Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) önkormányzati rendelete

a temetőről és temetkezésről

Hatályos: 2020. 10. 05 22:00- 2021. 08. 31

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2000. (X. 5.) önkormányzati rendelete

a temetőről és temetkezésről[1]

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: Önkormányzat) a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében biztosított jogkörében eljárva, élve a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény (továbbiakban: Tv.) 40. § (1) bekezdésében és 41. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazással, figyelemmel a Tv. végrehajtásáról rendelkező 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet (továbbiakban: Vhr.) szabályaira, az alábbi rendeletet alkotja:

Általános rendelkezések

1. § A rendelet hatálya Kistolmács községben lévő és az önkormányzat tulajdonában álló Béke u. 258 hrsz-ú temetőre terjed ki, ahol az önkormányzat a köztemető fenntartására vonatkozó törvényi kötelezettségét teljesíti.

2. § Kistolmács Község Önkormányzata az önkormányzat tulajdonában álló és az 1. §-ban megjelölt temető fenntartásáról és üzemeltetéséről kegyeleti közszolgáltatási szerződés keretében szolgáltató bevonásával gondoskodik, akit pályázat útján választ ki.

3. § A temető létesítésére, lezárására, megszüntetésére, új használatba vételére a temetőkről és temetkezésről szóló törvény rendelkezései az irányadók.

4. §

Temetési helyek

1. A temetőket sírhely táblákra, urnasírhely, gyermeksírhely, sírbolt, díszsírhely táblákra, valamint a hamvak szétszórására alkalmas területre lehet felosztani. A felosztásról térkép készítendő és ennek megfelelően az egyes táblákat megfelelő módon jelölni kell. A sírhelytáblák között 4 m utat kell biztosítani.

2. A sírhelytáblák olyan külön temetőrészeket jelölnek, amelyeket a nyugvási idő elteltével szabályszerű eljárás mellett ki lehet üríteni és temetés céljára újból igénybe lehet venni.

3. A táblákat folyószámmal ellátott sorokra és a sorokat sorszámozott sírhelyekre kell felosztani. Az elhatárolt sírhelytáblákról külön-külön táblakönyvet kell felfektetni.

4. A sírhelyeket a temetés alatt álló sírhelytáblákban főszabályként folytatólagos sorrendben kell felhasználni. Az elkelteket a bejelentés időpontja szerint a sorrendben következő sírhelyre lehet temetni. Ez nem vonatkozik a családi (kettős sírhelyre és mélyített sírba történő) temetésekre.

5. Az elhamvasztott halottak hamvait, illetve a hamvakat tartalmazó urnákat a temetőn belül

- sírhelyen rátemetéssel,

- urnafalba, (kialakítás után)

- urnasírhelyben,

- síremlékben,

- sírboltban,

- hamvasztásos sírkertben (kialakítás után)

lehet elhelyezni.

6. A temetőben rendelkezésre álló helyek:

- a felnőtt egyes sírhely 210 cm hosszú, 90 cm széles, 200 cm mély,

- kettős felnőtt sírhely 210 cm hosszú, 190 cm széles, 200 cm mély,

- gyermek sírhely 130 cm hosszú, 60 cm széles, 200 cm mély,

- urnasírhely 80 cm hosszú, 60 cm széles, 100 cm mély,

- sírbolt kettős koporsóra 230 cm hosszú, 150 cm széles, 200 cm mély,

- sírbolt négyes koporsóra 230 cm hosszú, 150 cm széles, 220 cm mély,

- minden további két koporsóként a mélységet 80 cm-rel növelni kell.

A sírhelyek egymástól való távolsága 60 cm.

7. Síremléket elhelyezni csak a temető üzemeltetőjének előzetes engedélyével szabad. Az 1,50 m-nél magasabb síremlék elhelyezését és tervezett méreteit az építési hatóságnak a temető üzemeltetőjének útján be kell jelenteni, aki 15 napon belül nyilatkozhat a méretek korlátozása tárgyában. Amennyiben az építési hatóság a határidőn belül nem nyilatkozik, egyetértését vélelmezni kell. Az építési hatóság nyilatkozatának beszerzéséről a temetők üzemeltetője gondoskodik.

8. A temetési helyek feletti rendelkezési jog időtartama:

a) Egyes sírhely, urnasírhely esetén 25 év, illetőleg az utolsó koporsós rátemetés napjától számított 25 év,

b) Kettős sírhely esetén az utolsó koporsós betemetés napjától számított 25 év,

c) Sírbolt esetén 60 év,

d) Urnafülke esetén 10 év,

e) Urna sírbolt esetén 60 év

9. A temetési helyek feletti rendelkezési jogért díjat kell fizetni, a díjak mértékét a rendelet 1. számú függeléke tartalmazza.

10. A sírhelyre 4 db urna helyezhető el.

5. §

Díszsírhelyek

1. A polgármester a temetőben díszsírhelyet adományozhat azon meghalt személyek részére, akik a város fejlődése érdekében kimagasló gazdasági, tudományos, művészeti vagy társadalmi tevékenységet fejtettek ki.

