Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2002. (V.7.) önkormányzati rendelete

Kistolmács község címeréről és zászlajáról

Hatályos: 2021. 03. 19- 2022. 11. 30

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2002. (V.7.) önkormányzati rendelete

Kistolmács község címeréről és zászlajáról1

2021.03.19.

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és i) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:[1]

Az önkormányzat jelképei

1. § Az önkormányzat jelképei mint a település múltjára utaló, díszítő szimbólumok: a címer és a zászló.

A település címerének leírása

2. § Kistolmács címere: háromszögű pajzs vörös mezejében kék pajzstalpból előtűnő kiterjesztett szárnyú arany hajú természetes fehérruhás angyal, jobb kezében arany csuhés kukoricát, bal kezében lefelé fordított arany korsót tart.

A címert koszorúszerűen elhelyezett arany makkos zöld tölgyfaágak veszik körül.
A pajzs felett fekete betűkkel lebegő „KISTOLMÁCS” felirat látható.

A címer használatának köre és szabályai

3. § (1) [2]A község címere a település történelmi múltjára és mai jellegzetességére utaló jelkép, Magyarország címerét nem helyettesítheti.

(2) Az önkormányzat címerét, mint díszítő és utaló jelképet használni lehet:

a./ az önkormányzat zászlaján és lobogóján, annak változatain;
b./ az önkormányzat szervein, a polgármester számára készült levélpapírok fejlécén,
illetve borítékján;
c./ az önkormányzat által kiadott díszokleveleken, emléklapokon, kitüntető
emlékérmeken;
d./ a községháza épületének bejáratánál, tanácskozó termében és más protokolláris célt
szolgáló helyiségeiben;
e./ az önkormányzat által megjelentetett, a település életével foglalkozó kiadványban,
meghívóban, emléktárgyakon;
f./ a községbe vezető utak mellett kihelyezett táblákon.
(3) A 3. § (2) bekezdés a./-f./ pontjában meghatározottakon kívül más jogi személy számára az általa készített kiadványokon, vagy jellegzetes termékeken az önkormányzat címerének használatát – kérelmére – a polgármester javaslata alapján a képviselőtestület engedélyezi.
(4) [3]
(5) [4]

4. § (1) A címer használatára vonatkozó kérelemnek tartalmaznia kell:

a./ a kérelmező megnevezését, címét,
b./ a címerhasználat célját,
c./ az előállítani kívánt mennyiséget (darabszámot),
d./ a címer előállításának anyagát,
e./ a terjesztés, illetve forgalomba hozatal esetén ennek módját,
f./ a címerrel díszítendő tárgy mintapéldányát (rajzát, fénymásolatát stb.)
(2) A címer használatára vonatkozó engedélynek tartalmaznia kell:
a./ az engedélyes megnevezését és címét,
b./ az előállítás anyagát,
c./ az engedélyezett felhasználás célját,
d./ az előállításra engedélyezett mennyiséget,
e./ a terjesztés, a forgalomba hozatal módjára vonatkozó esetleges kikötéseket,
f./ [5]
(3) [6]A kiadott engedélyekről a Letenyei Közös Önkormányzati Hivatal nyilvántartást vezet.
(4) Az engedély kiadását meg kell tagadni, ha a jelen rendelet 3. §-ában foglaltak betartása nem biztosított, vagy a címer tervezett használata a település hírnevét sértené.
(5) A kiadott engedélyt a polgármester visszavonhatja, ha a címer használata az engedélyben foglaltaktól eltérően, vagy a település hírnevét- illetőleg a címer szimbolikus jellegét sértő módon történik.

5. § (1) Az önkormányzat címerének kicsinyítése csak olyan mértékű lehet, hogy az ne sértse a hiteles ábrázolást.

(2) Amennyiben nincs lehetőség az önkormányzat címerének eredeti színben való ábrázolására, akkor az csak a hordozó tárgy anyagának (fém, fa, bőr, kerámia stb.) színében, de a heraldika általános szabályainak megtartásával történhet.

A település zászlajának leírása

6. § (1) A község zászlója fehér színű, fekvő téglalap alakú. Az oldalak egymáshoz viszonyított aránya 1 : 2. Az önkormányzat címere a zászlólap közepén – színes megjelenítéssel – mindkét oldalon hímzetten foglal helyet, mely fölött a község neve feketével jelenik meg.

(2) A zászlón megjelenő színek árnyalati tónusa mindig a címerpajzson megjelenő színnel azonos, illetőleg azt leginkább megközelíti.

7. §

A zászló használata

(1) A zászló lobogó formájában is használható. A zászló, illetve lobogó, vagy annak méretarányos változatai használhatók:
a./[7] hivatalos állami ünnepek alkalmával Magyarország zászlajával együtt,
b./ a település életében jelentős események, ünnepségek és rendezvények alkalmából, más, hivatalos zászlóval (zászlókkal) együtt,
c./ a képviselőtestület ülésének helyszínén,
d./ nemzeti, helyi gyászesemények alkalmával a fekete zászlóval együtt,
e./ minden, a településsel összefüggő vagy az önkormányzat részvételével rendezett eseményen.
(2) A zászló előállításának engedélyezésénél a címerre vonatkozó szabályokat kell alkalmazni.

Záró rendelkezések

8. §[8]

9. § (1) A rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

1

Az önkormányzati rendeletet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (XI. 14.) önkormányzati rendelete 9. §-a hatályon kívül helyezte 2022. december 1. napjával.