviselő-testület jár el.

(3) A költségvetési szervek vezetői haladéktalanul kötelesek az önkormányzati biztos kirendelését kezdeményezni a polgármesternél, ha az elismert, 30 napon túli tartozásállományuk meghaladja a jogszabályban foglalt mértéket.

(4) A (3) bekezdés szerinti bejelentést követően a polgármester a képviselő-testületet 8 napon belüli időpontra köteles összehívni, az önkormányzati biztos kirendelésének megtárgyalására.

(5) Az önkormányzati biztost határozott időre, legfeljebb a beszámoló elfogadásáig lehet kijelölni.

(6) Az önkormányzati biztos tevékenységéről a polgármesternek havonta – a munkájának költségvetési szerv általi akadályoztatása esetén soron kívül – köteles beszámolni.

16. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményeinél foglalkoztatott munkavállalók részére – a hatályos jogszabályokban meghatározottak szerint – védőruhát, védőeszközt biztosít.

(2) A képviselő-testület az önkormányzatnál foglalkoztatott közalkalmazottak, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók - közcélú foglalkoztatottakat ide nem értve - részére béren kívüli juttatásként 100.000 Ft/év juttatást biztosít A képviselő-testület a köztisztviselőket megillető cafetéria juttatást 231.900 Ft/fő bruttó összegben állapítja meg.

(3) A képviselő-testület az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók - közcélú foglalkoztatottakat ide nem értve - részére bankszámla vezetési hozzájárulásként 1.000 Ft/fő összeget biztosít havonta.

(4) A képviselő-testület az önkormányzatnál és intézményeinél foglalkoztatott köztisztviselők, közalkalmazottak, Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók részére fizetendő munkába járás költségtérítését 30 Ft/km összegben határozza meg.

(5) Az önkormányzat és intézményei bevételeiket és kiadásaikat az OTP Bank Nyrt Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett önkormányzati számlákon teljesítik.

(6) Az önkormányzati intézmények költségvetési támogatását havi 1/13 részben, illetve feladatellátástól függően, nettó módon finanszírozza, tárgyhó 30-áig.

17. § A képviselő-testület jóváhagyja az államháztartásról szóló törvény 25. §-a értelmében a polgármester ezen rendelet hatályba lépéséig, a 2023. évi költségvetési rendeletnek megfelelően tett intézkedéseit, a bevételek beszedéséről és a kiadások teljesítéséről.

18. § A 2024. január 1. és e rendelet hatályba lépése közötti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e költségvetés részét képezik.

19. § Ez a rendelet 2024. március 15-én lép hatályba.

20. § E rendelet rendelkezéseit a 2024. költségvetési év során kell alkalmazni.