2. A díszsírhely adományozásánál az elhalt legközelebbi hozzátartozóját és a temető üzemeltetőjét írásban kell értesíteni.

3. A díszsírhely használati ideje a temető fennállásáig tart. Használata díjtalan.

6. §

A temető fenntartása és üzemeltetése

Kistolmács Község Önkormányzata a temetők fenntartói jogosítványa keretében a temető rendeltetésszerű használatához szükséges építmények, közművek, egyéb tárgyi és infrastrukturális létesítmények, valamint közcélú zöldfelületek karbantartásáról, szükség szerinti felújításáról közszolgálati szerződés keretében gondoskodik.

7. §

A köztemető infrastrukturális létesítményei

1. Kistolmács Község Önkormányzata, mint a köztemető fenntartó, a temető rendeltetésszerű használatához a következő építménnyel rendelkezik:

Béke utca 258 hrsz: 1 db ravatalozó épület víz és villany közművekkel, benne: ravatalozó helyiség

2. A temetőben szolgáltatási tevékenységet végző vállalkozó temetőfenntartói díj címén tevékenysége után díjat köteles fizetni.

3. A köztemető infrastrukturális létesítményeinek igénybevételi díját létesítményenként meghatározott időtartamra a 2. sz. függelék tartalmazza.

8. §

A temető üzemeltetése

1. Az érintettek a sírok gondozását, díszítését szabad korlátozásuk szerint végezhetik. Ezen kívül minden temetői tevékenységet be kell jelenteni a temető üzemeltetőjének (pad elhelyezés, fa ültetése, sírkő elhelyezése).

2. A temetőben munkáját végző vállalkozó tevékenysége során az e rendeletben foglaltakat köteles betartani. Tevékenységük gyakorlása során a temetőt látogatók kegyeleti érzéseit nem sérthetik, a szomszédos sírokban, a temető infrastrukturális létesítményeiben kárt nem okozhatnak, zajhatással a szertartásokat nem zavarhatják.

9. §

Temető rendje

A temetőt látogatók tájékoztatását a temetők bejáratánál elhelyezett információs tábla szolgálja.

1. A temetőkben és azok közvetlen környezetében tilos minden olyan magatartás, amely a kegyeleti érzést és a szertartások rendjét sérti, valamint a látogatókat megbotránkoztatja.

2. A temetőt a temetőlátogatók részére április 1-től szeptember 30-ig terjedő időszakban reggel 7,00 órától 20,00 óráig, október 1-től március 31-ig reggel 7,00 órától 18,00 óráig kell nyitva tartani. Október 31. és november 1. napján a nyitvatartási idő 22,00 óráig tart.

3. A temetőben 12 éven aluli gyermek csak szülői felügyelettel tartózkodhat.

4. A temetőbe való belépés és az öntözővíz használata díjtalan.

5. Kutyát – a vakvezető kutya kivételével – a temetőbe bevinni tilos!

6. építőanyagot a temetőbe beszállítani, építési, vagy bontási munkát megkezdeni, vagy bontási anyagot elszállítani csak az üzemeltető hozzájárulásával szabad. Az építési hulladékot a keletkezéstől számított 3 napon belül el kell szállítani.

7. A temetőbe járművel behajtani és azzal közlekedni csak az üzemeltető írásos engedélyével szabad. A mozgássérülteket parkolási engedélyük feljogosítja a temetőbe való bejutásra.

8. Kegyeleti tárgyakat, a növényeket és egyéb díszítő anyagokat rongálni, eltávolítani tilos!

9. A temetőben keletkezett hulladékot csak az arra kijelölt helyre szabad lerakni. A temetőben keletkezett hulladék elszállításáról az üzemeltető rendszeresen gondoskodik.

10. A temetőben avart, elszáradt koszorút és virágmaradványt égetni tilos!

10. §

Záró rendelkezések

Ez a rendelet 2000. október 1. napján lép hatályba, a rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.

1. függelék

A temetkezési helyek díjai:

Sírhely díjak

Egyes sírhely

1.000,-

Iker sírhely

1.500

Kripta

10.000

Urnasírhely

1.000

2. függelék

A temető fenntartási hozzájárulás, illetve a létesítmények vállalkozók részéről történő igénybevételének díja

Hozzájárulás, igénybevétel megnevezése Díj összege

Ft

1. Más vállalkozó által fizetendő temető fenntartási hozzájárulási díj 5.000,-
A díj magában foglalja:
§ Az út gépjárművel történő használatát
§ Vállalkozással összefüggő vízhasználatot
§ A vállalkozási tevékenység során keletkezett hulladék elhelyezése, amennyiben annak
elszállításáról nem a vállalkozó gondoskodik
§ Ravatalozó nyitása, zárása

2. Ravatalozó használata 6.000,-

3. Sírköves által fizetendő fenntartási hozzájárulás 4.000,-


[1] Az önkormányzati rendeletet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2021. (VIII. 19.) önkormányzati rendelete 20. §-a hatályon kívül helyezte 2021. szeptember 1. napjával.