Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2002. (V.7.) önkormányzati rendelete

Kistolmács község címeréről és zászlajáról

Hatályos: 2012. 06. 01- 2021. 03. 18

Kistolmács Község Önkormányzatának

5/2002. (V. 7.) számú rendelete

Kistolmács község címeréről és zászlajárólKistolmács Község Önkormányzatának Képviselőtestülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. tv. 1.§ (6) bek. a./ pontjában és a 16.§ (1) bekezdésében biztosított jogkörében a település jelképeiről és azok használatáról az alábbi rendeletet alkotja.


Az önkormányzat jelképei


1. §


Az önkormányzat jelképei mint a település múltjára utaló, díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.A település címerének leírása


2. §


Kistolmács címere: háromszögű pajzs vörös mezejében kék pajzstalpból előtűnő kiterjesztett szárnyú arany hajú természetes fehérruhás angyal, jobb kezében arany csuhés kukoricát, bal kezében lefelé fordított arany korsót tart.

A címert koszorúszerűen elhelyezett arany makkos zöld tölgyfaágak veszik körül.

A pajzs felett fekete betűkkel lebegő „KISTOLMÁCS” felirat látható.A címer használatának köre és szabályai


3. §(1)A község címere a település történelmi múltjára és mai jellegzetességére utaló jelkép, a Magyar Köztársaság címerét nem helyettesítheti.


(2)Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:

    

a./ az önkormányzat zászlaján és lobogóján, annak változatain;

b./ az önkormányzat szervein, a polgármester számára készült levélpapírok fejlécén,

     illetve borítékján;

c./ az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető         

     emlékérmeken;

d./ a községháza épületének bejáratánál, tanácskozó termében és más protokolláris célt

     szolgáló helyiségeiben;

e./ az önkormányzat által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványban,

    meghívóban, emléktárgyakon;

f./ a községbe vezető utak mellett kihelyezett táblákon.


(3) A 3.§ (2) bekezdés a./-f./ pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékeken az önkormányzat címerének használatát – kérelmére – a polgármester javaslata alapján a képviselőtestület engedélyezi.


(4)Kereskedelmi vagy reklámcélú felhasználása esetén a címer használatáért gyártási és forgalmazási díjat kell fizetni. A díj mértékét a polgármester javaslata alapján a képviselőtestület állapítja meg.


(5)A díj megállapítása történhet egy összegben, évi átalány formájában, vagy az elért árbevétel arányában.


4. §


(1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a./ a kérelmező megnevezését, címét,

b./ a címerhasználat célját,

c./ az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),

   d./ a címer előállításának anyagát,

e./ a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,

f./ a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fénymásolatát stb.)


(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:

a./ az engedélyes megnevezését és címét,

b./ az előállítás anyagát,

c./ az engedélyezett felhasználás célját,

d./ az előállításra engedélyezett mennyiséget,

e./ a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,

f./ amennyiben a címer használatáért díjat kell fizetni, a díj összegét.


(3)A kiadott engedélyekről a polgármesteri hivatal nyilvántartást vezet.


(4) Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha a jelen rendelet 3.§-ában foglaltak betartása nem biztosított, vagy a címer tervezett használata a település hírnevét sértené.


(5) A kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja, ha a címer használata az engedélyben foglaltaktól eltérően, vagy a település hírnevét- illetőleg a címer szimbolikus jellegét sértő módon történik.


5. §


(1) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.


(2) Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak megtartásával történhet.A település zászlajának leírása


6. §


(1) A község zászlója fehér színű, fekvő téglalap alakú. Az oldalak egymáshoz viszonyított aránya 1 : 2. Az önkormányzat címere a zászlólap közepén – színes megjelenítéssel – mindkét oldalon hímzetten foglal helyet, mely fölött a község neve feketével jelenik meg.

     

(2) A zászlón megjelenő színek árnyalati tónusa mindig a címerpajzson megjelenő színnel azonos, illetőleg azt leginkább megközelíti.


7. §


A zászló használata(1) A zászló lobogó formájában is használható. A zászló, illetve lobogó, vagy annak méretarányos változatai használhatók:

a./ hivatalos állami ünnepek alkalmával a Magyar Köztársaság zászlajával együtt,

b./ a település életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából, más, hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt,

c./ a képviselőtestület ülésének helyszínén,

d./ nemzeti, helyi gyászesemények alkalmával a fekete zászlóval együtt,

e./ minden, a településsel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen.


(2) A zászló előállításának engedélyezésénél a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.Záró rendelkezések8.§[1]

9. §


(1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


       Marton Miklós                                  Baloghné dr. Andel Zsuzsanna

        polgármester                                                   városi jegyző 
[1]

Hatályon kívül helyezte a 7/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet 1. § d) pontja. Hatálytalan: 2012.június 1-től