Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól

Hatályos: 2012. 06. 01- 2022. 09. 30

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2011. (XII. 20.) önkormányzati rendelete

az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól1

2012.06.01.

Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 48. § (4) bekezdésének b) pontjában, valamint a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 16. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:

A rendelet hatálya

1. § (1) A rendelet hatálya az önkormányzat közigazgatási területén bármely természetes, jogi személy vagy jogi személyiség nélküli gazdasági társaság által végzett avar és kerti hulladék égetésére terjed ki.

(2) E rendelet alkalmazásában avarnak, illetve kerti hulladéknak minősül az ingatlanokon azok tisztántartása, ápolása, gondozása vagy egyéb kertészeti munkálatok végzése során keletkezett fű, lehullott lomb, gyökérmaradvány, szár, levél, nyesedék és egyéb növénymaradvány.

Az avar és kerti hulladék égetésének szabályai

2. § (1) Avar és kerti hulladék megsemmisítése elsősorban komposztálással történhet.

(2) Égetéssel azon avar és kerti hulladék semmisíthető meg, amely komposztálásra alkalmatlan, vagy ha a komposztálásra nincs mód vagy lehetőség. Fák, cserjék tűzelhalásos betegségekor (Erwinia amylovora) a Zala Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságának előírásai szerint kell eljárni.

(3) Avart és kerti hulladékot csak olyan helyen és területen szabad égetni, ahol az égetés személyi biztonságot nem veszélyeztet, vagyoni és környezeti kárt, robbanást nem okoz.

(4) Az égetést csak szélcsendes időben, kellően száraz avar és kerti hulladék esetén szabad elvégezni.

(5) Az égetendő hulladék nem tartalmazhat kommunális, ipari eredetű vagy veszélyes hulladékot.

(6) A tűz őrzéséről és veszély esetén annak eloltásáról az égetést végző köteles gondoskodni. Az égetés helyszínén olyan eszközöket, illetőleg felszereléseket kell készenlétben tartani, amelyekkel a tűz terjedése megakadályozható, illetve a tűz eloltható.

(7) Égő gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, illetve ott eldobni, ahol az tüzet vagy robbanást okozhat.

(8) Az égetés befejezése után a helyszínt és annak környezetét tűzvédelmi szempontból át kell vizsgálni és minden olyan körülményt meg kell szüntetni, ami tüzet okozhat.

3. § (1) Az avar és a kerti hulladék égetését hétfő és csütörtök napokon lehet végezni.

(2) Az (1) bekezdésben foglalt napokon kívül, valamint ünnepnap avar és kerti hulladék égetése tilos.

(3) Tilos az avar és a kerti hulladék égetése az egészségügyi és gyermekintézmények, szociális intézmények, nyitott sportlétesítmények 100 méteres körzetében az intézmények működésének ideje alatt, valamint a magasfeszültségű vezetékek alatti ingatlanokon. Közterületen történő avar és kerti hulladék égetéséhez a polgármester engedélye szükséges.

(4) Az (1) bekezdésben megjelölt napokon sem végezhető égetés, amennyiben azt a tűzoltóság, a földművelésügyi/erdészeti hatóságok tűzvédelmi okok miatt tiltják.

Záró rendelkezések

4. § (1)2

(2) Ez a rendelet 2012. január 1-jén lép hatályba.

1

Az önkormányzati rendeletet a Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2022. (IX. 20.) önkormányzati rendelete 5. §-a hatályon kívül helyezte 2022. október 1. napjával.

2

Az 4.§ (1) bekezdést a 7/2012.(V.30.) önkormányzati rendelet 1.§ f) pontja hatályon kívül helyezte.